פרק חמישי: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים

פרק חמישי: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים

פרק חמישי: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים

בדיקה ראשונית בכלי שיט בבעלות ישראלית

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

27.   (א)  כלי שיט ישראלי ייבדק בדיקה כללית בידי מפקח כלי שיט או צוות מפקחי כלי שיט, לפני רישומו, ואם האניה בבניה – לפני הפלגת הניסויים, ובמידת הצורך גם בעת בנייתה.

           (ב)  בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנה 46(ג) –

(1)   רשאי המנהל להורות על בדיקה כללית של אניה בחוץ לארץ;

(2)   רשאי הבעל להזמין בדיקת כלי שיט בחוץ לארץ.

           (ג)   אניה שרישומה בישראל אינו חובה, תיבדק בדיקה כללית לפני הפלגתה לראשונה לאחר היותה לכלי שיט ישראלי.

           (ד)  המנהל רשאי לדרוש מהבעל או מקברניט כלי שיט הגשת כל תכניות כלי השיט במועד מוקדם מהמועד שנקבע לבדיקה; מצא המנהל לאור בדיקת תכניות כלי השיט שיש לבצע שינויים בכלי השיט לשם אבטחת כשירות כלי השיט בהתאם לתקנות 5 עד 8 יודיע על השינויים הנחוצים בכתב לבעל או לסוכן או לקברניט וביצוע שינויים אלה ייבדק במסגרת הבדיקה שלפי תקנת משנה (א).

בדיקת כלי שיט בחוץ לארץ

תק' תשס"ד-2004

תק' תשע"ו-2016

27א.   (א)  על אף האמור בתקנה 27 רשאי המנהל להורות כי בדיקה כללית ראשונה לכלי שיט שתפוסתו עד 500 טון ברוטו, הנמצא בחוץ לארץ, תתבצע בידי ארגון מוכר, באופן ובתנאים שהורה עליהם, ובלבד שניתן לכלי השיט אישור הנדסי לפי תקנות הבניה.

           (ב)  נבדק כלי שיט לפי תקנת משנה (א), חייבים בעלו וקברניטו להעמידו לבדיקה כללית מיד עם הגיעו לישראל.

מועדי הבדיקה הכללית

28.   כלי שיט ישראלי ייבדק בדיקה כללית בידי מפקח כלי שיט במועדים המפורטים להלן ממועד התחלת הבדיקה הכללית האחרונה שנערכה בו:

(1)   אניה – כל שנה;

(2)   סירת מנוע – כל שנתיים, ואם סירת המנוע משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

(3)   ספינת מנוע – כל שנתיים, ואם ספינת המנוע משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

(4)   סירת מפרש או סירת חתירה – כל שנתיים, ואם סירת המפרש או סירת החתירה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

ת"ט תשמ"ג-1983

(5)   ספינת מפרש – כל שנתיים, ואם הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כל שנה;

(6)   גוררת – כל שנה;

(7)   ארבה – כל שלוש שנים;

(8)   ארבה שומטת – כל שנתיים;

ת"ט תשמ"ג-1983

(9)   חפרת או ארבה בה מותקן מיתקן הרמה – כל שנה;

(10)  כלי שיט אשר מתאריך בנייתו חלפו למעלה מעשרים שנים – כל שנה.

נושאי הבדיקה וסוגיהם

29.   (א)  בדיקה כללית בכלי שיט לפי תקנות אלה כוללת בדיקת גוף כלי השיט, ספנתו, מכונותיו, מכשיריו, מיתקניו, אבזריו, מגורי הצוות והנוסעים וכן כל דבר אחר, אשר לדעת מפקח כלי שיט דרוש לבדקו לצורך קביעת כשירותו של כלי השיט לשיט.

           (ב)  בדיקה חלקית בכלי שיט היא בדיקה בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה או לפי חוקי מדינה אחרת בכלי שיט בדגל זר ולפי בקשת מדינת הדגל.

