פרק חמישי א': פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים

פרק חמישי א': פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים

פרק חמישי א': פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים (Port State Control)

הגדרות

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52א.   בפרק זה –

           "אמנה" – כל אחת מאלה:

(1)   האמנה הבין-לאומית בדבר בטיחות החיים בים, משנת 1974;

(2)   האמנה הבין-לאומית לקווי טעינה, משנת 1966;

(3)   האמנה הבין-לאומית למניעת זיהום מכלי שיט 1973 כתיקונה בפרוטוקול משנת 1978 (להלן – האמנה בדבר מניעת זיהום הים);

(4)   האמנה הבין-לאומית בדבר תקנים, הכשרה ותיעוד של יורדי ים משנת 1978;

(5)   האמנה הבין-לאומית בדבר מדידת תפוסה משנת 1969.

תק' תשע"ו-2016

           "ארגון מוכר" – (נמחקה);

תק' תשע"ו-2016

           "כלי שיט זר" – (נמחקה);

תק' תשע"ו-2016

           "מדינת הדגל" – (נמחקה);

           "בדיקת תיעוד" – בדיקת התעודות אשר כלי השיט נושא עמו לפי אמנה;

           "מפקח כלי שיט" – מפקח כלי שיט בעל נסיון של שנה לפחות בתפקידו, שמונה בידי המנהל לבצע פיקוח ובדיקות לפי פרק זה;

           "תעודה" – מסמך בר תוקף שהוציא ארגון מוכר או צד לאמנה, והמכיל מידע מדויק ומשמעותי בנוגע לעמידה בדרישות אמנה.

איסור השטה

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ב.   לא יושט כלי שיט זר שעבר בדיקה בהתאם להוראות פרק זה, בהיותו במימי החופין של ישראל זולת אם אישר המנהל כי הוא כשיר לשיט והוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה.

בדיקת תיעוד

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ג.   (א)  כלי שיט זר ייבדק בדיקת תיעוד ובדיקה של מצבו הכללי בידי מפקח כלי שיט, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   המנהל או מפקח כלי שיט סבור כי יש לקיים בדיקת תיעוד;

(2)   מדינה אחרת החברה באימ"ו ביקשה שתיערך בדיקת תיעוד;

(3)   נמסרה ידיעה מאיש צוות כלי השיט, מארגון מקצועי, או מכל בעל ענין אחר בבטיחות השיט או בשמירת איכות הסביבה הימית, שלפיה יש צורך בקיום בדיקת תיעוד.

           (ב)  בעלו או קברניטו של כלי שיט שעומדת להיערך בו בדיקת תיעוד יציג בפני מפקח כלי שיט כל תעודה או מסמך המצוי ברשותו או בשליטתו והנוגע לכשירותו של כלי השיט לשוט, או כל תיעוד אחר על פי אמנה.

העילות לבדיקה מפורטת

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ד.   (א)  בעלו או קברניטו של כלי שיט זר יעמיד את כלי השיט לבדיקה תפעולית מפורטת (להלן – בדיקה מפורטת) כפי שיורה מפקח כלי שיט, אם התעורר ספק בעת בדיקת התיעוד לגבי אחד מאלה:

(1)   העדר ציוד מהותי או התקנה מהותית הנדרשים בהתאם לאמנה;

(2)   תוקפו של תיעוד כלי השיט;

(3)   יומני כלי השיט, נוהלי תפעול ותיעוד כלי השיט אינם מצויים בכלי השיט או אינם מעודכנים כנדרש;

(4)   גוף כלי השיט, מערכותיו או מיתקניו ניזוקו באופן שנגרמה סכנה לאפיצות כלי השיט;

(5)   קיימים ליקויים מהותיים בציוד הבטיחות, בציוד מניעת זיהום ים או בציוד הניווט;

(6)   רב החובל או צוות כלי השיט אינם בקיאים בפעילות החיונית של כלי השיט בקשר לבטיחות השיט או למניעת זיהום הים, או שפעילות חיונית כאמור לא בוצעה למרות הצורך לבצעה;

(7)   אין תקשורת ראויה בין אנשי מפתח בצוות כלי השיט ובין שאר אנשי הצוות, בהעדר שפה משותפת;

(8)   העדר רשימת עמדות חירום מעודכנות ותכניות כיבוי אש, ולאניית נוסעים – העדר תכנית בקרת נזקים;

(9)   התקיים שידור שגוי של אותות מצוקה, שלא בוטל בהליך מתאים;

(10)  נתקבלו מידע או תלונה ובהם ידיעה, לפיה כלי השיט אינו עומד בתקן הבטיחות הנדרש.

