סימן ב': היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר

סימן ב': היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר

סימן ב': היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר

הגדרות

תק' תשע"ו-2016

57טו. בסימן זה –

           "אניית נוסעים" – אנייה, המוגדרת במסמכיה כאניית נוסעים, אשר אינה רשומה במרשם הישראלי לפי חוק הספנות (כלי שיט) או בפנקס הרישום כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005, המיועדת להעלות בישראל נוסעים בשכר להפלגה;

           "גיל האנייה" – מספר השנים שחלפו ממועד הנחת השדרית באנייה;

           "היתר פעילות" – אישור בכתב ממנהל אגף הנדסה להפעלה של אניית נוסעים בשכר במסלול מישראל אל מדינת חוץ או אל מחוץ למימי החופין של ישראל;

           "מסמכי אניית הנוסעים" – תעודות, מסמכים, תכניות, ואישורים בין-לאומיים שהוצאו, לפי דרישות אמנה, כהגדרתה בתקנה 52א, בידי מדינת הדגל של אניית הנוסעים או ארגון מוכר.

עריכת הפלגה באניית נוסעים

תק' תשע"ו-2016

57טז. לא ימכור אדם כרטיסים להפלגה מישראל באניית נוסעים אל מדינת-חוץ או אל מחוץ למימי החופין של ישראל, אלא אם כן קיבל לכך היתר פעילות ולפי תנאי ההיתר.

היתר פעילות לאנייה שגילה אינו עולה על 30 שנה

תק' תשע"ו-2016

57יז.  מנהל אגף הנדסה רשאי לתת היתר פעילות אם שוכנע כי התקיימו התנאים הנדרשים בתקנות 57יח וכי גילה של האנייה אינו עולה על 30 שנה.

תנאים למתן היתר פעילות

תק' תשע"ו-2016

57יח. (א)  לצורך קבלת היתר פעילות נדרשים בעל אניית הנוסעים וקברניטה לעמוד בתנאים האלה:

(1)  להציג למנהל אגף הנדסה חוות דעת של נציג חברת סיווג בדבר עמידת האנייה בדרישות אימ"ו בנושא הסדרת נגישות בכלי שיט לאנשים עם מוגבלויות, לפי RECOMMENDATION ON THE DESIGN AND OPERATION OF PASSENGER SHIPS TO RESPOND TO ELDERLY AND DISABLED PERSONS' NEEDS שפרסם אימ"ו, בנושאים אלה:

(א)   מתן מידע לנוסעים בדבר נגישות האנייה ומסירת מידע, בכתב או בעל פה לכלל הנוסעים, באופן המותאם למוגבלותם של הנוסעים;

(ב)   כי כלי השיט מותאם להסעת אדם עם מוגבלויות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהיקף מקומות כמפורט להלן:

(1)  ל-100 הנוסעים הראשונים שכלי השיט מורשה להסיע, לפי רישיון השיט שלו – מקומות בשיעור של 5% מכלל מקומות הישיבה או ההפלגה בכלי השיט;

(2)  מעל 100 נוסעים, מקומות נוספים על האמור בפסקה (1), בשעור של 2% ממספר המקומות שמעל 100;

(3)  מקומות ישיבה נוספים לאנשים ע מוגבלות שאינם נעים בכיסא גלגלים, במספר שלא יפחת מ-2% ממספר הנוסעים המותר לפי רישיון השיט;

(ג)   התאמתן של הוראות הפינוי בשעת חירום לנוסעים עם מוגבלות;

(ד)   מתן סיוע של צוות האנייה לנוסעים עם מוגבלות במעבר מאולם הנוסעים או הרציף, לפי העניין, לאנייה ובחזרה ממנה, לפי תקנה 19 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003;

(ה)   הכשרת צוות האנייה למתן שירות נגיש בעת חירום לנוסעים עם מוגבלות;

(ו)    התקנת ציפוי למניעת החלקה;

(2)  להוכיח למנהל אגף הנדסה כי בעת הפעלת האנייה בפעילות שלשמה מבוקש ההיתר נמצא בארץ נציג מטעם בעל האנייה, הזמין בכל עת, ולפרט את דרכי ההתקשרות עמו;

(3)  למסור למנהל אגף הנדסה את מסמכי אניית הנוסעים כפי שידרוש מנהל אגף הנדסה.

