נספח 1 – מיקומם ופרטיהם הטכניים של אותות וצורות

נספח 1 – מיקומם ופרטיהם הטכניים של אותות וצורות

נספח 1 – מיקומם ופרטיהם הטכניים של אותות וצורות.

1. הגדרה
"גובה מעל הגוף" פירושו הגובה מעל הסיפון הרצוף העליון. גובה זה יימדד מן המקום הנמצא מאונך מתחת למקום האור.


2. מיקומם וריווחם המאונכים של האורות (תיקון: תשנ"ג)
(א) בכלי שיט ממוכן שאורכו 20 מטרים או יותר, יושמו אורות ראש התורן כדלקמן:
(1) אור ראש התורן הקדמי, או, אם כלי השיט נושא אור ראש תורן אחד בלבד, אותו אור יחיד, בגובה של לא פחות מ-6 מטרים מעל הגוף, ואם         רוחבו של כלי השיט הוא יותר מ-6 מטרים, בגובה מעל הגוף שאינו פחות מרוחב זה, אולם כך שלא יהא צורך שהאור יושם בגובה של יותר         מ-12 מטרים מעל הגוף;
(2) כאשר נישאים שני אורות ראש תורן, יהיה האור האחורי גבוה יותר מן האור הקדמי; המרחק האנכי ביניהם יהיה לפחות 4.5 מטרים;

(ב) ההפרדה המאונכת של אורות ראש התורן בכלי שיט ממוכן, תהא כזאת שבכל התנאים הרגילים של שופע יהא האור האחורי נראה מעל האור הקדמי, ומובדל הימנו, במרחק של 1000 מטרים מן החרטום, בשעה שמשקיפים עליו מגובה פני הים.

(ג) אור ראש התורן של כלי שיט ממוכן שאורכו 12 מטרים או יותר, אך פחות מ-20 מטרים, יושם בגובה של לא פחות מ-2.5 מטרים מעל הלזבזת.

(ד) כלי שיט ממוכן שאורכו פחות מ-12 מטרים רשאי לשאת את האור העליון בגובה של פחות מ-2.5 מטרים מעל הלזבזת. אולם שעה שהוא נושא אור ראש תורן נוסף על אורות צד ואור ירכתיים או שאור הסביב, כפי שנקבע בתקנה 23(ג)(1), נישא בנוסף לאורות צד, יינשא אור ראש התורן האמור או אור הסביב האמור לפחות מטר אחד גבוה יותר מאורות הצד.

(ה) אחד משני אורות ראש התורן או משלושת אורות ראש התורן שנקבעו לכלי שיט ממוכן כשהוא עוסק בגרירתו או בדחיפתו של כלי שיט אחר, יושם באותו מקום כאור ראש התורן הקדמי או כאור ראש התורן האחורי, ובלבד שאם הוא נישא על התורן האחורי יהא אור ראש התורן האחורי הנמוך ביותר לפחות 4.5 מטרים גבוה יותר אנכית מאשר אור ראש התורן הקדמי.

(ו) 
   (1) אור ראש התורן או אורות ראש התורן שנקבעו בתקנה 23(א) יהיו
מוגבהים מעל יתר האורות והגורמים המסתירים ומובדלים מהם, למעט מכפי שתואר בפסקת משנה (2).
(2) כאשר בלתי מעשי הוא לשאת את אורות הסביב שנקבעו לפי תקנה 27(ב)(1) או תקנה 28 מתחת לאורות ראש התורן, ניתן לשאתם מעל           לאור (לאורות) ראש התורן האחורי, או במאונך בין אור (אורות) ראש התורן הקדמי ובין אור (אורות) ראש התורן האחורי, ובלבד שבמקרה           האחרון ימלאו אחר דרישת סימן 3(ג) לנספח זה.

(ז) אורות הצד של כלי שיט ממוכן יושמו מעל הגוף בגובה של לא יותר משלושה רבעים מגובהו של אור ראש התורן הקדמי; הם לא יהיו כה נמוכים כך שיופרעו על ידי אורות הסיפון.

(ח) אורות הצד, מקום שהם בפנס דו-צבעי ונישאים בכלי שיט ממוכן שאורכו פחות מ-20 מטרים, יושמו לא פחות ממטר אחד מתחת לאור ראש התורן.

