חלק ה' פטורים

חלק ה' פטורים

חלק ה' – פטורים

תקנה 38 (תיקון: תשנ"ג)

פטורים

כל כלי שיט (או סוג כלי שיט) הממלא אחר הוראותיהן של התקנות הבין-לאומיות מ – 1960 למניעת התנגשויות בים, ואשר שידריתו הונחה, או שנמצא בשלב בניה דומה, לפני כניסתן לתוקף של תקנות אלה, רשאי להנות מן הפטורים שלקמן החלים על התקנות האמורות:
(א) התקנתם של אורות שלהם טווחים שנקבעו בתקנה 22 ל-4 שנים לאחר תאריך כניסתן לתוקף של תקנות אלה.

(ב) התקנתם של אורות במיפרטי צבע כנקבע בסימן 7 לנספח 1 לתקנות אלה, עד ל-4 שנים לאחר תאריך כניסתן לתוקף של תקנות אלה.
(ג) מיקומם מחדש של אורות, כתוצאת ההמרה מיחידות אימפריליות ליחידות מטריות ומעיגולם של מספרי מידה, פטור קבוע.
(ד)
   (1) מיקומם מחדש של אורות ראש התורן בכלי שיט שאורכם פחות מ-150 מטרים, הנובע מהוראות סימן 3(א) לנספח 1 לתקנות אלה, פטור           קבוע;
(2) מיקומם מחדש של אורות ראש התורן בכלי שיט שאורכם 150 מטרים או יותר, הנובע מהוראות סימן 3(א) לנספח 1 של תקנות אלה, עד             ל-9 שנים לאחר תאריך כניסתן לתוקף של תקנות אלה.
(ה) מיקומם מחדש של אורות ראש התורן, הנובע מהוראות סימן 2(ב) לנספח 1 לתקנות אלה עד ל-9 שנים לאחר תאריך כניסתן לתוקף של תקנות אלה.
(ו) מיקומם מחדש של אורות צד, הנובע מהוראות סימנים 2(ז) ו-3 (ב) לנספח 1 לתקנות אלה עד ל-9 שנים לאחר תאריך כניסתן לתוקף של תקנות אלה.
(ז) הדרישות למכשירים של האותות הקוליים שנקבעו בנספח 3 לתקנות אלה, עד ל-9 שנים לאחר תאריך כניסתן לתוקף של תקנות אלה.
(ח) מיקומם מחדש של אורות סביב הנובע מהוראות סימן 9(ב) לנספח 1 לתקנות אלה, פטור קבוע.