חלק ב' : תקנות נהיגה ושייט. סימן 2 – הנהגת כל שייט היכולים לראות זה את זה

חלק ב' : תקנות נהיגה ושייט. סימן 2 – הנהגת כל שייט היכולים לראות זה את זה

חלק ב' : תקנות נהיגה ושיט. סימן 2 – הנהגת כלי שיט היכולים לראות זה את זה

תקנה 11 – תחולה
התקנות בסימן זה חלות על כלי שיט היכולים לראות זה את זה.

תקנה 12 – מפרשיות
(א) כששתי מפרשיות מתקרבות זו לזו עד כדי סכנת התנגשות, תפנה האחת דרך לשניה כאמור להלן:
(1) אם שתיהן שטות במפנים שונים, חייבת המפרשית השטה כשהרוח לשמאלה לפנות דרך למפרשית האחרת;
(2) אם שתיהן שטות באותו מפנה, חייבת המפרשית שבמעלה הרוח לפנות דרך למפרשית שבמורד הרוח;
(3) רואה מפרשית כשהרוח משמאלה מפרשית במעלה הרוח, ואין היא יכולה לקבוע בוודאות אם למפרשית האחרת רוח מצד שמאל או מצד           ימין, תפנה דרך לאחרת.

(ב) לעניין תקנה זו רואים כצד מעלה הרוח את הצד הנוגד לצד שבו נישא המפרש הראשי, או, כשהמדובר הוא במפרשית עם מעטה רוחבי, הצד הנוגד את זה שבו נישא המפרש האורכי הגדול ביותר.

תקנה 13 – עקיפה
(א) על אף כל דבר האמור בתקנות חלק ב', סימנים 2-1, כל כלי שיט העוקף כלי שיט אחר יפנה דרך לכלי השיט הנעקף.

(ב) יראו כלי שיט עוקף בהתקרבו לכלי שיט אחר מכיוון שהוא כדי יותר מ-22.5 מעלות מאחורי הרוחבית שלו, כלומר במצב כזה ביחס לכלי השיט שאותו הוא עוקף, שבלילה יכול היה לראות רק את אור הירכתיים של אותו כלי שיט אך שום אור מאורות הצד שלו.
(ג) מקום שכלי שיט שרוי בכל ספק שהוא אם הוא עוקף כלי שיט אחר, עליו להניח כי זה המקרה ולפעול בהתאם לכך.
(ד) כל שינוי שיחול לאחר מכן בתכווין שבין שני כלי השיט לא יעשה את כלי השיט העוקף לכלי שיט חוצה במשמעות התקנות הללו, ולא יפטור אותו מחובתו לפנות דרך לכלי השיט שאותו הוא עוקף עד אשר יעבור אותו ויפנה את הדרך לחלוטין.

תקנה 14 – מצב של חרטום מול חרטום
(א) כששני כלי שיט ממוכנים נפגשים באורחות הפוכים או כמעט הפוכים, עד כדי חשש לסכנת התנגשות, ישנה כל אחד את אורחו לצד ימין כך שכל אחד מהם יעבור משמאלו של האחר.

(ב) מצב כאמור יראוהו כקיים כשכלי שיט רואה את כלי השיט האחר מלפנים, או כמעט מלפנים ובלילה הוא יכול לראות את אורות ראש התורן של כלי השיט האחר בקו אחד, או כמעט בקו אחד או את שני אורות הצד, או את אורות ראש התורן כאמור ושני אורות הצד גם יחד, וביום הוא רואה חזות מתאימה של כלי השיט האחר.
(ג) מקום שכלי שיט שרוי בספק כלשהו אם מצב כאמור אכן קיים, עליו להניח כי הוא קיים ויפעל בהתאם לכך.

תקנה 15 – מצב של חציה
כששני כלי שיט ממוכנים חוצים זה את אורחו של זה עד כדי להוות סכנת התנגשות, חייב כלי השיט שחברו נמצא בצדו הימני לפנות לו את הדרך, ואם נסיבות המקרה מרשות זאת יימנע מלחצות את אורחו לפניו.

תקנה 16 – פעולתו של כלי שיט החייב לפנות דרך
כל כלי שיט הנדרש לפנות את דרכו של כלי שיט אחר, ינקוט ככל האפשר, פעולה מוקדמת ממשית כדי לפנותה לרווחה.

תקנה 17 – פעולתו של כלי שיט הממשיך בדרכו
(א)

   (1) מקום שאחד משני כלי שיט חייב לפנות דרך לשני, יהא כלי השיט
השני חייב לשמור על אורחו ומהירותו.
(2) אף על פי כן רשאי כלי השיט האחרון לנקוט פעולה כדי למנוע התנגשות בתמרונו הוא בלבד, מיד כאשר שנעשה לו ברור, כי כלי השיט               הנדרש לפנות את הדרך אינו נוקט בפעולה מתאימה במילוין של תקנות אלה.
(ב) אם, מאיזו סיבה שהיא, מוצא את עצמו כלי השיט הנדרש לשמור על אורחו ומהירותו כל-כך סמוך לכלי השיט החייב לפנות דרך, שפעולתו של זה האחרון בלבד לא תצליח למנוע התנגשות, חייב כלי השיט הראשון לנקוט הפעולה המתאימה ביותר למניעת התנגשות.
(ג) כלי שיט ממוכן הנוקט בפעולה במצב של חציה בהתאם לפסקת משנה (א)(2) לתקנה זו, כדי למנוע התנגשות עם כלי שיט ממוכן אחר, לא ישנה את אורחו לשמאל למען כלי שיט שעל צידו השמאלי, אם נסיבות המקרה מרשות זאת.
(ד) תקנה זאת אינה פוטרת את כלי השיט החייב לפנות דרך מחובתו לפנות את הדרך.

תקנה 18 – אחריותם ההדדית של כלי שיט
למעט מקום שתקנות 9, 10 ו-13 דורשות אחרת –
(א) כלי שיט ממוכן הנמצא בדרך חייב לפנות את דרכם של:
(1) כלי שיט שאין עליו שליטה;
(2) כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן;
(3) כלי שיט העוסק בדיג;
(4) מפרשית.

(ב) מפרשית הנמצאת בדרך חייבת לפנות את דרכו של:
(1) כלי שיט שאין עליו שליטה;
(2) כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן;
(3) כלי שיט העוסק בדיג.
(ג) כלי שיט העוסק בדיג, כשהוא נמצא בדרך, חייב, ככל האפשר, לפנות את דרכו של:
(1) כלי שיט שאין עליו שליטה;
(2) כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן.
(ד)
   (1) כלי שיט שאינו כלי שיט שאין עליו שליטה או כלי שיט המוגבל
בכושרו לתמרן, יימנע, אם נסיבות המקרה מרשות זאת, מלהפריע את
מעברו הבטוח של כלי שיט המוגבל בשל השוקע אשר לו, המציג את
האותות שבתקנה 28.
(2) כלי שיט המוגבל בשל השוקע אשר לו ישוט בזהירות מיוחדת מתוך תשומת לב מלאה למצבו המיוחד.
(ה) מטוס-ים על פני המים חייב, בדרך כלל, להתרחק היטב מכל כלי השיט ולהימנע מלהפריע לשיוטם. אולם. בנסיבות שבהן קיימת סכנת התנגשות, חייב הוא למלא אחר תקנות חלק זה.