(ט) מקום שהתקנות קובעות שניים או שלושה אורות שיינשאו בקו מאונך, הרי שיהיו מרווחים כדלקמן:
(1) בכלי שיט שאורכו 20 מטרים או יותר, יהיו אותם אורות מרווחים לא פחות משני מטרים אחד מרעהו, והנמוך שבאורות אלה, פרט למקום           שנדרש אור גרירה, יושם בגובה שלא יפחת מ-4 מטרים מעל לגוף.
(2) בכלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים, יהיו אותם אורות מרווחים לא פחות ממטר אחד האחד מרעהו, והנמוך שבאורות אלה, פרט למקום           שנדרש אור גרירה, יושם בגובה שלא יפחת מ-2 מטרים מעל הלזבזת.
(3) מקום שנישאים שלושה אורות, הם יהיו מרווחים במידה שווה.

(י) הנמוך שבשני אורות הסביב שנקבעו לכלי שיט כשהוא עוסק בדיג יהיה מעל לאורות הצד, בגובה של לא פחות מפי שניים מהמרחק שבין שני האורות המאונכים.

(יא) אור העגינה הקדמי שנקבע בתקנה 30(א)(1) מקום שנישאים שני אורות כאמור, לא יהיה פחות מ-4.5 מטרים מעל לאור העגינה האחורי; בכלי שיט שאורכו 50 מטרים או יותר, יושם אור עגינה קדמי זה בגובה שלא יפחת מ-6 מטרים מעל הגוף.

3. מיקומם וריווחם האופקיים של אורות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו)
(א) מקום שנקבעו שני אורות ראש תורן לכלי שיט ממוכן, לא יהיה המרחק האופקי ביניהם פחות ממחצית אחת של אורך כלי השיט, אך אין צורך שיהיה יותר מ-100 מטרים; האור הקדמי יושם לא יותר מאשר רבע אחד של אורך כלי השיט מן החרטום.

(ב) בכלי שיט ממוכן שאורכו 20 מטרים או יותר, לא יושמו אורות הצד לפני אורות ראש התורן הקדמיים; הם יושמו בצדי כלי השיט, או סמוך לצדיו.

(ג) מקום שהאורות שנקבעו בתקנה 27(ב)(1) או בתקנה 28 מושמים במאונך בין אור (אורות) ראש התורן הקדמי ואור (אורות) ראש התורן האחורי, יושמו אורות סביב אלו במרחק אופקי של לא פחות מ-2 מטרים מן הקו האמצעי לאורכו של כלי השיט, בכיוון רוחב האוניה.
 

(ד) מקום שנקבע רק אור ראש תורן אחד לכלי שיט ממוכן, יהיה אור זה מוצג במחצית הקדמית שלו, אולם בכלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים אין חובה להציגו במחצית הקדמית דווקא אלא קדימה ככל האפשר.

4. פרטי מיקומם של אורות מצייני כיוון לכלי שיט של דיג, אניות מחפר וכלי שיט העוסקים בפעילות שמתחת למים
(א) האור מציין את הכיוון של ציוד הדיג מכלי שיט העוסק בדיג, כנקבע בתקנה 26(ג)(2), יושם במרחק אופקי של לא פחות מ-2 מטרים ולא יותר מ-6 מטרים הלאה משני אורות הסביב, האדום והלבן. אור זה לא יושם גבוה יותר מאור הסביב הלבן שנקבע בתקנה 26(ג)(1) ולא נמוך יותר מאורות הצד.

(ב) בכלי שיט העוסק בחפירה או בפעילות שמתחת למים, יושמו האורות והצורות כדי לציין את הצד שבו נמצא מכשול, או את הצד שבו בטוח לעבור, או את שני הצדדים גם יחד, כנקבע בתקנה 27(ד)(1) ו-(2), במרחק האופקי המעשי המרבי, אולם בשום מקרה לא פחות מ-2 מטרים מן האורות או הצורות שנקבעו בתקנה 27(ב), (1) ו-(2); בשום מקרה לא יהא העליון שבאורות או צורות אלה בגובה רב יותר מן הנמוך שבשלושת האורות או הצורות שנקבעו בתקנה 27(ב)(1) ו-(2).

