אשף המבחנים

אשף המבחנים

אשף המבחנים הנה מערכת תרגול והכנה למבחני התיאוריה של רשות הספנות.

אין צורך ללמוד את חומרי הלימוד, אלא רק לתרגל שאלות ולעיין בהסבר לתשובה הנכונה המופיע בכל שאלה.

 

כניסה לאשף המבחנים ימאות

תעלה התצוגה הבאה:

 
 רשום מספר ת"ז וסיסמא ולחץ כניסה למחולל.
תופיע רשימה כזו המוצגת מטה, אך יופיע רק הרישיון אליו נרשמת.
 
באשף המבחנים, שלושה שלבי תרגול:
 
1. פרקים – תרגול כל השאלות השייכות לפרקי הלימוד המצויות במאגר השאלות, עבור אותו המקצוע.
 
2. מקצוע – מבחן ללא הגבלת זמן. 30 שאלות הנבחרות אקראית מתוך מאגר השאלות. שאלה שנענתה נכון, תגרע מהמאגר.
 
3. מבחן – מוגבל בזמן ומדמה את המבחן כפי שיתבצע ברת"א. 30 שאלות הנבחרות אקראית מתוך מאגר השאלות. שאלה שנענתה נכון, תגרע מהמאגר.
 

שאלה פוסלת – על פי כללי רספ"ן, שאלה משאלות חוקי דרך המוגדרת כשאלה פוסלת ואשר התשובה עליה שגויה, פוסלת את כל המבחן.

שאלה פוסלת תצוין בהסבר לתשובה הנכונה כשאלה פוסלת. ב"פרקים" ו"מקצוע" אינה פוסלת. היה ושגויה בתרגול "מבחן", תפסול את המבחן כולו.

 

בחירת הרישיון לתרגול, תעלה את התצוגה הבאה, בהתאמה לרישיון שבחרת ללמוד עבורו:
 
1. תרגול פרקים – מעבר ותרגול כל השאלות הרלוונטיות לפרקי הלימוד המצויות במאגר השאלות, עבור אותו המקצוע.
 
מול כל פרק שבאתר הלימודים, רוכזו כל השאלות ממבחני רת"א, הרלוונטיות לאותו הפרק.
המתרגל עובר שאלה אחר שאלה ובידיו לבחור אם לבקש "הראה התשובה הנכונה", "עבור לשאלה הבאה" או לסמן התשובה הנכונה לדעתו.
 
 
אם בחר תשובה כנכונה, היא תצבע בכחול.
 
כעת בידיו לבחור בין "בדוק התשובה שסימנתי" לבין "עבור לשאלה הבאה".
אם בחר "בדוק התשובה שסימנתי" תופיע (לדוגמא) התמונה שלהן:
 
ריבוע מס' 1 בטבלת השאלות נצבע אדום, כי התשובה שנבחרה, שגויה. ניתן הסבר לתשובה הנכונה. (עבור השאלה שלעיל, מוצג תרשים).
מתחת לתרשים וע"י לחיצה על המילה כאן, יפתח הדף מאתר הלימודים, אשר ממנו נגזר ההסבר לתשובה הנכונה.
אם קודם לכן בחר "עבור לשאלה הבאה" בלא שחילט התשובה ע"י "בדוק התשובה שסימנתי". עת שיחזור אל שאלה זו,
יכול לשנות התשובה הנבחרת כנכונה ולבקש "בדוק התשובה שסימנתי".
כל שאלה שצדק בה תצבע ירוק וכל שאלה ששגה בה, תצבע באדום.
 
ניתן לחזור אל כל שאלה ולעיין בה ע"י לחיצה עליה עם חץ הסמן.
שאלות באדום ניתן לשנות התשובה הנבחרת וניתן לעשות זאת שוב ושוב ובלבד שיצאת ממנה וחזרת אליה משאלה אחרת.
מטרת המתרגל הנה, לצבוע את כל השאלות בירוק ורק אז לעבור לפרק הבא.
כאשר כל השאלות נצבעו ירוק יופיע "עבור לפרק הבא".
ניתן גם לעבור לפרק הבא או כל פרק אחר ללא תנאי ובכל עת, אך מומלץ לעבור אותם לפי סדר הופעתם.
מומלץ להימנע מניחושים חוזרים ונשנים לגבי התשובה הנכונה.
במקום זאת נכון וצריך לעיין בהסבר לתשובה הנכונה וכן גם בחומר הלימוד, להבין היכן השגיאה ומה אמורה להיות התשובה הנכונה.

