חלק ג' – אורות וצורות

חלק ג' – אורות וצורות

חלק ג' – אורות וצורות

תקנה 20 – תחולה
(א) התקנות בחלק זה, ימלאו אחריהן בכל מזג אוויר.


(ב) התקנות הנוגעות באורות יש למלא אחריהן משקיעת החמה ועד זריחת החמה, ובפרק זמן זה לא יוצגו שום אורות אחרים, פרט לאורות שאינם עשויים להיחשב בטעות כאורות שפורטו בתקנות אלה או להמעיט את ראותם או לטשטש את תכונות ההיכר שלהם או להפריע לקיום תצפית נאותה.

(ג) האורות שנקבעו בתקנות אלה, אם נושאים אותם, יש גם להציגם מזריחת החמה עד לשקיעת החמה, כשהראות מוגבלת, ורשאים להציגם בכל נסיבות אחרות המצריכות זאת.

(ד) התקנות הנוגעות לצורות, ימלאו אחריהן ביום.

(ה) האורות והצורות שפורטו בתקנות אלה ימלאו אחר הוראות נספח 1 לתקנות אלה.

תקנה 21 –
(א) "אור ראש תורן" פירושו אור לבן שהושם מעל לצידו האורכי של כלי השיט, המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 225 מעלות וקבוע כך, שהאור יופץ בכיוון מישר לפנים עד כדי 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית מכל צד מצדי כלי השיט.


(ב) "אורות צד" פירושו אור ירוק בצד ימין של כלי השיט ואור אדום בצד שמאל, שכל אחד יפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 112.5 מעלות וקבוע כך, שהאור יופץ בכיוון מישר לפנים עד ל-22.5 מעלות מאחורי הרוחבית שבצדו המתאים; בכלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים, רשאים ללכד את אורות הצד בפנס אחד, שיינשא על צידו האורכי של כלי השיט.

(ג) "אור ירכתיים" פירושו אור לבן שהושם קרוב ככל האפשר לירכתיים, המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 135 מעלות וקבוע כך, שהאור ייראה 67.5 מעלות מכיוון ישר אחורנית לכל צד של כלי השיט.

(ד) "אור גרירה" פירושו אור צהוב בעל אותן תכונות היכר כאור הירכתיים, שהוגדרו בפסקה (ג) לתקנה זו.

(ה) "אור סביב" פירושו אור המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 360 מעלות.

(ו) "אור מנצנץ" פירושו אור המנצנץ ברווחי זמן סדירים בתדירות של 120 נצנוצים לדקה, או למעלה מכך.

תקנה 22 – ראות האורות
לאורות שנקבעו בתקנות אלה תהיה עוצמה כמפורשת בסימן 8 לנספח 1 של תקנות אלה, כך שיהיו נראים בטווחי המינימום שלקמן:
(א) בכלי שיט שאורכם 50 מטרים או יותר מכך:
אור ראש תורן, 6 מילין;
אור צד- 3 מילין;
אור ירכתיים, 3 מילין;
אור גרירה, 3 מילין;
אור סביב לבן, אדום, ירוק או צהוב, 3 מילין.


(ב) בכלי שיט שאורכם 12 מטרים או יותר מכך, אך שאורכם פחות מ-50 מטרים:
אור ראש תורן, 5 מילין, פרט לכך שמקום שאורכו של כלי השיט פחות מ-20 מטרים, 3 מילין;
אור צד, 2 מילין;
אור ירכתיים, 2 מילין;
אור גרירה, 2 מילין;
אור סביב לבן, אדום, ירוק או צהוב, 2 מילין.

(ג) בכלי שיט שאורכם פחות מ-12 מטרים:
אור ראש תורן, 2 מילין;
אור צד, מיל אחד;
אור ירכתיים, 2 מילין;
אור גרירה, 2 מילין;
אור סביב לבן, אדום, ירוק או צהוב, 2 מילין.

(ד) בכלי שיט או עצמים נגררים השקועים בחלקם במים שקשה להבחין בהם:
אור סביב לבן, 3 מילין.