           (ג)   בדיקה חוזרת בכלי שיט היא בדיקה של ליקויים שנתגלו בבדיקה כללית או של ליקויים שנתגלו בביקורת שלפי תקנה 32.

תק' תשנ"ב-1991

           (ד)  בדיקה חלקית כאמור בתקנת משנה (ב) אשר נערכה במעבדה או במיתקנים של מומחים שלא מקרב עובדי המדינה, הוצאותיה ישולמו בידי הבעלים, וזאת בנוסף לאגרה הקבועה בתקנה 103.

בדיקה מיוחדת

30.   (א)  המנהל רשאי לקבוע בכל עת בהודעה מנומקת שתימסר לבעלו או לקברניטו של כלי שיט ישראלי, כל מועד אחר, שימצא לנכון, לבדיקת כלי השיט, שיחול בתוך תקופה קצרה מהתקופה שנקבעה לגבי אותו כלי שיט בתקנה 28.

           (ב)  בדיקת כלי שיט לפי תקנת משנה (א) יכול שתהיה כללית או חוזרת.

           (ג)   מפקח כלי שיט יקבע לכל מקרה את היקפה של הבדיקה המיוחדת, בין חוזרת ובין כללית.

           (ד)  הבעל או הסוכן של כלי שיט ישראלי רשאי להזמין בדיקה מיוחדת; מפקח כלי שיט יקבע את היקפה של הבדיקה.

בדיקה כללית בכלי שיט שהופסק השימוש בו

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

31.   (א)  הופסק השימוש בכלי שיט לתקופה רצופה העולה על שלושה חדשים ונמסרה על כך הודעה בכתב ומראש למנהל בצירוף רשיון השיט שלו ובתוך תקופת הפסקת השימוש כאמור חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנה 28, תידחה הבדיקה הכללית למועד סיום הפסקת השימוש כאמור.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

           (ב)  הופסק השימוש באניה כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל צוות בטיחות וסידורי בטיחות בהתחשב במקום הריתוק, סוג האניה, תפוסתה, המערכות והציוד שבה.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

           (ג)   לא נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את כלי השיט כפעיל במשך כל התקופה, וכחייב בבדיקות, ברשיון שיט, בצוות בטיחות ובתשלום אגרות כמפורט בתקנות אלה,

ביקורת בכלי שיט

32.   המנהל רשאי לערוך בכל עת ביקורת בכלי שיט הנמצא בישראל, ובכלי שיט ישראלי הנמצא מחוץ לישראל, כדי לבדוק את כשירותו לשיט וכן כל דבר ומסמך שבו שיש לו קשר לכשירותו לשיט של כלי השיט; ביקורת כאמור תהא פטורה מתשלום אגרה.

אניה שהוכרזה בלתי כשירה לשיט

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

33.   (א)  נמצא בביקורת שאניה אינה ממלאת אחר דרישות האמנה או האמנה לקווי טעינה, או קודקס אימ"ו, יכריז מנהל הרשות על האניה כבלתי כשירה לשיט כל עוד לא תוקנו הליקויים שנמצאו בביקורת.

           (ב)  הכרזה לפי תקנת משנה (א) תימסר בכתב –

(1)   לבעל האניה או קברניטה או סוכנה;

(2)   למנהל הנמל שבו נמצאת האניה;

(3)   למפקד תחנת המשטרה של אותו נמל;

(4)   לנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה שבה רשומה האניה;

(5)   לנציג חברת הסיווג של האניה;

(6)   למזכיר הכללי של אימ"ו.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ג)   כל עוד הכרזת מנהל הרשות בתוקף לא יעלה אדם לכלי השיט אלא ברשות מנהל הרשות או מפקח כלי שיט שהתמנה לפקח על האניה.

העמדת כלי שיט לבדיקה ולביקורת

34.   בעלו וקברניטו של כלי שיט חייבים להעמידו לבדיקה או לביקורת, לפי הענין, במקום ובמועד, ואם המועד לא נקבע בתקנות אלה – כפי שיורה מפקח כלי שיט, ולגבי ספינה או סירה או ארבה – כפי שיורה שוטר; אולם אין הוראה כאמור מהווה תנאי מוקדם לעריכת הבדיקה או הביקורת בידי מפקח כלי שיט בהתאם לסמכותו לפי תקנות אלה.