תמונה או הסבר המופיע כתמונה ושאינם קריאים או ברורים דיים, יש ללחוץ עליהם בלחיצה ימנית. יופיעו בחלון חדש, מוגדלים, קריאים וברורים.

היה והמתרגל נתקל בבעיה ויש לו שאלה, השגה או הצעת תיקון, ילחץ על "דווח על בעיה". יפתח חלון בו ירושם הבעיה ויבצע "שלח".
מדריך התיאוריה מקבל הודעתו בדוא"ל ומשיב בדוא"ל חוזר, בדחיפות האפשרית. בד"כ, עוד באותו היום.

המעבר מתרגול פרקים לתרגול מקצוע מותנה בהעברת כל השאלות שבפרקים, לירוק !
 
2. תרגול מקצוע – מבחן ללא הגבלת זמן.
המערכת בוחרת 30 שאלות אקראיות מתוך מאגר השאלות.

כללי ההפעלה כקודם, עם ההבדלים הבאים:
 שאלה שלאחר בחירת תשובה כנכונה לחץ על "בדוק התשובה שסימנתי", הנה שאלה חלוטה. לא ניתן לתקן שאלה שגוייה.
מאחר שללא הגבלת זמן, המעבר למבחן הבא יתאפשר רק לאחר מתן תשובות לכל השאלות.
גם אם במהלך המבחן וטרם השלמתו ייסגר האשף, בין ע"י מהלך יציאה ובן שהמחשב פסק מלפעול, בכניסה הבא ל"מקצוע" יופיע המצב האחרון, מצפה להשלמה.
בכל שלב ניתן לצפות בכל שאלה ובכלל זה, שאלות חלוטות באמצעות לחיצה עליהן עם סמן החץ.
שאלה שעבורה לא נבחרה תשובה והנבחן בחר במקום זאת "הראה התשובה הנכונה", ביציאה ממנה תצבע אדום.
בצפייה חוזרת תופיע ללא סימון תשובה נבחרת וללא ההודעה "צדקת" או "טעית".
בסיום המבחן מומלץ לבדוק השאלות ובפרט השגויות ולאחר מכן לעבור למבחן הבא ע"י "עבור לתרגול נוסף".
כל שאלה שנענתה נכון, תגרע ממאגר השאלות ולא תופיע במבחנים הבאים. משמע שמאגר השאלות הולך ופוחת.
מטרת המתרגל הנה לרוקן את המאגר מכל השאלות האצורות בו ורק אז לעבור ל"מבחן".
3. מבחן – מבחן מוגבל בזמן.
דומה ל"מקצוע" למעט ההבדלים הבאים:
קיימת הגבלת זמן של 2 שעות. המונה מציג הזמן הנותר.
ניתן לסיים בטרם תמו שעתיים, ע"י "סיים המבחן".
כל שאלה שהמתרגל סימן בה תשובה, תצבע בירוק בין אם תשובתו נכונה ובין אם שגויה.
מעבר לשאלה הבאה ע"י "עבור לשאלה הבאה" או ע"י סמן החץ.
ניתן לדלג על שאלה ולהשאירה לשלב מאחר יותר ע"י "עבור לשאלה הבאה" בטרם שסומנה תשובה כלשהי כנבחרת.
כל עוד לא הסתיים המבחן, ניתן לחזור לכל שאלה, לבחור תשובה אם לא נבחרה עדיין, או לשנות תשובה שנבחרה, לאחרת.
בסיום המבחן, בכל השאלות השגויות, יתחלף צבע ריבוע השאלה לאדום.
יוצגו תוצאות המבחן.
ניתן ומומלץ לעבור על השאלות  ובפרט השגויות ולצפות בהן.
ניתן לעבור למבחן נוסף ע"י "עבור לתרגול נוסף".
היה והמתלמד נטש את המבחן בעיצומו ובלא ש"סיים המבחן" אם משום שכיבה המחשב, או משום שהייתה הפסקת חשמל, שעון העצר ימשיך לרוץ.
בחזרה אל המבחן בטרם חלפו שעתיים מעת שהחל המבחן, תוצג למתלמד טבלת השאלות במצבה האחרון ואת שעון העצר על פי הזמן האמיתי שחלף.
שאלה פוסלת – היה והתשובה לשאלה פוסלת שגוייה, המבחן כולו פסול ומקבל ניקוד אפס.
היה והמתרגל השיג 5 מבחנים ברצף שהציון עליהם גבוה ב – 10 נקודות מציון המינימום הנדרש למקצוע זה במבחן רת"א, יפנה למדריך התיאוריה לקבלת אישור בחינה ברת"א.
דוחות
 
