פרק עשירי: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי

פרק עשירי: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי

פרק עשירי: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי

הגדרות

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

76.   בפרק זה, "כלי שיט" – כלי שיט שתפוסתו ברוטו אינה עולה על 100 ואורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים, המונע בכוח מנוע, בין שהמנוע מחובר אליו חיבור של קבע ובין אם לאו, ושנתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מסיע נוסעים בשכר;

(2) ירכתי כלי השיט בנויים כך שניתן לחבר אליהם מנוע חיצוני והמנוע מחובר אליהם הלכה למעשה;

(3) בכלי שיט מוצב מנוע.

חובת ביטוח נזקי צד שלישי

77.   (א)  לא ישיט אדם כלי שיט במימי החופין ובמים פנימיים של ישראל, אלא אם הוצאה פוליסת ביטוח בת תוקף המבטחת אותו אדם בשל חבות כלשהי אשר הוא עשוי לחוב בשל מותו או חבלה בגופו של כל אדם אחר שנגרמו תוך או עקב השטת כלי השיט בידי אותו אדם; ואולם אין חובה שהפוליסה תכסה –

(1)  חבות של מעביד בשל מותו או חבלה גופנית של עובד המבוטח לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, כשהמוות או החבלה הם עילה לגימלה לפי אותו חוק;

(2)  חבות שבחוזה.

           (ב)  לצורך תקנת משנה (א) יראו כל אדם כמי שמשיט כלי שיט אם הוא ממלא תפקיד כלשהו בהשטתו.

סכום הביטוח המזערי

תק' תשנ"ו-1996

78.   הסכום המזערי לכיסוי חבות בפוליסת ביטוח לפי תקנה 77 יהיה הסכום בשקלים חדשים השווה למאה אלף דולרים של ארצות הברית של אמריקה, לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום הוצאתה.

תחולת תקנה 77 מחוץ למימי החופין

79.   (א)  הוראות תקנה 77 יחולו לגבי השטת כלי שיט ישראלי המסיע נוסעים בשכר אף בהיותו מחוץ למימי החופין של ישראל אם פעילותו הרגילה, כולה או מקצתה, היא במימי ישראל ומקום הפלגתו או מקום יעדו נמצא בישראל.

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

תק' תשע"ו-2016

           (ב)  לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט ישראלי" – סירת מנוע או ספינת מנוע הרשומה במרשם הישראלי או הכשירה לרישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), וכן כלי שיט שניתן לו היתר לפי תקנה 54 או רשיון שיט לפי תקנה 57.

החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט

80.   (א)  כל אדם שהוראות תקנות 77 עד 79 חלות עליו, חייב להחזיק בכלי שיט, בעת השטתו, תעודת ביטוח מטעם המבטח המעידה על הוצאת הפוליסה כאמור ועל תקופת תקפה.

           (ב)  תעודת הביטוח תינתן לפי טופס א' שבתוספת הארבע-עשרה ותהווה חלק בלתי נפרד מרשיון השיט של כלי השיט שלפי תקנה 39.

הצגת תעודת הביטוח

81.   כל אדם שהוראות תקנות 77 עד 79 חלות עליו, יציג לפי דרישת שוטר או מפקח את תעודת הביטוח כאמור בתקנה 80 או את תעודת הפטור כאמור בתקנה 84.

חובות מי שכלי השיט בחזקתו

82.   לא ירשה אדם שכלי שיט שבחזקתו יושט בידי אדם אחר, אלא אם נתמלאו לגבי האדם האחר הוראות תקנות 77 עד 80.

רשיונות המשכיר כלי שיט

83.   (א)  המשכיר כלי שיט לאחר, לא ימסור אותו לידי השוכר אלא יחד עם רשיון השיט ותעודת ביטוח שנתמלאו לגביה הוראות 77 עד 80.

           (ב)  הוראת תקנה זו אינה גורעת מאחריות השוכר לפי תקנות 77 עד 80.

פטור מחובת ביטוח

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

84.   (א)  מנהל הרשות רשאי לפטור כלי שיט המופעל על ידי תאגיד מהוראות פרק זה, אם שוכנע בדבר יציבותו הכלכלית של אותו תאגיד ויכולתו לשלם כל פיצוי לצד שלישי עקב התחייבויות האמורות בתקנות 77 עד 79 מבלי שהדבר יסכן את יציבותו הכלכלית; הפטור יינתן לפי הטופס שבתוספת הארבע-עשרה ויהווה חלק בלתי נפרד מרשיון השיט של כלי השיט שלפי תקנה 39.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ב)  מנהל הרשות רשאי להתנות את הפטור בתנאים שימצא לנכון, לשנותו או לבטלו.