חלק ד' – אותות קוליים ואותות אור

חלק ד' – אותות קוליים ואותות אור

חלק ד' – אותות קוליים ואותות אור

חלק ד' – אותות קוליים ואותות אור

תקנה 32 – הגדרות
(א) "צופר" פירושו כל מכשיר המאותת קולות, המסוגל להשמיע את הצפירות שנקבעו והממלא אחר המפרטים שבנספח 3 לתקנות אלה.
(ב) "צפירה קצרה" פירושה צפירה הנמשכת כשניה אחת.
(ג) "צפירה ממושכת" פירושה צפירה הנמשכת מארבע עד שש שניות.

תקנה 33 – אותות תמרון ואותות אזהרה
(א) כלי שיט שאורכו 12 מטרים או יותר יצוייד בצופר ובפעמון, וכלי שיט שאורכו 100 מטרים או יותר יצוייד, בנוסף לכך, בגונג, שנעימתו וצלילו אין יכולים לחשבם בטעות לאלו של הפעמון. הצופר, הפעמון והגונג ימלאו אחר המפרטים שבנספח 3 לתקנות אלה.
הפעמון או הגונג, או שניהם כאחד, אפשר יהיה להחליפם בציוד אחר שלו אותן תכונות הצליל המתאימות, ובלבד שהפעלת יד להשמעת קולם של האותות שנקבעו תהא תמיד אפשרית.

(ב) כלי שיט שאורכו פחות מ-12 מטרים לא יהא מחוייב לשאת את מכשירי האיתות הקוליים שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, אולם אם אין הוא עושה כן, הוא יצוייד באמצעי אחר של הפקת אות קולי יעיל.

תקנה 34 – אותות תמרון ואותות אזהרה
(א) שעה שכלי שיט נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה, חייב כלי שיט ממוכן, הנמצא בדרך כשהוא מתמרן כמורשה או כנדרש בתקנות אלו, לציין תמרון זה בהשמיעו בצופר את האותות דלקמן: צפירה קצרה אחת שמשמעותה "אני משנה את אורחי לימין"; שתי צפירות קצרות שמשמעותן "אני משנה את אורחי לשמאל";
שלוש צפירות קצרות שמשמעותן "אני מפעיל הנעה לאחור".

(ב) כל כלי שיט רשאי להשלים את אותות הצופר שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו באותות אור חוזרים ונשנים, לפי המתאים, בעוד שהתמרון מתבצע והולך:
(1) אותות אור אלה תהא להם המשמעות שלקמן: נצנוץ אחד שמשמעותו "אני משנה את אורחי לימין";
שני נצנוצים שמשמעותם "אני משנה את אורחי לשמאל";
שלושה נצנוצים שמשמעותם "אני מפעיל הנעה לאחור".
(2) משכו של כל נצנוץ יהיה כשניה, ההפסקה בין הנצנוצים תהיה כשניה וההפסקה בין אות לאות לא תהא פחות מעשר שניות;
(3) האור המשמש לאיתות זה, אם הותקן, יהא נראה בטווח מינימום של 5 מילין, וימלא אחר הוראות נספח 1 לתקנות אלה.
(ג) כשהם נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה בתעלה צרה או בנתיב מים:
(1) חייב כלי שיט המתכוון לעקוף כלי שיט אחר, לציין, תוך מילוי תקנה 9(ה)(1), את כוונתו, בהשמיעו בצופר את האותות דלקמן:
שתי צפירות ממושכות ואחריהן צפירה קצרה, שמשמעותן "אני מתכוון לעקוף אותך בצדך הימני";
שתי צפירות ממושכות ואחריהן שתי צפירות קצרות, שמשמעותן "אני מתכוון לעקוף אותך בצדך השמאלי";
(2) חייב כלי השיט שעומדים לעקוף אותו, בשעה שהוא פועל בהתאם לתקנה 9(ה)(1), לציין את הסכמתו בהשמיעו בצופר את האות דלקמן:
צפירה ממושכת, צפירה קצרה, צפירה ממושכת וצפירה קצרה, בסדר זה.
(ד) כשכלי שיט הנמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה מתקרבים האחד לרעהו, ומשום כל סיבה שהיא האחד מכלי השיט אינו מבין את כוונותיו או פעולותיו של זולתו, או שהוא מסופק אם כלי השיט האחר נקט בפעולה מספיקה כדי למנוע התנגשות, כלי השיט שבספק יציין מיד ספק זה בהשמיעו בצופרו לפחות חמש צפירות קצרות ומהירות;
אות זה אפשר להשלימו באות אור של לפחות חמישה נצנוצים קצרים ומהירים.
(ה) כלי שיט המתקרב לסיבוב או לשטח של תעלה או נתיב שיט, מקום שכלי שיט אחרים עלולים להסתר מחמת מכשול חוצץ הקיים שם, חייב להשמיע צפירה ממושכת. כל כלי שיט המתקרב מעברו השני של הסיבוב או מאחורי המכשול הקיים, ונמצא בטווח שמיעתו של האות הזה, יענה לאות בצפירה ממושכת.
(ו) הותקנו צופרים בכלי שיט במרחק של יותר מ-100 מטרים האחד ממשנהו, יש להשתמש בצופר אחד בלבד לשם מתן אותות תמרון ואזהרה.