הכנת כלי שיט לבדיקה

35.   בעלו, קברניטו וכל איש צוות של כלי שיט שנערכת בו, או עומדת להערך בו, בדיקה או ביקורת, חייבים לפי דרישת מפקח כלי שיט –

(1)  לבצע בכלי השיט, במכונותיו, במכשיריו, במיתקניו, באבזריו, בכלי ההצלה שבו או בכל דבר אחר שבו, כל אותן פעולות האמורות בדרישה, הנחוצות לשם עריכת הבדיקה או הביקורת;

(2)  למסור למפקח כלי שיט כל תעודה או מסמך שברשותו או בשליטתו שיש להם קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט;

(3)  להשיב על שאלות מפקח כלי שיט בכל ענין שהוא נושא הבדיקה או הביקורת.

איסור מתן הצהרה כוזבת על מצב כושר שיט

36.   לא יתן בעל כלי שיט, קברניט או כל איש צוות ביודעין, הצהרה בפני המנהל או מפקח כלי שיט, שאינה נכונה בקשר למצב כושר שיט של כלי השיט או בקשר למצבם של מכונות, מכשירים, מיתקנים, אבזרים, אמצעי הצלה וכל דבר אחר שבכלי השיט ולא יתן הצהרה כאמור בלי שהיה לו יסוד סביר להאמין באמיתותה.

הצהרה על בדיקה

37.   (א)  מפקח כלי שיט יערוך הצהרה על בדיקה כללית או חלקית או חוזרת או מיוחדת או ביקורת שנערכה בכלי שיט, בטופס שבתוספת העשירית.

           (ב)  העתק מהצהרת מפקח כלי שיט לפי תקנת משנה (א) יימסר לבעלים או לקברניט של כלי השיט האמור.

הודעה על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי

38.   בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי יודיע מיד, באמצעים המהירים ביותר העומדים לרשותו, למנהל, על כל פגיעה, תקלה, קילקול או תיקון של פגיעה, בגוף כלי השיט, במכונותיו, במכשיריו, במיתקנים, באבזרים, באמצעי ההצלה, על שינוי בצורת הפעלת כלי השיט, או בכל דבר אחר שבו, שיש להם קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט.

מתן רשיון שיט

תק' תשס"ד-2004

39.   (א)  נבדק כלי שיט ישראלי בדיקה כללית בהתאם לתקנות 27(א), 27א, 28 או 30, ונמצא כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה, ינתן לבעליו רשיון שיט לפי טופס א' או ב' שבתוספת הראשונה, לפי הענין.

           (ב)  (1)   רשיון השיט הזמני הניתן לפי טופס ג' או ה' שבתוספת הראשונה לפי הענין, יינתן בו זמנית עם סיום הבדיקה, ותקפו לא יעלה על 3 חדשים;

(2)   בגמר רישומו של כלי השיט במרשם הישראלי, או בגמר העברת הבעלות, יוחלף רשיון השיט הזמני ברשיון שתקפו בהתאם לתקנה 43(א).

           (ג)   (1)   רשיון השיט ינתן לבעלו או לקברניטו של כלי שיט רשום, ובכלי שיט שפטור מרישום – לקברניט בלבד;

תק' תשע"ד-2013

(2)   רשיון השיט ישא את חתימת המנהל או מפקח כלי שיט וחותמת רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

איסור השטה בלא רישיון

תק' תשס"א-2001

תק' תשס"ד-2004

39א.   (א)  לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי, אלא אם כן יש לכלי השיט רישיון שיט בר תוקף, וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות שברישיון השיט.

תק' תשס"ד-2004

           (ב)  לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי אלא אם כן רישיון השיט נמצא בכלי השיט.