תקנה 23 – כלי שיט ממוכנים הנמצאים בדרך
(א) כלי שיט ממוכן הנמצא בדרך יציג:
(1) אור ראש תורן מלפנים;
(2) אור ראש תורן שני מאחורי האור הקדמי וגבוה ממנו, פרט לכך שכלי שיט שאורכו פחות מ-50 מטרים לא יהא מחוייב להציג אור זה, אך             יהא רשאי לעשות כן;
(3) אורות צד;
(4) אור ירכתיים.


(ב) כלי שיט מרחף, בשעה שהוא פועל באופן שאינו דוחק מים, יציג נוסף לאורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, אור סביב מנצנץ צהוב.

(ג) 
   (1) כלי שיט ממוכן שאורכו פחות מ-12 מטרים רשאי, במקום האורות
שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, להציג אור סביב לבן ואורות צד;
(2) כלי שיט ממוכן שאורכו פחות מ-7 מטרים, אשר מהירותו המרבית אינה עולה על 7 קשרים, רשאי, במקום האורות שנקבעו בפסקה (א)               לתקנה זו, להציג אור סביב לבן, ואם הדבר בר ביצוע, גם להציג אורות צד;
(3) אור ראש התורן או אור הסביב הלבן בכלי שיט ממוכן שאורכו פחות מ-12 מטרים, ניתן להעבירם ממקומם בקו האמצעי לאורכו של כלי               השיט, אם ההתקנה בקו האמצעי אינה בת-ביצוע, ובלבד שאורות הצד יאוחדו בפנס אחד שיינשא בקו האמצעי לאורכו של כלי השיט, או             יותקן בסמוך ככל שאפשר באותו קו אורכי כאור ראש התורן או אור הסביב הלבן.

תקנה 24 – גרירה ודחיפה
(א) כלי שיט ממוכן כשהוא גורר יציג:
(1) במקום האור שנקבע בתקנה 23(א) (1) או (2), שני אורות ראש תורן, בקו מאונך. כאשר אורכו של הגרר, הנמדד מירכתי כלי השיט הגורר         עד קצהו האחורי של הגרר, עולה על 200 מטרים – שלושה אורות כאמור, בקו מאונך;
(2) אורות צד;
(3) אור ירכתיים;
(4) אור גרירה, בקו מאונך מעל לאור הירכתיים;
(5) כאשר אורך הגרר עולה על 200 מטרים, גוף בצורת יהלום במקום שממנו יהיה נראה ביותר;


(ב) כאשר כלי שיט דוחף וכלי שיט נדחף קדימה מחוברים זה לזה בקשיחות כיחידה מורכבת אחת, יהיו רואים אותם ככלי שיט ממוכן והם יציגו את האורות שנקבעו בתקנה 23.

(ג) כלי שיט ממוכן כשהוא דוחף קדימה או גורר לצדו, פרט למקרה של יחידה מורכבת, יציג:
(1) במקום האור שנקבע בתקנה 23(א) (1) או (2), שני אורות ראש תורן, בקו מאונך;
(2) אורות צד;
(3) אור ירכתיים.

(ד) כלי שיט ממוכן שעליו חלות הוראות פסקאות (א) או (ג) לתקנה זו, ימלא גם אחר תקנה 23(א) (2).

(ה) כלי שיט או עצם נגררים, שאינם אלה שצויינו בפסקה (ז) לתקנה זו, יציגו:
(1) אורות צד;
(2) אור ירכתיים;
(3) כאשר אורכו של הגרר עולה על 200 מטרים, גוף בצורת יהלום, במקום שממנו יהיה נראה ביותר.

(ו) בתנאי שמספר כלשהו של כלי שיט הנגררים לצדו או נדחפים בקבוצה יוארו כאילו היו כלי שיט אחד –
(1) כלי שיט הנדחף קדימה, ושאינו מהווה חלק מיחידה מורכבת, יציג בקדמתו אורות צד;
(2) כלי שיט נגרר לצדו של הגורר יציג אור ירכתיים ובקדמתו אורות צד.