5. תריסים לאורות צד
אורות הצד של כלי שיט שאורכם 20 מטרים או יותר מכך יצויידו בתריסים פנימיים הצבועים בשחור עמום; תריסים אלה ימלאו אחר דרישות סימן 9 לנספח זה. אין צורך להתקין תריסים חיצוניים לפנס דו-צבעי, שבו משתמשים בנימה מאונכת בודדת ובמחיצה צרה ביותר בין הקטעים הירוק והאדום.
בכלי שיט שאורכם פחות מ-20 מטרים, אורות הצד, מקום שנחוץ כדי למלא אחר דרישות סימן 9 לנספח זה, יצוידו בתריסים פנימיים בשחור עמום.

6. צורות
(א) הצורות יהיו שחורות ובגדלים שלקמן:
(1) כדור יהא בעל קוטר של לא פחות מ-0.6 מטר;
(2) חרוט יהא בעל קוטר בסיס של לא פחות מ-0.6 מטר וגובה שווה לקוטרו;
(3) גליל יהא בעל קוטר של לפחות 0.6 מטר וגובה פי שניים מקוטרו;
(4) צורת יהלום תהא מורכבת משני חרוטים כמוגדר בפסקה (2) לעיל, בעלי בסיס משותף.

(ב) המרחק המאונך בין הצורות יהא לפחות 1.5 מטר.

(ג) בכלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים, רשאים להשתמש בצורות בעלות ממדים פחותים מאלה, אך שיהיו יחסיים בגודלם לממדי כלי השיט, והמרחק ביניהן יכול שיופחת בהתאם לכך.

7. מפרט האורות
צבעוניותם של כל אורות הניווט תהא תואמת את התקנים שלקמן, הנמצאים בתוך גבולות שטחה של הדיאגרמה, שפירשה הועדה הבין-לאומית לתאורה ((
CIE לכל צבע וצבע.
גבולותיו של השטח לכל צבע וצבע ניתנים באמצעות ציון הקואורדינטות הזויתיות שהן כלקמן:
(1) לבן
   x 0.525     0.525     0.452     0.310     0.310     0.443
y 0.382     0.440     0.440     0.348     0.382     0.283
(2) ירוק
x 0.028     0.009     0.300     0.203
y 0.385     0.723     0.511     0.356
(3) אדום
x 0.680     0.660     0.735     0.721
y 0.320     0.320     0.265     0.259
(4) צהוב
x 0.612     0.618     0.575     0.575
y 0.382     0.382     0.425     0.406

8. עוצמת האורות (תיקון: תשנ"ג)
(א) עוצמת המאור המזערית של האורות תחושב בשימושה של הנוסחה:
D-Kx2DxTX106x3.43=1
מקום ש –      
I הוא עוצמת האור בנרות בתנאי שירות
D הוא טווח הראות (טווח המאור) של האור מילין ימיים
T הוא גורם הסף 7 10 x 2 לוקסים
K הוא מעבירות האטמוספירה
לגבי אורות שנקבעו, ערכו של 
K יהא 0.8, המתאים לראות המטאורולוגית של 13 מילין ימיים בקירוב.


(ב) מבחר של מספרים הנובעים מן הנוסחה ניתן בטבלה שלקמן:
טווח הראות      עוצמת המאור
(טווח המאור)      של האור בנרות
של האור במילין ימיים     גבי 0.8 == 
K
I     D
1     9.0
2     4.3
3     12
4      27
5      52
6      94

הערה: יש להגביל את עוצמת המאור המרבית של אורות הניווט כדי למנוע הבהקה בלתי נאותה.


9. גזרות אופקיות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו)
(א) 
   (1) אורות הצד, לאחר שהותקנו באניה, חייבים להיות, בכיוון הקדמי,
בעלי העוצמות המזעריות הדרושות. העוצמות יהיו לפחות עד שיעשו
למעשה לאפס בין מעלה אחת ו-3 מעלות מחוץ לקטעים שנקבעו.
(2) לגבי אורות ירכתיים ואורות ראש התורן, וכן לגבי אורות הצד בגבול גזרת הראות הנמצאת ב-22.5 מעלות מאחורי הרוחבית, יש לקיים את         העוצמות המזעריות הנדרשות על פני קשת האופק של הגזרות שנקבעו בתקנה 21, עד 5 מעלות בתוך גזרות אלה.
החל ב-5 מעלות בתוך הגזרות שנקבעו, העוצמה יכול שתפחת בשיעור של 50 אחוזים עד גבולות הגזרות שנקבעו; לאחר מכן עליה לפחות         בהתמדה עד שתיעשה למעשה לאפס ב-5 מעלות לכל היותר מחוץ לגזרות שנקבעו.