מתן רשיון שיט לפני סיום בדיקה כללית

40.   (א)  על אף האמור בתקנה 39, רשאי המנהל לתת רשיון שיט לכלי שיט פלוני גם אם לא נסתיימה בו הבדיקה הכללית, בתנאי שכלי השיט יועמד בידי בעלו או סוכנו או קברניטו להשלמת הבדיקה, במקום ובמועד שיורה מפקח כלי השיט.

           (ב)  לא נסתיימה בדיקה כללית בכלי שיט פלוני שניתן לו רשיון כאמור בתקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום מתן הרשיון, יפקע מאליו רשיון השיט של אותו כלי שיט.

           (ג)   הבעלים או הסוכנים רשאים להזמין בדיקת כלי השיט בחוץ לארץ בתנאים שנקבעו בתקנה 46(ג).

התנאת תנאים ברשיון השיט ובדיקה מיוחדת

41.   (א)  המנהל רשאי להגביל את רשיון השיט ולהתנות בו תנאים מטעמי בטיחות השיט, ובעלו וקברניטו של כלי השיט שרשיונו הוגבל או שנקבעו בו תנאים כאמור, חייבים למלא אחר אותם ההגבלות והתנאים.

           (ב)  כלי שיט שאינו אניה אשר תחום השיט או שיטת ההפעלה או השימוש המיועד לו הוגבלו בידי המנהל בהתאם לתקנה 24(ב), רשאי בעלו או קברניטו להזמין בדיקה מיוחדת בהתאם לתקנה 30(ד) לשם קבלת פטור זמני מההגבלה.

           (ג)   נערכה הבדיקה המיוחדת ונמצא שכלי השיט מצויד בהתאם לתקנה 5 עד 9 ומתאים לשירות שהועד לו, יתן המנהל פטור מהגבלת תחום השיט לפי טופס ד' שבתוספת הראשונה, שיהווה חלק בלתי נפרד מרשיון השיט של כלי השיט.

סירוב לתת רשיון שיט

42.   (א)  סירב המנהל לתת לכלי שיט רשיון שיט, ימסור לבעלו או לקברניטו של כלי השיט כאמור, הודעת סירוב מנומקת.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ב)  בעלו או קברניטו של כלי שיט רשאים לערור על הודעת סירוב לפני מנהל הרשות, תוך 15 ימים מיום קבלתה.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ג)   מנהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

 

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ד)  החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית.

 

תוקף רשיון שיט

43.   (א)  תוקף רשיון שיט שניתן לכלי שיט לפי תקנות אלה יפקע במועדים המפורטים להלן ממועד פקיעתו של רשיון השיט האחרון שניתן לכלי שיט, אולם רשיון שניתן לראשונה לכלי שיט יפקע במועדים המפורטים להלן ממועד מתן הרשיון:

(1)   לגבי אניה – כעבור שנה;

(2)   לגבי סירת מנוע – כעבור שנתיים, ואם סירת המנוע משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כעבור שנה;

(3)   לגבי ספינת מנוע – כעבור שנתיים, ואם הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כעבור שנה;

(4)   לגבי סירת מפרש, ספינת מפרש או סירת חתירה – כעבור שנתיים, ואם הסירה או הספינה משמשת להסעת נוסעים או משאות בשכר – כעבור שנה;

(5)   לגבי גוררת – כעבור שנה;

(6)   לגבי ארבה – כעבור שלוש שנים;

ת"ט תשמ"ג-1983

(7)   לגבי חפרת או ארבה בה מותקן מיתקן הרמה – כעבור שנה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לקבוע ברשיון השיט כי הוא יפקע במועד מוקדם יותר.

           (ג)   חל מועד פקיעת רשיון שיט של כלי שיט בתקופה שבה הופסק השימוש בו לשלושה חדשים רצופים לפחות, ונמסרה עליה הודעה מראש ובכתב למנהל בצירוף רשיון השיט של כלי השיט, יראו ברשיון השיט שניתן לכלי השיט האמור, לאחר סיום תקופת הפסקת השימוש בו, לצורך חישוב מועד פקיעתן כאמור בתקנת משנה (א), כרשיון שניתן לראשונה לכלי השיט.