תקנה 35 – אותות קוליים בראות מוגבלת
בשטח שבראות מוגבלת, או סמוך לשטח כאמור, בין ביום ובין בלילה, יש להשתמש באותות שנקבעו בתקנה זו כדלקמן:
(א) כלי שיט ממוכן העושה דרכו במים ישמיע צפירה ממושכת אחת בסירוגין של לא יותר משתי דקות.

(ב) כלי שיט ממוכן הנמצא בדרך אך נעצר ואינו עושה דרכו במים, ישמיע בסירוגין של לא יותר משתי דקות, שתי צפירות ממושכות בזו אחר זו, בהפסקה של שתי שניות בקירוב בין צפירה לצפירה.
(ג) כלי שיט שאין עליו שליטה, כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן, כלי שיט המוגבל בשל השוקע אשר לו, מפרשית, כלי שיט העוסק בדיג וכלי שיט העוסק בגרירתו או בדחיפתו של כלי שיט אחר, ישמיעו, במקום האותות שנקבעו בפסקאות (א) או (ב) לתקנה זו, בסירוגין של לא יותר משתי דקות, שלוש צפירות בזו אחר זו, היינו צפירה ממושכת אחת ואחריה שתי צפירות קצרות.
(ד) כלי שיט העוסק בדיג, כשהוא עוגן, וכלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן כשהוא עוסק בעבודתו בהיותו עוגן, ישמיעו, במקום האותות שנקבעו בפסקה (ז) לתקנה זו, את האות שנקבע בפסקה (ג) לתקנה זו.
(ה) כלי שיט נגרר או, אם נגרר יותר מכלי שיט אחד, כי אז האחרון שבהם, אם הוא מאוייש, ישמיע, בסירוגין של לא יותר משתי דקות, ארבע צפירות בזו אחר זו, היינו צפירה אחת ממושכת ואחריה שלוש צפירות קצרות;
כל אימת שאפשר, יושמע אות זה תיכף לאחר האות שניתן על ידי כלי השיט הגורר.
(ו) כשכלי שיט דוחף וכלי שיט הנדחף קדימה קשורים זה בזה בצורה קשיחה כיחידה מורכבת אחת, יהיו רואים אותם ככלי שיט ממוכן, והם יתנו את האותות שנקבעו בפסקאות (א) או (ב) של תקנה זו.
(ז) כלי שיט עוגן יצלצל במהירות בפעמון למשך 5 שניות בקירוב ובסירוגין של לא יותר מדקה אחת; בכלי שיט שאורכו 100 מטרים ויותר יופעל הפעמון בקידמת כלי השיט ומיד לאחר צילצולו של הפעמון יופעל הגונג במהירות, בירכתי כלי השיט למשך 5 שניות בקירוב. כלי שיט עוגן רשאי, נוסף לכך, להשמיע שלוש צפירות בזו אחר זו, היינו צפירה קצרה, צפירה ארוכה וצפירה קצרה, כדי להזהיר כלי שיט מתקרב על מקום הימצאו ועל האפשרות של התנגשות.
(ח) כלי שיט על שרטון ישמיע את אות הפעמון, וכן, אם דרוש, את אות הגונג כפי שנקבע בפסקה (ז) של תקנה זו, ונוסף לכך ישמיע שלוש נקישות נפרדות וברורות בפעמון תיכף לפני הצילצול המהיר של הפעמון ותיכף לאחריו. כלי שיט על שרטון רשאי, בנוסף על כך, להשמיע אות צופר מתאים.
(ט) כלי שיט שאורכו פחות מ-12 מטרים לא יהא מחוייב לתת את האותות הנזכרים לעיל, אך אם לא יתן אותם, עליו ליתן אות קולי יעיל אחר בסירוגין של לא יותר משתי דקות.
(י) כלי שיט של נתב, כשהוא עוסק בתפקידי ניתוב, רשאי, נוסף על האותות שנקבעו בפסקאות (א), (ב) או (ז) לתקנה זו, להשמיע אות זיהוי המורכב מארבע צפירות קצרות:

תקנה 36 – אותות למשוך תשומת לב
אם יש צורך למשוך את תשומת לבו של כלי שיט אחר, רשאי כל כלי שיט ליתן אותות אור או אותות קול שאי אפשר לטעות בהם ולחושבם לכל אות שהורשה במקום אחר בתקנות אלה, או רשאי הוא להפנות את קרן זרקורו לכיוון הסכנה, באופן שלא יפריע לכל כלי שיט. כל אור למשיכת תשומת לבו של כלי שיט אחר יהא כזה שלא יוכלו לטעות בו ולחושבו לכל ציוד עזר לשיט. לענין תקנה זו, יש להמנע מן השימוש באורות בעלי עוצמה רבה, נדלקים וכבים או סובבים, כגון אורות סטרובוסקופיים.

תקנה 37 – אותות מצוקה
כל אימת שכלי שיט נתון במצוקה וזקוק לעזרה, הוא ישתמש באותות שתוארו בנספח 4 לתקנות אלה, או יציג אותות כאמור.