חלק א' : כללי

חלק א' : כללי

חלק א': כללי

חלק א': כללי


תקנה 1
 – תחולה

(א) תקנות אלה יחולו על כל כלי שיט הנמצאים בים הפתוח ובמים הקשורים בו, ואשר כלי שיט ימיים עשויים להלך בהם.


(ב) שום דבר האמור בתקנות אלה לא יפריע בהפעלתן של כל התקנות המיוחדות שהתקינה רשות מתאימה לגבי מעגנים, נמלים, נהרות, אגמים או נתיבי מים פנים-יבשתיים, הקשורים בים הפתוח ואשר כלי שיט ימיים עשויים להלך בהם, תקנות מיוחדות כאמור יהיו תואמות ככל האפשר לתקנות אלה.

(ג) שום דבר האמור בתקנות אלה לא יפריע בהפעלתן של כל התקנות המיוחדות שהתקינה ממשלתה של כל מדינה בזיקה לאורות עמדה, אורות איתות, או אותות צופר נוספים, לגבי אניות מלחמה וכלי שיט המתנהלים בשיירה, או בזיקה לאורות עמדה, אורות איתות או אורות נוספים, לגבי כלי שיט של דיג העוסקים בדיג כצי; אורות עמדה, אורות איתות צורות או אותות צופר נוספים אלה יהיו, ככל האפשר, כאלה שלא יוכלו לטעות בהם ולחושבם לאור, לצורה או לאות שהורשו במקום אחר בתקנות אלו.

(ד) הארגון רשאי לאמץ מערכים להפרדת התעבורה למטרות תקנות אלו.

(ה) כל אימת שהממשלה הנוגעת בדבר מחליטה, כי כלי שיט בעל מבנה מיוחד, או שלו מטרה מיוחדת, אינו יכול למלא בשלמות אחר הוראותיה של תקנה מן התקנות הללו לענין מספרים, מקומם, טווחם או קשת ראותם של אורות או צורות, או לענין מערכם ותכונותיהם של המתקנים לאותות קוליים, יהיה כלי שיט זה חייב למלא אחר אותן הוראות אחרות בענין מספרם, מקומם, טווחם או קשת ראותם של אורות או צורות, וכן בענין מערכם ותכונותיהם של המתקנים לאותות קוליים, כפי שממשלתו תחליט שיש בהן כדי מילוי אפשרי ביותר אחר תקנות אלו לגבי אותו כלי שיט.

תקנה 2 – אחריות

(א) שום דבר האמור בתקנות אלו לא יפטור כל כלי שיט, או בעליו, קברניטו או צוותו, מאחריות לתוצאותיה של כל רשלנות במילויין של תקנות אלו, או של רשלנות בנקיטת אמצעי זהירות ימיים מקובלים או בנקיטת אמצעי זהירות שנסיבותיו המיוחדים של המקרה יהיו דרושות את נקיטתם.
(ב) בפירושן ובמילוין של תקנות אלה תינתן תשומת לב ראויה לכל סכנות שיט וסכנות התנגשות וכן לכל נסיבות מיוחדות, לרבות מגבלותיהם של כלי שיט המעורבים, העשויות לחייב סטיה מן התקנות הללו כדי למנוע סכנה מיידית.

תקנה 3 – הגדרות כלליות

לעניין תקנות אלה, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר –
(א) "כלי שיט" כולל כלי שיט מכל סוג שהוא, לרבות כלי שיט חסרי הדחק ומטוסי-ים המשמשים, או המסוגלים לשמש, כאמצעי תובלה על פני המים.


(ב) "כלי שיט ממוכן" פירושו כל כלי שיט המונע בכוח מכונה.

(ג) "מפרשית" פירושה כל כלי שיט המפריש, ובלבד שמכונה להנעתו, אם הותקנה, אין משתמשים בה.

(ד) "כלי שיט העוסק בדיג" פירושו כל כלי שיט הדג ברשתות, בחכות, במכמורות או בכל מכשירי דיג אחרים המגבילים את כושר התמרון, אך אינו כולל כלי שיט הדג בחכות גרר או במכשירי דיג אחרים שאינם מגבילים את כושר התמרון.

(ה) "מטוס ים" כולל כל כלי טיס שתוכנן לתמרן על פני המים.

(ו) "כלי שיט שאין עליו שליטה" פירושו כלי שיט שמחמת איזו נסיבה יוצאת מן הכלל איננו יכול לתמרן כנדרש בתקנות אלה, ולפיכך אינו יכול לפנות דרך לכלי שיט אחר.

(ז) "כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן" פירושו כלי שיט שמחמת אופי עבודתו הוא מוגבל בכושרו לתמרן כנדרש בתקנות אלה, ולפיכך אינו יכול לפנות דרך לכלי שיט אחר.

המונח "כלי שיט המוגבלים בכושרם לתמרן" יכלול, אך לא יוגבל לכך:
(1) כלי שיט העוסק בהנחתם של ציון ניווט, כבל תת-ימי או קו צינורות תת-ימיים, בטיפול בהם או בהעלאתם;
(2) כלי שיט העוסק בחפירה, במדידה או בפעולות שמתחת למים;
(3) כלי שיט העוסק בהצטיידות או בהעברת בני-אדם, אספקה או מטען כשהוא בדרך;
(4) כלי שיט העוסק בשילוחו או בהחזרתו של כלי טיס;
(5) כלי שיט העוסק בפעולות של פינוי מוקשים;
(6) כלי שיט העוסק בפעולת גרירה המגבילה אותו ואת הגרר שלו במידה מרובה מלסטות מאורחו.

(ח) "כלי שיט המוגבל בשל השוקע אשר לו" פירושו, כלי שיט ממוכן שמחמת השוקע שלו ביחס לעומק ולרוחב המצוי של נתיב המים הניתן לשיט, הוא מוגבל באופן חמור בכושרו לסטות מן האורח שהוא מהלך בו.

(ט) "בדרך" פירושו שכלי השיט אינו עוגן, או אינו רתוק לחוף, או אינו על שרטון.

(י) "אורך ורוחב" של כלי שיט פירושם אורכו מקצה אל קצה ורוחבו הגדול ביותר.

(יא) כלי שיט ייחשבו כרואים זה את זה רק כשניתן לראות בעין מכל אחד מכלי השיט את כלי השיט האחר.

(יב) "ראות מוגבלת" פירושו כל מצב שבו הראות מוגבלת מחמת ערפל, אד, שלג, סופות גשמים חזקות, סופות חול או כל סיבות דומות אחרות.