           (ב)  מפקח כלי שיט רשאי לבדוק את רמת הידיעות של אנשי הצוות של כלי שיט זר ואת יכולתם המקצועית לקיים משמרת בטוחה, בהתרחש אחד מאלה:

(1)   כלי השיט היה מעורב בהתנגשות, עליה על החוף, עליה על שרטון או החפה;

(2)   כלי השיט היה מעורב בזיהום הים, או שיש יסוד לחשש שהיה מעורב כאמור;

(3)   כלי השיט תומרן בצורה בלתי בטוחה או בניגוד להוראות בדבר נתיבי שיט;

(4)   כלי השיט מתופעל באופן המהווה סכנה לאנשים, לרכוש או לסביבה.

סייג להעמדה לבדיקה מפורטת

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ה.   מפקח כלי שיט רשאי להעמיד כלי שיט זר לבדיקה מפורטת כאמור בתקנה 52ד, רק כל עוד מתקיים אחד או יותר מאלה:

(1)  רב החובל של כלי השיט קבע כי אין בביצוע הבדיקה המפורטת כדי לסכן את בטיחות כלי השיט, הצוות, הנוסעים, המטען או המפקחים;

(2)  תפעולו השוטף של כלי השיט לרבות עבודות השינוע, הפריקה והטעינה, לא ייפגעו בעקבות בדיקה כאמור; תנאי זה לא יחול אם קיים חשש שהמשך התפעול יהווה סכנה לאנשים, לרכוש או לסביבה.

פריטי הבדיקה המפורטת

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ו.   (א)  בבדיקה תפעולית מפורטת של כלי שיט זר, יבדוק מפקח כלי שיט אחד או יותר מאלה, לפי שיקול דעתו:

(1)   אנשי צוות כלי השיט מבצעים את תפקידיהם, כמפורט ברשימת עמדות החירום של כלי השיט;

(2)   מתקיימת תקשורת ראויה בין אנשי מפתח בצוות כלי השיט והנוסעים, בעיקר בזמן חירום, באופן שהתפעול הבטיחותי של כלי השיט מתנהל כנדרש;

(3)   תירגול נטישה ושימוש בציוד כיבוי אש מתבצע כראוי, תוך הכרת התכניות לכיבוי אש;

(4)   קיימת בכלי השיט תכנית להיערכות חירום למקרה של זיהום הים בשמן או בחומרים מזיקים, ולענין כלי שיט המוביל נוסעים, כלי השיט מצויד גם בתכנית לבקרת נזקים והוא מסוגל להתמודד עם תקלות במקרה חירום;

(5)   ציוד הניווט והמכשור בגשר הפיקוד בכלי השיט מתופעל כראוי, תוך הכרת היכולת לבצע שינויים במצבי שליטה במערכת ההיגוי;

(6)   אנשי הצוות המאיישים תפקידים הקשורים למטען או לציוד הקשור למטען, מכירים את תפקידיהם ואופן ביצועם, לרבות הסכנות הכרוכות בשינוע מטען, הובלתו ודרכי הטיפול בו;

(7)   אנשי הצוות הממונים על תפעול מערכת המכונות בכלי השיט מכירים את חובותיהם בקשר לתפעול מערכות חיוניות, ואת המערכות עצמן לרבות:

(א)   מערכת מקורות כוח החשמל לשעת חירום ומערכת חשמלית חלופית;

(ב)   מערכת היגוי חירום;

(ג)    מערכת משאבות כיבוי אש ושיפולים;

(ד)    כל ציוד אחר החיוני למקרה חירום.

(8)   אנשי הצוות מכירים את נוהלי התפעול הבטיחותי של הציוד ויכולים לבצע את ההוראות בדבר תפעול כאמור;

(9)   אנשי הצוות מכירים את הוראות האמנה, בכל הקשור לחללי המכונה בכלי השיט;

(10)  דרישות אמנה בכל הנוגע לנוהלי שינוע, טעינה ופריקה של מטענים, ניקוי מכלי המטען, מילוי הפרטים בפנקס שמן ביומן רישום המטען, ושימוש במיתקני קליטה נמליים, מתקיימות במלואן;

(11)  מטען מסוכן מובל נושא את התיעוד כנדרש, אופן הטענתו על כלי השיט נעשה בהתאם לדרישות ההפרדה לענין חומרים מסוכנים, והצוות מכיר ויודע את הפעולות החיוניות שבהן יש לנקוט במקרה חירום;

(12)  נתקיימו הוראות אמנה בדבר מניעת זיהום הים מאניות, לרבות בדיקת השימוש במיתקני קליטה נמליים כנדרש.