           (ד)  פקע תקפו של רשיון שיט של כלי שיט ינתן רשיון שיט חדש לאחר שנתקיימו הוראות תקנה 39.

           (ה)  תוקף רשיון שיט שניתן לכלי שיט לפי תקנת משנה (ג) לאחר שבוטל רשיון השיט האחרון שלו לפי תקנות אלה, יהיה מיום נתינתו ועד למועד שבו היה צריך לפקוע רשיון השיט האחרון אילו לא בוטל כאמור, ואם אותו מועד חלף – עד למועד שנקבע בתקנת משנה (א) לגבי רשיון שניתן לראשונה לכלי שיט.

תק' תשס"ד-2004

           (ו)   תוקפו של רישיון שיט שניתן לכלי שיט בעקבות בדיקה כללית כאמור בתקנה 27א יפקע בהגיע כלי השיט לישראל.

ביטול רשיון שיט

44.   (א)  המנהל יבטל רשיון שיט שניתן לכלי שיט פלוני, במקרים המפורטים להלן, על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב על הביטול לבעל כלי השיט או לקברניטו –

(1)   אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה;

(2)   אם חל על כלי השיט איסור שיט על פי הוראות כל דין.

           (ב)  המנהל רשאי לבטל רשיון שיט שניתן לכלי שיט פלוני, במקרים המפורטים להלן על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב על הביטול לבעל כלי השיט, לסוכנו או לקברניטו –

(1)   אם יש לו יסוד סביר להאמין שחלו שינויים באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט ולא נתמלאו הוראות תקנה 50(א);

(2)   אם כלי השיט לא נבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנות אלה או אם בעלו, סוכנו או קברניטו לא מילאו אחר הוראות תקנה 34;

(3)   אם אירעה תאונה ימית לכלי השיט ולא נמסרה על כך הודעה לפי תקנה 98 או שאירע אחד מהמקרים המצריכים מתן הודעה לפי תקנה 38 והודעה כזו לא נמסרה כאמור.

           (ג)   בוטל רשיון שיט של כלי שיט ולאחר מכן חדלו הסיבות שגרמו לביטולו מלהתקיים, יתן המנהל לבעלו או לסוכנו או לקברניטו רשיון שיט חדש אם הוכח להנחת דעתו, שכלי השיט כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

ביטול תעודות שניתנו לפי אמנות

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

45.   בוטל רשיון שיט של כלי שיט פלוני לפי תקנות אלה, בטלה מאליה כל תעודה שניתנה לגבי אותו כלי שיט בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה או הקודקס של אימ"ו, כל עוד בטל רשיון השיט.

הארכת תוקף רשיון השיט

46.   (א)  אם במועד פקיעת רשיון השיט נמצא כלי השיט מחוץ לישראל, רשאי המנהל להאריך מדי פעם בפעם את תקפו של רשיון השיט, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על שנה ובתנאי שהוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי מצב כלי השיט מבחינת כושר השיט מצדיק מתן הארכה כאמור.

           (ב)  היה למנהל יסוד להאמין כי מצב כלי השיט מבחינת כושר שיט אינו מצדיק מתן הארכה, יורה המנהל למפקח כלי שיט או למספר מפקחי כלי שיט לפי הענין, לצאת לחוץ לארץ ולבדוק את כלי השיט בדיקה כללית.

           (ג)   הוצאות נסיעתו של מפקח כלי שיט למקום הבדיקה הכללית וחזרה, נסיעותיו בחוץ לארץ וכן שהייתו בחוץ לארץ, ישולמו ביד הבעל או הסוכנים בארץ.

           (ד)  רשיון שיט שתקפו הוארך כאמור בתקנת משנה (א) יעמוד בתקפו עד תום תקופת הארכה או עד בואו של כלי השיט לנמל בישראל, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

           (ה)  בכל מקרה אחר רשאי המנהל להאריך את תקפו של רשיון שיט לתקופה שאינה עולה על שלושה חדשים בתנאי שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי מצב כלי השיט מבחינת כושר השיט מצדיק מתן הארכה כאמור.

