חלק ב' : תקנות נהיגה ושייט. סימן 1 – הנהגת כלי שייט בכל מצב של ראות

חלק ב' : תקנות נהיגה ושייט. סימן 1 – הנהגת כלי שייט בכל מצב של ראות

חלק ב' : תקנות נהיגה ושיט. סימן 1 – הנהגת כלי שיט בכל מצב של ראות

תקנה 4 – תחולה
התקנות בסימן זה חלות בכל מצב של ראות.

תקנה 5 – תצפית
כל כלי שיט יקיים, בכל עת, תצפית נאותה, בראייה ובשמיעה, וכן בכל האמצעים המתאימים המצויים בנסיבות ובתנאים השוררים, שיש בה כדי ליתן הערכה מלאה של המצב ושל סכנת ההתנגשות.

תקנה 6 – מהירות בטוחה
כל כלי שיט יתנהל בכל עת במהירות בטוחה כך שיוכל לנקוט פעולה מתאימה ויעילה כדי למנוע התנגשות, ולהיעצר תוך מרחק הנאות לנסיבות ולתנאים השוררים. בקביעתה של מהירות בטוחה יהיו הגורמים שלהלן בין הגורמים שיובאו בחשבון:
(א) כל כלי שיט:
(1) מצב הראות;
(2) צפיפות התעבורה, לרבות ריכוזים של כלי שיט של דיג או כל כלי שיט אחרים;
(3) כושר התמרון של כלי השיט בזיקה מיוחדת למרחק העצירה ולכושר הפניה בתנאים השוררים;
(4) בלילה, מציאותו של אור רקע כגון מן אורות החוף או מן החזר הפזורה של אורותיו הוא;
(5) מצב הרוח, הים והזרם וקרבתן של סכנות לשיט;
(6) השוקע ביחסו לעומק המים המצוי.

(ב) בנוסף לכך, בכלי שיט בעלי מכ"ם תפעולי:
(1) תכונותיו, יעילותו ומגבלותיו של ציוד המכ"ם;
(2) המגבלות הנובעות מסקלת הטווח של המכ"ם שבשימוש;
(3) השפעת מצב הים, התנאים המטאורולוגיים ומקורות אחרים של הפרעה על גילויו של המכ"ם;
(4) האפשרות שכלי שיט קטנים, קרח ועצמים צפים אחרים עלולים שלא להתגלות על ידי המכ"ם בעוד מועד;
(5) מספרם, מקומם ותנועתם של כלי שיט שנתגלו על ידי המכ"ם;
(6) ההערכה המדוייקת יותר של הראות העשויה להיות אפשרית כאשר המכ"ם משמש לקבוע את הטווח אל כלי השיט או העצמים האחרים             בסביבה.

תקנה 7

סכנת התנגשות

(א) כל כלי שיט ישתמש בכל האמצעים המצויים המתאימים לנסיבות ולתנאים השוררים כדי לקבוע אם קיימת סכנת התנגשות; היה ספק כלשהו, יראו סכנה זו כקיימת.

(ב) ייעשה שימוש נאות בציוד המכ"ם, אם הותקן והוא תפעולי, לרבות סריקה לטווח ארוך, כדי לקבל אזהרה מוקדמת על סכנת התנגשות וסימון מכ"ם או מעקב שיטתי שווה ערך בעצמים שנתגלו.
(ג) לא יונחו הנחות על יסוד מידע דל, במיוחד מידע דל ממכ"ם.
(ד) בקביעת אם קיימת סכנת התנגשות, יהיו השיקולים שלהלן בין השיקולים שיש להביאם בחשבון:
(1) יראו סכנת התנגשות כקיימת אם כיוון המצפן של כלי שיט מתקרב אינו משתנה במידה ניכרת;
(2) סכנה כאמור עשויה לעיתים להתקיים גם בשעה ששינוי כיוון במידה ניכרת נראה בעליל, במיוחד בשעה שמתקרבים אל כלי שיט גדול מאוד או אל גרר, או בשעה שמתקרבים אל כלי שיט הנמצא בסמוך.

תקנה 8 (תיקון: תשנ"ג)

פעולה למניעת התנגשויות

(א) כל פעולה שנוקטים למניעת התנגשות תבוצע, אם נסיבות המקרה מרשות זאת, ללא היסוס, במועד מוקדם וכראוי לימאות טובה.