(ז) כלי שיט או עצם שקשה להבחין בהם, השקועים בחלקם במים, או הרכב של כלי שיט או עצמים נגררים כאמור, יציגו :
(1) אם רוחבם פחות מ-25 מטרים, אור סביב לבן אחד בקצה הקדמי או בסמוך לו ואור סביב לבן אחד בקצה האחורי או בסמוך לו, למעט                 דרקונים שאינם צריכים להציג אור בקצה הקדמי או בסמוך לו;
(2) אם רוחבם 25 מטרים או יותר מכך, שני אורות סביב לבנים נוספים בקצות רוחבם, או בסמוך לכך;
(3) אם אורכם עולה על 100 מטרים, אורות סביב לבנים נוספים בין האורות שנקבעו בפסקאות משנה (1) ו-(2), כך שהמרחק בין האורות לא            יעלה על 100 מטרים;
(4) גוף בצורת יהלום בקצה האחורי ביותר של כלי השיט או העצם האחרון הנגרר, ואם אורכו של הגרר עולה על 200 מטרים, גוף נוסף בצורת         יהלום במקום שממנו הוא נראה ביותר ושיונח מלפנים ככל שאפשר.

(ח) מקום שמחמת סיבה מספקת כלשהי בלתי מעשי הוא לגבי כלי שיט או עצם הנגררים להציג את האורות או הצורות שנקבעו בפסקה (ה) או 
(ז) לתקנה זו, יש לנקוט את כל האמצעים האפשריים להאיר את כלי השיט או העצם הנגררים, או, לפחות, לציין את נוכחותם של כלי שיט או עצם כאמור.

(ט) מקום שמחמת סיבה מספקת כלשהי בלתי מעשי הוא לגבי כלי שיט שאינו מועסק בדרך כלל בפעולות גרירה להציג את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ג) לתקנה זו, לא יידרש כלי שיט כאמור להציג אותם אורות בהיותו עוסק בגרירתו של כלי שיט אחר הנתון במצוקה או הנזקק לסיוע בצורה אחרת. יינקטו כל האמצעים האפשריים כדי לציין את טיב היחסים בין כלי השיט הגורר ובין כלי השיט הנגרר, כמורשה בתקנה 36, במיוחד על ידי הארה של חבל הגרירה.

תקנה 25 –  מפרשיות הנמצאות בדרך וכלי שיט המונעים על ידי משוטים
(א) מפרשית הנמצאת בדרך תציג:
(1) אורות צד;
(2) אור ירכתיים.


(ב) במפרשית שאורכה פחות מ-20 מטרים, עשויים האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו להיות מצויים בפנס אחד, שיינשא בראש התורן, או סמוך לראש התורן, במקום שמשם יהיה נראה ביותר.

(ג) מפרשית הנמצאת בדרך רשאית, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, להציג בראש התורן, או סמוך לראש התורן, מקום שמשם יהיו נראים ביותר, שני אורות סביב בקו מאונך, העליון – אדום, והתחתון – ירוק, אולם אורות אלו לא יוצגו יחד עם הפנס התלת-צבעי שהורשה בפסקה (ב) לתקנה זו.

(ד) 
   (1) מפרשית שאורכה פחות מ-7 מטרים תציג, אם הדבר מעשי, את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ב) לתקנה זו, אולם אם אין היא עושה
כן, יהיה בה, מוכן ליד, פנס חשמלי או פנס דולק המפיץ אור לבן, שיוצג בעוד מועד כדי למנוע התנגשות.
(2) כלי שיט המונע על ידי משוטים רשאי להציג את האורות שנקבעו בתקנה זו למפרשיות, אולם אם אינו עושה כן, יהיו בו, מוכן ליד, פנס                 חשמלי או פנס דולק המפיץ אור לבן, שיוצג בעוד מועד כדי למנוע התנגשות.

(ה) כלי שיט כשהוא מפריש ומפליג בכוח מכונות גם יחד, יציג מלפנים, במקום שממנו היא נראית ביותר, צורה חרוטית שקודקודה כלפי מטה.

תקנה 26 – כלי שיט של דיג
(א) כלי שיט העוסק בדיג, כאשר הוא בדרך או כאשר הוא עוגן, יציג רק את האורות והצורות שנקבעו בתקנה זו.


