נספח 2 – אותות נוספים לכלי שיט של דיג הדגים בסמיכות זה לזה

נספח 2 – אותות נוספים לכלי שיט של דיג הדגים בסמיכות זה לזה

נספח 2 – אותות נוספים לכלי שיט של דיג הדגים בסמיכות זה לזה

1. כללי
האורות המצויינים כאן יושמו, אם הוצגו בהתאם לתקנה 26(ד), במקום שממנו יהיו נראים ביותר, הם יהיו לפחות 0.9 מטר הרחק אחד ממשנהו, אולם בגובה נמוך יותר מן האורות שנקבעו בתקנה 26(ב)(1) ו-(ג)(1); האורות יהיו נראים סביב מלוא האופק, במרחק של מיל אחד לפחות, אך במרחק קטן יותר מן האורות שנקבעו בתקנות אלו לכלי שיט של דיג.


2. אותות לספינות מכמורת (תיקון: תשנ"ו)
(א) כלי שיט שאורכם 20 מטרים ומעלה העוסקים בדיג מכמורת, בין בציוד הנגרר לאורך קרקע הים ובין בציוד המרחף במים, יציגו:
(1) כשהם מטילים את רשתותיהם, שני אורות לבנים, בקו מאונך;
(2) כשהם אוספים את רשתותיהם, אור לבן מעל לאור אדום אחד, בקו מאונך;
(3) כשהרשת נאחזה במכשול, שני אורות אדומים בקו מאונך.

(ב) כל כלי שיט שאורכו 20 מטרים ומעלה העוסק בדיג מכמורת זוגי יציג:
(1) בלילה, אור זרקור המכוון קדימה ובכיוונו של כלי השיט האחר שבזוג;
(2) כשהם מטילים או אוספים את רשתותיהם, או כשרשתותיהם נאחזו במכשול, את האורות שנקבעו בסימן 2(א) לעיל.

(ג) כלי שיט שאורכו פחות מ-20 מטרים העוסק בדיג מכמורת, בין בציוד הנגרר לאורך קרקע הים ובין בציוד המרחף במים, או העוסק בדיג מכמורת זוגי, רשאי להציג את האורות הקבועים בסעיפים קטנים (א)
 
או (ב), ככל המתאים.

3. אותות לכלי שיט הדגים ברשת עמידה נסגרת 
Purse Seiners
כלי השיט הדגים ברשת עמידה נסגרת רשאים להציג שני אורות צהובים בקו מאונך, אורות אלה ינצנצו לסירוגין כל שניה, במשכי אור וחשכה שווים. אין רשאים להראותם אלא כאשר כלי השיט מוגבל בכושרו לתמרן על ידי ציוד הדיג אשר לו.