(ב) כל שינוי אורח או מהירות, או שינוי אורח ומהירות גם יחד, כדי למנוע התנגשות, יהא, אם הנסיבות מרשות זאת, גדול במידה מספקת כדי שיהיה נראה בנקל לכלי השיט האחר, המתבונן בראייה או במכ"ם; יש להימנע מסדרת שינויים קטנים של אורח או של מהירות, או של אורח ומהירות גם יחד.
(ג) היה מרחב ים מספיק, עשוי שינוי אורח בלבד להיות הפעולה היעילה ביותר כדי למנוע מצב של קרבה יתירה, ובלבד שהוא נעשה במועד מוקדם, שהוא ממשי, ואיננו מביא לידי התקרבות יתר אחרת.
(ד) פעולה הננקטת כדי למנוע התנגשות עם כלי שיט אחר תהא כזאת שתביא לידי מעבר במרחק בטוח. יעילותה של הפעולה תיבדק בזהירות עד שלבסוף יחלוף כלי השיט האחר ויפנה את דרכו לחלוטין.
(ה) מקום שנחוץ, כדי למנוע התנגשות או להותיר יותר זמן כדי להעריך את המצב, יקטין כלי שיט את מהירותו או יפסיק לחלוטין את התקדמותו על ידי עצירת אמצעי הנעתו או בהפעלתם לאחור.
(ו) כלי שיט אשר –
(1) נדרש לפי תקנות אלה שלא לעכב את המעבר או את המעבר הבטוח של כלי שיט אחר – ינקוט פעולה מוקדמת כדי להותיר מרחב ים מספיק למעבר הבטוח של כלי השיט האחר כאשר נסיבות המקרה דורשות פעולה כזו;
(2) נדרש שלא לעכב את המעבר או את המעבר הבטוח של כלי שיט אחר אינו פטור מחובתו זו אם הוא מתקרב לכלי השיט האחר עד כדי סכנת התנגשות, וכאשר הוא נוקט פעולה עליו להתחשב התחשבות מלאה בפעולה העשויה להידרש לפי התקנות שבחלק זה;
(3) אין לעכב את מעברו נשאר מחויב חובה מלאה לפעול לפי תקנות חלק זה כאשר שני כלי השיט מתקרבים זה לזה עד כדי סכנת התנגשות.

תקנה 9

תעלות צרות

(א) כלי שיט המתנהל לאורך תעלה צרה או נתיב שיט, ישוט סמוך לשפתה החיצונית של התעלה, או לשפתו החיצונית של נתיב השיט, הנמצא לימינו, ככל שהדבר נטול סכנה ובר-ביצוע.
(ב) כלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים, או מפרשית, לא יעכבו את מעברו של כלי שיט היכול לשוט בבטחה רק בתוך תעלה צרה או נתיב שיט.
(ג) כלי שיט העוסק בדיג לא יעכב את מעברו של כלי שיט אחר השט בתוך תעלה צרה או נתיב שיט.
(ד) כלי שיט לא יחצה תעלה צרה או נתיב שיט אם חציה כאמור תעכב את מעברו של כלי שיט היכול לשוט בבטחה אך ורק בתוך תעלה או נתיב שיט אלה; כלי השיט האחרון רשאי להשתמש באות הקולי שנקבע בתקנה 34(ד), מקום שהוא בספק באשר לכוונתו של כלי השיט החוצה.
(ה) (1) בתעלה צרה או בנתיב שיט מקום שעקיפה יכולה להתקיים רק אם
כלי השיט שאותו יש לעקוף חייב לנקוט פעולה כדי לאפשר מעבר
בטוח, יציין כלי השיט המתכוון לעקוף את כוונתו בהשמעת קולו של
האות המתאים שנקבע בתקנה 34(ג)(1). כלי השיט שאותו יש לעקוף
ישמיע, אם הוא מסכים לכך, את קול האות המתאים שנקבע בתקנה
34(ג)(2), וינקוט צעדים כדי לאפשר מעבר בטוח; היה הוא בספק, הוא
רשאי להשמיע את קול האות שנקבע בתקנה 34(ד).
(2) תקנה זאת אינה פוטרת את כלי השיט העוקף מחובתו לפי תקנה 13.
(ו) כלי שיט המתקרב לסיבוב או לשטח של תעלה צרה או נתיב שיט, מקום שכלי שיט אחרים עלולים להסתר מחמת מיסוך, ישוט בעירנות ובזהירות מיוחדת וישמיע את קול האות המתאים שנקבע בתקנה 34(ה).
(ז) כל כלי שיט ימנע מלעגון בתעלה צרה, אם נסיבות המקרה מרשות זאת.