           (ב)  מבלי לגרוע מפרטי הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי מפקח כלי שיט במסגרת הבדיקה המפורטת, לבדוק גם:

(1)   את התיעוד הכללי של כלי השיט שניתן בידי מדינת הדגל לצוות הבטיחות, והתאמתו לדרישות אמנה;

(2)   התאמת תעודות אנשי הצוות לדרישות אמנה והצבתם לפי תפקידיהם;

(3)   מילוי הוראות אמנה לענין הכשרתם והסמכתם של ימאים.

תוצאות בדיקה

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ז.   מפקח כלי שיט שערך בדיקה מפורטת בכלי שיט זר, ימסור בסיומה לרב החובל את פירוט תוצאותיה ואת רשימת הליקויים שיש לתקן (להלן – דו"ח בדיקה); דו"ח הבדיקה ייערך לפי התוספת התשע-עשרה.

בדיקה חוזרת

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ח.  נתגלו ליקויים בכלי שיט בבדיקה המפורטת, רשאי המנהל להורות, לפני שתותר הפלגת כלי השיט, על בדיקה חוזרת או בדיקות חוזרות עד שתוקנו הליקויים להנחת דעתו.

עיכוב הפלגה

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52ט.  (א)  נוסף על האמור בתקנה 52ח רשאי המנהל להורות על עיכוב הפלגתו של כלי שיט זר; בטרם יורה כאמור ישקול המנהל אם הליקויים שנתגלו בבדיקה מפורטת של כלי שיט מהותיים עד כדי עיכוב כלי השיט.

           (ב)  המנהל רשאי להורות על עיכוב הפלגתו של כלי שיט זר אם לא השתכנע מדו"ח הבדיקה שכלי השיט ואנשי צוותו מסוגלים לקיים במהלך ההפלגה הצפויה כל אחד מאלה:

(1)   לנווט את כלי השיט בביטחה;

(2)   לשנע, להוביל ולקיים מעקב על המטען המובל;

(3)   לתפעל את חדר המכונות בביטחה;

(4)   לקיים הנעה והיגוי נאותים;

(5)   להתמודד ביעילות בכיבוי אש בכל חלקי כלי השיט;

(6)   לנטוש את כלי השיט במהירות ובביטחה ולבצע הנצלה, אם יהיה צורך בכך;

(7)   למנוע זיהום של הסביבה;

(8)   לקיים יציבות מספקת;

(9)   לקיים אפיצות נאותה;

(10)  לקיים קשר בזמן מצוקה, אם יהיה צורך בכך;

(11)  לאפשר תנאי בטיחות ובריאות הולמים בכלי השיט.

           (ג)   המנהל רשאי להורות על עיכוב הפלגת כלי שיט זר, אם ראה שאנשי הצוות אינם ממלאים אחר הוראות אמנה והתקנים שנקבעו בה.

איסור כניסה לתחום

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52י.    (א)  המנהל רשאי לאסור על כלי שיט זר, להיכנס לתחומי מדינת ישראל, אם מדו"ח הבדיקה עולה כי כלי השיט עלול לסכן את הבטיחות, את איכות הסביבה או את שלומם של בני אדם.

           (ב)  הודעה בדבר איסור כניסה כאמור, תימסר לרב החובל של כלי השיט ולמדינת הדגל עם פירוט הסיבות, שבשלהן נאסרה כניסת כלי השיט.

דיווח על עיכוב

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52יא.  החליט המנהל על עיכוב הפלגתו מישראל של כלי שיט זר, תימסר הודעה על כך למדינת הדגל ולארגון המוכר.

דיווח לנמל היעד

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52יב.  נמצאו ליקויים בבדיקה מפורטת שקיים מפקח כלי שיט, אולם לא עוכב כלי השיט הזר, תימסר הודעה בדבר הליקויים שנתגלו למדינה שבתחומה נמצא נמל היעד הקרוב של כלי השיט, למדינת הדגל ולארגון המוכר.

דיווח לאימ"ו

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52יג.  עוכבה הפלגתו של כלי שיט זר בשל הפרת הוראה מהוראות אמנה, יימסר דיווח על כך לאימ"ו, לפי הטופס הקבוע בתוספת התשע- עשרה.

שמירת דינים

תק' (מס' 2)

תשנ"ח-1998

52יד.  אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, שענינו האמנה בדבר מניעת זיהום הים.