(ב) כלי שיט כשהוא עוסק בדיג מכמורת, כלומר גרירתם, דרך המים, של מכמורת או מתקן אחר המשמש כמכשיר דיג, יציג:
(1) שני אורות סביב בקו מאונך, העליון – ירוק והתחתון לבן; או צורה המורכבת משני חרוטים, שקודקודיהם צמודים, בקו מאונך זה מעל זה;
(2) אור ראש תורן מאחורי אור הסביב הירוק וגבוה ממנו; כלי שיט שאורכו פחות מ-50 מטרים לא יהא מחוייב להציג אור כאמור, אך רשאי              יהיה לעשות כן;
(3) כשהוא עושה דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

(ג) כלי שיט העוסק בדיג, שאינו דיג מכמורת, יציג:
(1) שני אורות סביב בקו מאונך, העליון אדום והתחתון לבן, או צורה המורכבת משני חרוטים, שקודקודיהם צמודים, בקו מאונך זה מעל זה;
(2) מקום שישנו ציוד דיג המתמשך ביותר מ-150 מטרים בקו אופקי מן כלי השיט, אור סביב לבן או צורה חרוטית, עם הקודקוד כלפי מעלה,             בכיוון הציוד.
(3) כשהוא עושה את דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

(ד) האותות הנוספים המתוארים בנספח 2 לתקנות אלה, יחולו על כלי שיט העוסק בדיג בקירבה רבה לכלי שיט אחרים העוסקים בדיג.

(ה) כלי שיט כשאינו עוסק בדיג לא יציג את האורות או הצורות שנקבעו בתקנה זו, אלא רק את האורות או הצורות שנקבעו לכלי שיט השווה לו באורכו.
תקנה 27 – כלי שיט שאין עליהם שליטה או המוגבלים בכושרם לתמרן
(א) כלי שיט שאין עליו שליטה, יציג:
(1) שני אורות סביב אדומים, בקו מאונך במקום, שממנו יהיו נראים ביותר;
(2) שני כדורים או צורות דומות, בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר;
(3) כשהוא עושה את דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

(ב) כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן, פרט לכלי שיט העוסק בפעולות פינוי מוקשים, יציג:
(1) שלושה אורות סביב בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר. העליון והתחתון שבאורות אלה יהיו אדומים והאור האמצעי יהיה לבן;
(2) שלוש צורות בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראות ביותר, העליונה והתחתונה שבצורות אלו יהיו ברורים והצורה האמצעית בתבנית יהלום;
(3) כשהוא עושה את דרכו במים אור ראש תורן או אורות ראש תורן, אורות צד ואור ירכתיים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקת משנה (1);
(4) כשהוא עוגן, נוסף לאורות או לצורות שנקבעו בפסקאות משנה (1)
 ו- (2), את האור, האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 30.

(ג) כלי שיט ממוכן העוסק בפעולת גרירה המגבילה קשות את כלי השיט הגורר ואת גרורו בכושרם לסטות מאו
רחם, יציג, בנוסף לאורות או לצורות שנקבעו בתקנה 24(א), את האורות או הצורות שנקבעו בפסקת משנה (ב)1 ו-(2) לתקנה זו.

(ד) כלי שיט העוסק בחפירה או בפעילות שמתחת למים, כשהוא מוגבל בכושרו לתמרן, יציג את האורות והצורות שנקבעו בפסקת משנה (ב)(1),    (2) ו-(3) לתקנה זו, ונוסף לכך, בשעה שקיים מכשול, יציג:
(1) שני אורות סביב אדומים או שני כדורים, בקו מאונך, כדי לציין את הצד שבו קיים המכשול;
(2) שני אורות סביב ירוקים או שתי צורות בתבנית יהלום, בקו מאונך, כדי לציין את הצד שבו יכול כלי שיט אחר לעבור;
(3) כשהוא עוגן, את האורות או הצורות שנקבעו בתקנת משנה זו במקום האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 30.

(ה) כלי שיט המשתתף בפעולות צלילה, שאינו יכול מחמת ממדיו להציג את כל האורות והצורות שנקבעו בפסקה (ד) לתקנה זו, יציג את האמור לקמן:
(1) שלושת אורות סביב בקו מאונך ממקום שממנו יהיו נראים ביותר, הגבוה ביותר והנמוך ביותר מן האורות האלה יהיו אדומים, והאור האמצעי        יהיה לבן;
(2) דגם קשיח, שגובהו לא פחות ממטר אחד, של הדגל 
A מהצופן הבין-לאומי לאיתות וינקטו אמצעים כדי להבטיח שייראה סביב כל האופק;