תקנה 10 (תיקון: תשנ"ג)

ערכים להפרדת התעבורה

(א) תקנה זו חלה על מערכים להפרדת התעבורה שאימץ הארגון ואינה משחררת כלי שיט כלשהו מהתחייבותו לפי הוראות תקנה אחרת.
(ב) כלי שיט המשתמש במערך להפרדת תעבורה:
(1) יתנהל בנתיב התעבורה המתאים בכיוון הכללי של זרם התעבורה לאותו נתיב;
(2) יתרחק, ככל שהדבר בר ביצוע, מן הקו להפרדת התעבורה או מן אזור ההפרדה לתעבורה;
(3) בדרך כלל, ייכנס לנתיב התעבורה, או יצא הימנו, באחד מקצותיו, אולם כאשר הוא נכנס אליו או יוצא הימנו מאחד הצדדים, יבצע תמרון זה בזוית קטנה ככל האפשר ביחס לכיוונה הכללי של התעבורה;
(ג) כלי שיט יימנע, ככל שהדבר אפשרי, מלחצות נתיבי תעבורה, אולם אם הוא מחויב לעשות כן, יחצה כך שכיוון חרטומו יהיה, ככל האפשר, בזוויות ישרות לכיוונו הכללי של זרם התעבורה;
(ד) (1) כלי שיט לא ישתמש באזור תעבורה סמוך לחוף כאשר הוא יכול
להשתמש בבטחה בנתיב התעבורה המתאים שבתוך המערך הסמוך
להפרדת התעבורה, אולם, כלי שיט שאורכם פחות מ-20 מטרים
מפרשיות וכלי שיט העוסקים בדיג רשאים להשתמש באזור התעבורה
הסמוך לחוף;
(2) על אף האמור בפסקה (1), רשאי כלי שיט להשתמש באזור תעבורה סמוך לחוף כאשר הוא במסלול אל נמל או מנמל, למיתקן או למבנה מנותק מהחוף, לתחנת נתב או לכל מקום אחר הנמצא בתוך אזור התעבורה הסמוך לחוף, או כדי למנוע סכנה מיידית.
(ה) כלי שיט שאינו כלי שיט חוצה או כלי שיט הנכנס לנתיב או יוצא הימנו, לא ייכנס בדרך כלל לאזור הפרדה, או יחצה קו הפרדה, למעט:
(1) במקרה חירום, כדי למנוע סכנה מיידית;
(2) כדי לעסוק בדיג בתוך אזור ההפרדה.
(ו) כלי שיט השט בשטחים שבסמוך לקצותיהם של מערכים להפרדת התעבורה, יעשה זאת בזהירות מיוחדת.
(ז) כלי שיט יימנע, ככל האפשר, מלעגון במערך להפרדת התעבורה, או בשטחים שליד קצותיו.
(ח) כלי שיט שאינו משתמש במערך להפרדת התעבורה יתרחק הימנו במידה מרובה ככל האפשר.
(ט) כלי שיט העוסק בדיג לא יעכב את מעברו של כל כלי שיט המהלך בנתיב שיט.
(י) כלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים, או מפרשית, לא יעכבו את מעברו הבטוח של כלי שיט ממוכן המהלך בנתיב שיט.
(יא) כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן בהיותו עוסק בפעולה לשם קיומה של בטיחות השיט במערך להפרדת תעבורה, פטור מן המילוי אחר תקנה זו בשיעור הנחוץ כדי לבצע את הפעולה.
(יב) כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן בהיותו עוסק בפעולה לשם הנחתו, טיפול בו או העלאתו של כבל תת ימי בתחום מערך להפרדת תעבורה, פטור ממילוי אחר תקנה זו בשיעור הנחוץ לבצע את הפעולה.