פרק אחד עשר: הוראות מיוחדות לאגודות ספורט ימי

פרק אחד עשר: הוראות מיוחדות לאגודות ספורט ימי

פרק אחד עשר: הוראות מיוחדות לאגודות ספורט ימי

בקשת פטור מתשלום אגרות

85.   אגודת ספורט ימי שהכיר בה משרד החינוך והתרבות רשאית לפנות למנהל בבקשה למתן פטור מתשלום האגרות שבתוספת החמש עשרה.

מינוי ואישור אחראי לבטיחות השיט

86.   המנהל רשאי לפטור אגודת ספורט ימי מתשלום האגרות המנויות בתוספת החמש עשרה אם התקיימו באותה אגודה או באותו סניף של האגודה (להלן – הסניף) התנאים הבאים:

(1) הסניף הציע למנהל אדם האחראי לבטיחות השיט (להלן – האחראי);

(2) האחראי הסכים בכתב לקבל על עצמו האחריות;

(3) האחראי הוא בעל תעודת משיט ספינה;

(4) המנהל אישרר את מינוי האחראי;

(5) כלי השיט הוא בבעלות הסניף.

הגבלת מספר האחראים

87.   סך הכל האחראים בסניף לא יעלה על שני בני אדם; הפסיק האחראי את פעילותו בסניף או החליט להפסיק ולשמש כאחראי לתקופה מוגבלת או בכלל, יודיע על כך תוך 7 ימים למנהל.

השטת כלי באישור האחראי

88.   בסניף לא ישיט אדם כלי שיט אלא באישור האחראי.

ביקורת בכלי שיט

89.   לא ישיט אדם כלי שיט אלא לאחר ביקורת בידי האחראי, ואם מתקיימים בו תנאי רשיון השיט.

אישור להפלגה מסניף

90.   לא ישיט אדם כלי שיט הנמצא בהחזקת הסניף, ואחראי לא יאשר השטתו, אלא לאחר שנתמלאו תנאים אלה:

(1) בכלי השיט מצוי קברניט, על דעתו ובהסכמתו של האחראי;

תק' תשס"ד-2004

(2) לקברניט מלאו 16 שנים;

(3) הקברניט מסר לידי האחראי רשימה שמית של כל המפליגים בכלי שיט;

(4) הקברניט מסר לידי האחראי את תכנית ההפלגה ומועד משוער שבו כלי השיט יפקוד נמל אחר או יחזור לסניף;

(5) האחראי אישר את התכנית כאמור בפסקה (4).

אישור תכנית הפלגה

91.   האחראי לא יאשר תכנית הפלגה כאמור בתקנה 90 וימנע את הפלגת כלי השיט אלא אם התמלאו כל אלה:

(1) בידיו מידע על מזג האויר הצפוי בתקופת ההפלגה;

(2) המידע על מזג האויר סופק לו על ידי השירות המטאורולוגי במשרד התחבורה, או מקור מוסמך אחר;

(3) כלי השיט מצוות, מצויד וכשיר לצרכי השיט, ומזג האויר הצפוי מאפשר הפלגה בטוחה.

משך היותו של האחראי בתפקיד

92.   אחראי לא יסיים תפקידו כל עוד כלי השיט נמצא בהפלגה.

חובת ההודעה למשטרת ישראל

93.   אלה סוגי ההפלגות שעליהן חייב האחראי להודיע לתחנת משמר החופים של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה הקרובה:

(1) הפלגה למרחק של 5 מיל ימי מתחום נמל;

(2) באין נמל, הפלגה שבה מתרחק כלי השיט מעבר למרחק של 5 מיל;

(3) ההפלגה מתבצעת חלקה או כולה לאחר שקיעת החמה מחוץ לתחום נמל;

(4) כל שיוט כלי שיט הנושא אופי כלל ארצי או שמזומנים אליו כלי שיט מסניפים ואגודות אחרות או שצפויה בעת קיום השיט התקהלות קהל צופים או שהוא נערך בתנאי מחנה מחוץ לבסיס הקבע של הסניף.

ציוד בטיחות לכלי שיט בבעלות סניף

94.   האחראי, בסניף שקיבל פטור כאמור בתקנה 86, רשאי להציג בפני מפקח כלי שיט בעת בדיקה לפי תקנה 28(3) או (4), מספר קטן של פרטים מכפי שדרוש לשם הפעלת כלי השיט של הסניף באותו זמן ובלבד שמפקח כלי שיט יציין בעמוד 4 של רשיון השיט שניתן לאותו סניף, בהתאם לתקנה 5(3) את המספר המרבי של כלי שיט הרשאים להיות בהפלגה מחוץ לשטח הסניף באותו זמן.

ביקורת בידי מפקח כלי שיט

95.   נערכה ביקורת בידי מפקח כלי שיט בהתאם לתקנה 32, ונמצא שכלי שיט של סניף כאמור בתקנות 85 ו-86, בעת היותו בשיט, אינו מצויד ומצוות בהתאם לתקנות 6 או 7, ינקוט המנהל, לפי שיקול דעתו, באחד או יותר מאלה:

(1) יבטל, בהתאם לתקנה 44, את כל רשיונות השיט של הסניף;

(2) יורה על ביטול מינויו של האחראי;

(3) יבטל לכל כלי השיט שבסניף את הפטור שניתן לפי תקנה 86;

(4)        יודיע על תוצאות הביקורת למשרד החינוך והתרבות ולמשטרת ישראל בצירוף העתק ההודעה שניתנה לפי תקנה 44(א).