(ו) כלי שיט העוסק בפעולות פינוי מוקשים יציג, נוסף לאורות שנקבעו לכלי שיט ממוכן בתקנה 23, או לאורות או לצורה שנקבעו לכלי שיט עוגן בתקנה 30, לפי הנאות, שלושה אורות סביב ירוקים או שלושה כדורים. אחד מן האורות או הצורות הללו יוצג סמוך לראש התורן הקדמי ואחד בכל קצה מקצות האסקריה הקדמית. אורות או צורות אלה מציינים כי מסוכן הוא לכלי שיט אחר להתקרב לתחום 1000 מטרים מכלי השיט המפנה מוקשים.

(ז) כלי שיט שאורכם פחות מ-12 מטרים, למעט אותם כלי שיט העוסקים בפעולות צלילה לא יידרשו להציג את האורות והצורות שנקבעו בתקנה זו.

(ח) האותות שנקבעו בתקנה זו אינם אותות של כלי שיט במצוקה הזקוקים לעזרה. אותות כאלה כלולים בנספח 4 לתקנות אלה.

תקנה 28 – כלי שיט המוגבלים בשל השוקע אשר להם
כלי שיט המוגבל בשל השוקע אשר לו, רשאי להציג, בנוסף לאורות שנקבעו לכלי שיט ממוכנים בתקנה 23, שלושה אורות סביב אדומים, בקו מאונך, או צורת גליל, במקום שממנו יהיו נראים ביותר.

תקנה 29 – כלי שיט של נתב
(א) כלי שיט העוסק בתפקידי ניתוב יציג –
(1) בראש התורן, או סמוך לראש התורן, שני אורות סביב בקו מאונך, העליון – לבן והתחתון אדום;
(2) כשהוא נמצא בדרך, נוסף לכך, אורות צד ואור ירכתיים;
(3) כשהוא עוגן, נוסף לאורות שנקבעו בפסקת משנה (1), את האור, האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 30 לגבי כלי שיט עוגנים.


(ב) כלי שיט של נתב, כשאינו עוסק בתפקידי ניתוב, יציג את האורות או הצורות שנקבעו לכלי שיט דומה השווה לו באורכו.

תקנה 30 – כלי שיט עוגנים וכלי שיט על שרטון
(א) כלי שיט כשהוא עוגן יציג, במקום שממנו יהיו נראים ביותר:
(1) בחלקו הקדמי, אור סביב לבן או כדור;
(2) בירכתיים, או בסמוך להן, ובגובה נמוך מן האור שנקבע בפסקת משנה (1), אור סביב לבן.


(ב) כלי שיט שאורכו פחות מ-50 מטרים רשאי להציג אור סביב לבן במקום שממנו יהיה נראה ביותר, במקום האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו.

(ג) כלי שיט כשהוא עוגן רשאי, וכלי שיט שאורכו 100 מטרים או למעלה מכך חייב, להשתמש גם באורות העבודה הקיימים, או באורות שווי ערך, כדי להאיר את סיפוניו.

(ד) כלי שיט על שרטון יציג את האורות שנקבעו בפסקאות (א) או (ב) לתקנה זו, ונוסף לכך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר –
(1) שני אורות סביב אדומים, בקו מאונך;
(2) שלושה כדורים בקו מאונך.

(ה) כלי שיט שאורכו פחות מ-7 מטרים, בשעה שהוא עוגן שלא בתעלה צרה, שלא בנתיב שיט או מעגן, או שלא בסמוך להם, או שלא במקום שכלי שיט אחרים שטים בו כרגיל לא יידרש להציג את האורות או הצורה שנקבעה בפסקאות (א) ו-(ב) לתקנה זו.

(ו) כלי שיט שאורכו פחות מ-12 מטרים, כשהוא נמצא על שרטון, לא יידרש להציג את האורות או הצורות שנקבעו בפסקאות משנה (ד) (1) ו-(2) לתקנה זו.

תקנה 31 – מטוסי ים
במקום שבלתי מעשי הוא לגבי מטוסי ים להציג אורות או צורות שלהם התכונות שנקבעו בתקנות חלק זה, או במקומות שנקבעו כאמור, יציג מטוס הים אורות וצורות דומים ככל האפשר בתכונות ובמקומות.