תרגולי פרקים – פרק שכל שאלותיו נענו נכונה, יוצג כ – V  ירוק, לחיצה על פרק מסוים, תעביר לשאלות הפרק המתאים.
תרגולי מקצוע –
 1. ליד הכותרת ובסוגריים (כמות השאלות במאגר/כמות שאלות שנותרה)
2. יוצגו תוצאות מבחני מקצוע שבוצעו. לחיצה על מבחן, תעביר למבחן המסוים. לחזרה השתמש בחץ החזרה הכללי של המחשב.
מבחנים –
1. ליד הכותרת ובסוגריים (כמות השאלות במאגר/כמות שאלות שנותרה)
2. יוצגו תוצאות המבחנים שבוצעו. לחיצה על מבחן מסוים תעביר למבחן המתאים. לחזרה השתמש בחץ החזרה הכללי של המחשב.
אף שלא מומלץ, ניתן לתרגל מספר מקצועות במקביל.
הכניסה מותרת רק ממחשב אחד בו זמנית. היה ותתרחש כניסה משני מחשבים באותו הזמן, האשף ייחסם.
הקפידו לצאת מהאשף, בסיום תרגול. אשף המבחנים פתוח וללא תרגול, ייסגר לאחר 20 דקות.

עבור כל שאלה יש באשף המבחנים עד ארבע תשובות, מהן עליך לבחור את הנכונה.

עבור רוב רובן של השאלות, כלול במחולל גם ההסבר לתשובה הנכונה.
ההסבר לקוח וגזור מתוך חומר הלימוד שבאתר זה. עם זאת, נכון וצריך לפנות לאתר ולעיין בהסבר המלא.
לעיתים יש יותר מתשובה אחת נכונה. במקרה שכזה עליך לבחור הנכונה יותר, או המתאימה יותר.
לעיתים אין אף תשובה שהינה מדויקת לחלוטין. במקרה זה, בחר את זו הקרובה ביותר למדויק.
 
היה ודעתך שהתשובה הנכונה שונה מזו המסומנת כנכונה באשף, הסבר ונמק דעתך.
היה ולהערכתך הנך כשיר לעמוד במבחן רספ"ן, (ציון של 10 נקודות מעל ציון מעבר, ב – 5   מבחנים אחרונים ברצף, עם מספר שאלות בכל מבחן),
 
הודע למנהל האתר. הוא יבדוק תוצאותיך כי אתה "שקוף" בפניו.
 
אם דעתו כדעתך, יאשר לך שאתה מאושר לגשת לבחינה. לחלופין ואם ימצא לנכון, ינחה אותך להמשיך ולתרגל.
 
היה וכשלת במבחן רספ"ן, הודע למנהל האתר. הוא יחזיר האשף לנקודת ההתחלה כך שתוכל לשוב ולתרגל בשנית, הכול.
 
היה ועברת המבחן בהצלחה, הודע למנהל האתר על מנת שיסיר אותך מרשימת המשתמשים.
אל תיתן לחברים לתרגל על חשבונך כי בכך הם מצמצמים מאגרי השאלות העומדים לרשותך.
כמו כן, מטעים אותך ואת מנהל האתר לחשוב שרמתך אחרת ממה שהינה , לטוב ולרע.
היה ובמבחן רספ"ן פגשת שאלה אשר למיטב זיכרונך לא הופיע באשף, דווח למנהל האתר עם מרב פרטים.
 
הערה: היה ובמהלך התרגול התרחש ניתוק המחשב מהאינטרנט, תופיע הודעת התרעה. המשך תרגול רק לאחר שווידאת שיש קשר לאינטרנט.
כל השאלות שנענו במהלך ניתוק מהאינטרנט, דינן כאילו לא נבחרה תשובה נכונה.
 
בהצלחה !