אורות לילה

אורות לילה

זיהוי אורות

01תמונה 1
מפרשית עושה דרכה במים מבט מלפנים

02תמונה 2
כלי שיט שאורכו מעל 50 מ' מוגבל בשל שוקע עושה דרכו במים – מבט מלפנים

03תמונה 3
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן, מנחה לגבי המצאות מכשול בדופן ימין, מבט מאחור
04תמונה 4
דייג, מבט מאחור פורש רשת מצד ימין
05תמונה 5
צוללת מבט מלפנים
06תמונה 6
כלי שיט, גורר וניגרר, שאורך המשך ביניהם פחות מ-200 מטר מפליגים שמאלה
07תמונה 7
כלי שיט שאורכו פחות מ-50 מטר על שרטון
08תמונה 8
סירת דייג רשתות, מבט מלפנים
09תמונה 9
שולת מוקשים מבט מלפנים
10תמונה 10
כלי שיט שיש עליו נתב, מבט מלפנים
11תמונה 11
כלי שיט גורר וניגרר שאורך המשך ביניהם פחות מ-200 מטר, מוגבל בכושרו לתמרן, מפליגים שמאלה
12תמונה 12
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר (עושה דרכו במים), מפליג שמאלה
13תמונה 13
מפרשית (עושה דרכה במים), מפליגה שמאלה
14תמונה 14
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר עושה דרכה במים, מפליגה ימינה
15תמונה 15
כלי שיט ממוכן שאורכו עד 50 מטר (עושה דרכו במים), מבט מלפנים
16תמונה 16
כלי שיט מהיר, חסר הדחק, עושה דרכו במים, נראה מלפנים
17תמונה 17
כלי שיט גורר וניגרר, מבט מאחור
18תמונה 18
כלי שיט מהיר, חסר הדחק מבט מאחור
19תמונה 19
מכמורתן, (עושה דרכו במים), מפליג ימינה. (לבן סביב חובה מעל 50 מטר)
20תמונה 20
כלי שיט ללא שליטה (עושה דרכו במים) מבט מאחור
תמונה 21
כלי שיט שיש עליו נתב עושה דרכו במים, מבט מאחור
תמונה 22
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר ומוגבל בכושרו לתמרן, מפליג שמאלה
תמונה 23
כלי שיט גורר המוגבל בכושרו לתמרן וניגרר, מבט מאחור
תמונה 24
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר, מפליגה שמאלה
תמונה 25
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר, מוגבל בשל שוקע ומפליג ימינה
תמונה 26
מחפר, עם אורות הכוונה לגבי המצאות מכשול
תמונה 27
אור ירכתיים/ כלי שיט שאורכו קטן מ-7 מטר ומהירותו קטנה מ-7 קשר, כלי שיט עוגן/ סירת משוטים
תמונה 28
כלי שיט גורר שאורכ מעל 50 מ' ושאורך המשך לנגרר פחות מ-200 מטר, מבט מלפנים
תמונה 29
מכמורתן, ופורש רשתות מצד שמאל, מבט מאחור
תמונה 30
כלי שיט ממוכן, שאורכו קטן מ-50 מטר מפליג שמאלה
תמונה 31
שולת מוקשים, מפליגה ימינה
תמונה 32
שולת מוקשים מבט מאחור
תמונה 33
כלי שיט ללא שליטה מפליג שמאלה
תמונה 34
כלי שיט שיש עליו נתב, מפליג ימינה
תמונה 35
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן, (עושה דרכו במים) מבט מלפנים
תמונה 36
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר מבט מלפנים
תמונה 37
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר עושה דרכה במים מבט מאחור
תמונה 38
כלי שיט מוגבל בשל שוקע עושה דרכו במים מבט מאחור
תמונה 39
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר, על שרטון
תמונה 40
כלי שיט מהיר חסר הדחק מפליג ימינה
תמונה 41
צוללת מפליגה ימינה
תמונה 42
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן, מבט מאחור
תמונה 43
כלי שיט ממוכן שאורכו עד 50 מטר מפליג ימינה
תמונה 44
מכמורתן בעבודה מפליג שמאלה
תמונה 45
כלי שיט ללא שליטה, עושה דרכו במים מפליג ימינה
תמונה 46
כלי שיט שיש עליו נתב, מפליג שמאלה
תמונה 47
כלי שיט גורר, שאורך המשך לנגרר מעל 200 מטר, מוגבל בכושרו לתמרן עושה דרכו במים, מבט מלפנים
תמונה 48
מפרשית, מפליגה ימינה
תמונה 49
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר מוגבל בשל שוקע, מפליג שמאלה
תמונה 50
כלי שיט מוגבל בכושרו לתמרן עושה דרכו במים, מצביע על מכשול בצד שמאל, מבט מלפנים
תמונה 51
כלי שיט העוסק בדייג רשתות, מפליג ימינה
תמונה 52
צוללת, מפליגה שמאלה
תמונה 53
כלי שיט גורר עם נגרר, שאורך המשך פחות מטר מ-200, מפליגים ימינה
תמונה 54
מחפר מוגבל בכושרו לתמרן הנראה מדופן ימין עם סימון מכשול בדופן זו
תמונה 55
כלי שיט העוסק בדייג רשתות, מפליג שמאלה
תמונה 56
שולת מוקשים, מפליגה שמאלה
תמונה 57
כלי שיט ללא שליטה שיש עליו נתב, מפליג שמאלה
תמונה 58
מפרשית שאורכה מעל 20 מטר (עושה דרכה במים), מבט מלפנים
תמונה 59
כלי שיט גורר ונגרר עם משך שאורכו קטן מ- 200 מטר מוגבל בכושרו לתמרן, מפליגים ימינה
תמונה 60
כלי שיט גורר וניגרר שאורך המשך ביניהם מעל 200 מטר, מפליג שמאלה
61תמונה 61
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר, עוגן. (דופן ימין)
62תמונה 62
כלי שיט מהיר, חסר הדחק מפליג שמאלה
63תמונה 63
כלי שיט הדוחף כלי שיט אחר בצדו השמאלי והעושים דרכם במים, מבט מלפנים
64תמונה 64
מכמורתן בעבודה עושה דרכו במים מבט מלפנים
65תמונה 65
מחפר העושה דרכו במים במבט לדופן שמאל עם הכוונה למעבר בטוח בקרבת דופן שמאל
66תמונה 66
כלי שיט ללא שליטה, עושה דרכו במים, מבט מלפנים
67תמונה 67
כלי שיט שאורכו מעל 50 מטר המוגבל בכושרו לתמרן, מפליג ימינה
68תמונה 68
כלי שיט ללא שליטה, עושה דרכו במים, מבט מלפנים
69תמונה 69
כלי שיט ממוכן שאורכו מעל 50 מטר, מפליג ימינה
70תמונה 70
כלי שיט העוסק בצלילה./עבודות תת מימיות
71תמונה 71
אורות סימון כניסה למעגנה/נמל
72תמונה 72
כלי שיט גורר וניגרר שאורך המשך ביניהם מעל 200 מטר – מפליגים ימינה
73תמונה 73
סימון אזהרת מצב ים קשה ביציאה מנמל. (בופור 5 ומעלה)
74תמונה 74
אורות סימון יציאה למעגנה/נמל