           (ב)  כל מסמכי אניית הנוסעים והמסמכים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) יהיו ערוכים בשפה האנגלית כמקור או כנאמן למקור והיכן שנדרש, יהיו תקפים לשלושה חודשים לפחות ממועד המצאתם למנהל אגף הנדסה.

           (ג)  תוקפו של היתר הפעילות ייקבע לפי תוקף מסמכיה של אניית הנוסעים שהומצאו למנהל אגף הנדסה כאמור בתקנת משנה (א) לפי תוקפו של המוקדם מביניהם, או עד מועד קצר יותר, לפי החלטתו של מנהל אגף הנדסה.

           (ד)  מנהל אגף הנדסה רשאי לקבוע בהיתר הפעילות תנאים.

מתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה

תק' תשע"ו-2016

57יט. על אף האמור בתקנה 57יז מנהל אגף הנדסה רשאי לתת היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה, ושעומדת בכל התנאים האמורים בתקנה 57יח, בהתקיים התנאים האלה:

(1) בעל אניית הנוסעים וקברניטה יעמידו את אניית הנוסעים לפני מפקח כלי שיט לבדיקת כשירות טכנית של כלל מערכות האנייה בהיבט בטיחות החיים בים ומניעת זיהום מכלי שיט, ויעמידו את אניית הנוסעים לבדיקת אגף הנדסה לפחות שבוע לפני מועד ההפעלה הראשון של אניית הנוסעים או במועדים נוספים אם יידרש, לפי שיקול דעתם של המנהל או של מנהל אגף הנדסה;

(2) בעל אניית הנוסעים וקברניטה יציגו למנהל אגף הנדסה אישור מבעליה של אניית הנוסעים לקבל נתונים ממאגר הנתונים של חברת הסיווג לגבי אניית הנוסעים;

(3) בעל אניית הנוסעים וקברניטה יגישו למנהל אגף הנדסה חמישה עשר ימים לפחות לפני הגעתה של אניית הנוסעים לנמל בישראל לראשונה, ולגבי אניית נוסעים הפוקדת את ישראל פעם ברבעון לפחות – חמישה עשר ימים לפחות לפני צאתה לראשונה להפלגה בין-לאומית, את מסמכיה של אניית הנוסעים כפי שידרוש מנהל אגף הנדסה;

(4) מתקיים באניית הנוסעים אחד מהתנאים האלה:

(א)   אניית הנוסעים קיבלה דרגת סיווג בטיחותי לפי צו פיקוח על מצרכים ושירותים (סיווג בטיחותי של אניות נוסעים), התשכ"ח-1968, במשך שנתיים רצופות לפחות לפני כניסתו לתוקף של תיקון זה;

(ב)   הגיעה אניית הנוסעים לגיל 30 ובחלוף כל 5 שנים ממועד מתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה, תערוך חברת סיווג בדיקה מעמיקה לאנייה ("Special Survey"), הבדיקה תבדוק אם מצב האנייה מאפשר הפלגה בטוחה ועונה על דרישות הרשות והדרישות הבין-לאומיות החלות על אניות נוסעים; הבדיקה תיערך לפי נהלים בין-לאומיים בעניין אניות נוסעים ולפי דרישות המנהל ומנהל אגף הנדסה המפורטות בתוספת העשרים ושלוש, ובמסגרתן תידרש בדיקה של מצבה הטכני-תפעולי של האנייה ומצבה הפיזי; הבדיקה תיערך נוסף על בדיקת כושר שיט שנתית שעורכת לאנייה חברת הסיווג.

הודעה על מתן היתר פעילות

תק' תשע"ו-2016

57כ.   נתן מנהל אגף הנדסה היתר פעילות, יודיע על כך במסמך כתוב וחתום לנציג בעליה של אניית הנוסעים או לסוכנה בישראל ולמבקש הבקשה, אם אינו אחד מאלה.

סירוב למתן היתר פעילות או להארכת תוקפו

תק' תשע"ו-2016

57כא. (א)  סירב מנהל אגף הנדסה לתת היתר פעילות, ימסור הודעת סירוב מנומקת בכתב לנציג בעליה של אניית הנוסעים או לסוכנה בישראל ולמבקש הבקשה, אם אינו אחד מאלה.

           (ב)  בעליה או קברניטה של אניית נוסעים או מבקש הבקשה אם אינו אחד מאלה, רשאי לערור על הודעת הסירוב לפני מנהל הרשות בתוך 15 ימים מיום קבלתה.