           (ו)   החליט המנהל להאריך את רשיון השיט כאמור בתקנת משנה (א), יינתן האישור להארכה לפי הטופס שבתוספת האחת-עשרה.

           (ז)   המנהל רשאי להאריך תקפן של תעודות שניתנות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה ובכפוף לתנאים שנקבעו באמנה או באמנה לקווי טעינה, לפי הטופס שבתוספת האחת-עשרה.

           (ח)  המנהל רשאי להורות על ביצוע הבדיקה הכללית כאמור בתקנת משנה (ב) כפי שנקבע בנספח לאמנה בפרק 1, חלק ב', תקנה 6, ובסעיף 13 לאמנה לקווי טעינה.

דחיית מועד הבדיקה הכללית

47.   אם במועד פקיעת רשיון השיט שתקפו הוארך או במועד שחל בתקופת ההארכה כאמור בתקנה 46, חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית כאמור בתקנה 28 או 30, תידחה מאליה הבדיקה הכללית עד למועד פקיעת רשיון השיט שתקפו הוארך כאמור או עד למועד מוקדם יותר שיורה עליו המנהל.

הודעה על הפלגה לחוץ לארץ לפני הבדיקה הכללית

48.   (א)  בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שלפי התכנית הצפויה של הפלגתו יחול מועד פקיעת רשיון השיט שלו או מועד הבדיקה הכללית שצריכה להיערך בו לפי תקנה 28 או 30 בהיות כלי השיט מחוץ לישראל, חייב להודיע על כך למנהל בצירוף תכנית ההפלגה 45 ימים לפחות לפני המועדים האמורים, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

           (ב)  תכנית ההפלגה תפרט את המועדים והנמלים שאותם יפקוד כלי השיט החל במועד פקיעת רשיון השיט למשך תקופה של שלושה חדשים.

           (ג)   המנהל רשאי להורות על בדיקה כללית או השלמת הבדיקה הכללית לפי תקנה 37, בחוץ לארץ, בכפוף לאמור בתקנה 46(ג).

מסירת רשיון שיט שבוטל

49.   בוטל רשיון שיט לפי תקנה 44 יחזיר בעל כלי השיט או סוכנו או קברניטו את הרשיון למפקח כלי שיט תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה לפי תקנה 44(א) או (ב).

שינוי פרטים ברשיון השיט

50.   (א)  חל שינוי באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט, ימסור בעלו או קברניטו, תוך שלושים ימים מיום השינוי, את רשיון השיט למפקח כלי שיט בצירוף הודעה על השינוי, ואם כלי השיט נמצא מחוץ לישראל – מיד עם בואו של כלי השיט לנמל בישראל.

           (ב)  הוגש מסמך המעיד, להנחת דעתו של המנהל, כי חל שינוי באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט, ירשום המנהל בכפוף לכל סמכות הניתנת לו לפי תקנות אלה, את השינוי ברשיון השיט ויחזיר את רשיון השיט לבעלו או לקברניטו של כלי השיט.

רשיון שיט שנשחת או אבד

51.   (א)  בעלו או קברניטו של כלי שיט שרשיונו אבד או נשחת חייב להודיע על כך מיד למנהל.

           (ב)  שוכנע המנהל כי רשיון שיט של כלי שיט אבד או נשחת, יתן לבעלו או לקברניטו רשיון אחר תחתיו.

הצגת רשיון

תק' תשנ"ט-1999

52.   מפקח כלי שיט, שוטר, ובאניה – שוטר מדרגת סמל ומעלה, רשאי לדרוש מבעלו או מקברניטו של כלי שיט ישראלי, להציג בפניו את רשיון השיט שניתן לגבי כלי השיט, וכן רשאי הוא למנוע את הפלגתו של כלי שיט ישראלי – אם לא הוצג בפניו רשיון שיט בר תוקף או שלא נתמלאו לגבי כלי השיט התנאים שנקבעו ברשיון השיט