(ב) 
   (1) למעט אורות עגינה, שנקבעו בתקנה 30, שאין צורך לשימם גבוה מדי מעל
הלזבזת, יושמו אורות הסביב באופן שלא יוסתרו על ידי התרנים, דוכניות
התורן, או כל מבנים אחרים על הקטעים הזויתיים שלמעלה מ-6 מעלות.
 
(2) אם לא ניתן לקיים באופן מעשי את הוראות פסקה (1) על ידי הצגת אור סביב אחד בלבד, יש להשתמש בשני אורות סביב הממוקמים                 כראוי או הממוסכים כך שייראו, ככל האפשר, כאור אחד במרחק של מיל אחד.

10. גזרות מאונכות (תיקון: תשנ"ג)
(א) הגזרות המאונכות של אורות החשמל, כפי שהותקנו, למעט אורות מפרשיות בדרך, יבטיחו כי:
(1) תקויים, לפחות, עוצמת המינימום הדרושה בכל הזויות מ-5 מעלות מעל למישור האופקי עד 5 מעלות מתחתיו;
(2) תקויים, לפחות, 60 אחוזים מעוצמת המינימום הדרושה מ-7.5 מעלות מעל למישור האופקי עד 7.5 מעלות מתחתיו.

(ב) במקרה של מפרשיות בדרך, יבטיחו הגזרות המאונכות של אורות החשמל כפי שהותקנו כי:
(1) תקויים, לפחות, עוצמת המינימום הדרושה בכל הזויות מ-5 מעלות מעל המישור האופקי עד 5 מעלות מתחתיו.
(2) תקויים, לפחות, עוצמת המינימום הדרושה מ-25 מעלות מעל המישור האופקי עד 25 מעלות מתחתיו.

(ג) במקרה של אורות שאינם אורות חשמל, ימלאו אחר מפרטים אלה ככל האפשר.

11. עוצמתם של אורות שאינם אורות חשמל
אורות שאינם אורות חשמל ימלאו, ככל שהדבר בר ביצוע, אחר עוצמות המינימום כפי שפורטו בטבלה הנתונה בסימן 8 לנספח זה.

12. אור תמרון (תיקון: תשנ"ג)
על אף הוראות פסקה 2(ו) לנספח זה, יושם אור התמרון שתואר בתקנה 34(ב) באותו מישור אורכי אנכי כאור ראש התורן או כאורות ראש התורן, ומקום שהדבר בר ביצוע, בגובה מינימום של 2 מטרים אנכית מעל אור ראש התורן הקדמי, ובלבד שהוא יינשא לא פחות מ-2 מטרים אנכית מעל או מתחת לאור ראש התורן האחורי. בכלי שיט, מקום שנישא אור ראש תורן אחד בלבד, יינשא אור התמרון, אם הותקן, במקום שממנו יהא נראה ביותר, ובמרחק לא פחות מ-2 מטרים אנכית מאור ראש התורן.

13. כלי שיט מהיר מאד (תיקון: תשנ"ו)
אור ראש התורן של כלי שיט מהיר מאוד שיחס אורכו לרוחבו פחות
 
מ-3.0, יכול שימוקם בגובה הנמוך מזה הנקבע בסעיף 2(א)(1) ביחס לרוחב כלי השיט, ובלבד שזוית בסיס של המשולשים שווי השוקיים הנוצרת על ידי אורות הצד ואור ראש התורן, במבט מלפנים, היא של 27- מעלות לפחות.

14. אישור (תיקון: תשנ"ו)
מבנה האורות והצורות, והתקנת האורות בכלי שיט, יהיו להנחת דעתה של הרשות המוסמכת של המדינה שאת דגלה זכאי כלי השיט להניף.