הגדרת

הגדרת

תקנות הנמלים ניהול התעבורה הימית


תקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים), תשל"ז-1977 (להלן:"תקנות הנמלים ניהול התעבורה הימית")
 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א-1971, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה –
"האמנה" – התקנות הבין-לאומיות למניעת התנגשויות בים – 1972 שנערכו בלונדון ביום 20 באוקטובר 1972 ושישראל הצטרפה אליהם ביום כ"ז באייר תשל"ז (15 במאי 1977) ותקפן מיום כ"ט בתמוז תשל"ז (15 ביולי 1977) 1200 זמן אזורי, ואשר נוסחן ניתן בתוספת.


2. תחילת האמנה (תיקון: תשמ"ח)
הוראות האמנה יחולו לגבי כל כלי שיט ומטוס-ים הנמצאים במימי הכנרת, במימי לב הים, ובמים הקשורים בהם ואשר כלי שיט ימיים עשויים להלך בהם.

3. קיום הוראות האמנה
בעלו וקברניטו של כל כלי שיט ומטוס-ים שהוראות האמנה חלות עליו על פי תקנה 2 (להלן – האחראי) חייבים לקיים כל הוראה מהוראות האמנה.

4. השטת כלי שיט
בלי לפגוע בכלליות הוראות תקנה 3, לא ישיט האחראי כלי שיט או מטוס-ים ולא ירשה את השטתו ולא יניחהו עוגן אלא אם –
(1) הוא מצויד בכל המיתקנים, האורות והסימנים הדרושים בהתאם לאמנה כשהם במצב תקין וראויים לשימוש והוא נושא אותם בצורה הקבועה בה;
(2) המיתקנים, האורות והסימנים מופעלים בדרך הקבועה באמנה.

5. הפעלת כלי שיט וכו'
לא יפעיל האחראי כלי שיט או מטוס-ים ולא ינהג בו, לא ישיטהו לא יעגינהו ולא ירשה להפעילו, לנהוג בו, להשיטו, להעגינו, אלא בהתאם להוראות האמנה ותוך קיום כלליה.

6. כלי שיט שאינו כשיר לשיט
כלי שיט שלא נתקיימו בו הוראות האמנה כאמור בתקנה 4(1) אינו כשיר לשיט.

7. איסור הפלגת כלי שיט שאינו כשיר לשיט
(א) כל כלי שיט הנמצא בישראל שאינו כשיר לשיט כאמור בתקנה 6, הפלגתו אסורה, וכלי שיט הרשום בישראל שאינו כשיר לשיט כאמור, הפלגתו אסורה גם בהימצאו מחוץ לישראל.
(ב) בעלו וקברניטו של כלי שיט שאינו כשיר לשיט כאמור, לא ישיטוהו ולא ירשו את הפלגתו כל עוד אינו כשיר לשיט.

8. בדיקת כלי שיט
מנהל המחלקה לשירותים טכניים כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ"ה-1965, רשאי לעלות על כל כלי שיט שהוראות תקנה 2 חלות עליו ולבדקו.

9. מניעת הפלגה של כלי שיט
מנהל המחלקה לשירותים טכניים רשאי למנוע השטתו של כל כלי שיט שאינו כשיר לשיט כאמור בתקנות אלה.

10. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.

11. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס 250 לירות, ובעבירה חוזרת, דינו מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות.

12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בתמוז תשל"ז (15 ביולי 1977).

13. ביטול
תקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים), תשכ"ו-1966 – בטלות.
תוספת
 
תקנות בין-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972