פרק רביעי א' – איוש כלי שיט

פרק רביעי א' – איוש כלי שיט

פרק רביעי א' – איוש כלי שיט

תחולה

תק' תשס"ד-2004

26א.   פרק זה יחול על כלי שיט ישראלי שהוא אחד מאלה:

(1) אניה;

(2) גוררת;

(3) ספינת מכמורת;

(4) ספינת נוסעים בשכר.

צוות משלים

תק' תשס"ד-2004

26ב.   (א)  נוסף על צוות הבטיחות הקבוע לכלי השיט, חייבים בעל כלי השיט או מפעילו לצוות את כלי השיט בצוות משלים כדי להבטיח את אלה:

(1)  קיום דרישות האמנה להכשרה והסמכה בדבר שכות העבודה והמנוחה;

(2)  תפעול ואחזקה נאותה של כלי השיט, מטענו, ציודו ומערכותיו;

(3)  רווחת הנוסעים ואנשי הצוות, בהתחשב בתנאי ההפלגה;

(4)  הפעלת אמצעי הצלה, כיבוי אש ומערכות כלי השיט בעת חירום ומצוקה;

(5)  מניעת זיהום ים מכלי השיט;

(6)  מתן טיפול ועזרה רפואית;

(7)  קיום תקשורת תקינה בין כלי השיט לתחנות אלחוט;

(8)  קיום משמרות יעילות בגשר ובמכונה.

           (ב)  בבואם לצוות את כלי השיט בצוות משלים, ייתנו בעל כלי השיט או מפעילו את דעתם על כל אלה:

(1)  גודל וסוג כלי השיט, מערכותיו, מבנהו וציודו;

(2)  גודל וסוג מערכת ההנעה הראשית של כלי השיט, תוך דגש על תפקוד האוטומציה הקיימת בחדר המכונות, במערכת ההגה ובמערכת ריתוק כלי השיט לרציף;

(3)  שיטת תחזוקת כלי השיט;

(4)  המטען, לרבות ההכנות, הבדיקות והטיפולים הנדרשים לפני הטעינה, בעת הטעינה והפריקה, ובהובלה;

(5)  תכיפות פקידת הנמלים ומשך ההפלגה;

(6)  אזור ההפלגה מבחינת מזג אוויר, תנאי הים, תנאי הראות, צפיפות התנועה, הפלגות באזורים הסמוכים ליבשה, בנהרות, בנתיני תעבורה, באזורים בעלי מרחב תמרון מוגבל הן מבחינת שטח הים והן מבחינת עומק המים ביחס לשוקע כלי השיט;

(7)  פעילות מיוחדת בכלי השיט כגון הכשרת מתלמדים;

(8)  מספר אנשי הצוות והנוסעים שכלי השיט רשאי להוביל.

איוש במשמרות רצופות

תק' תשס"ד-2004

26ג.   (א)  בכלי שיט יקוימו במשך כל שעות היממה משמרות רצופות, בגשר הפיקוד ובחדר המכונות, לכל הפחות, בידי מי שהוסמך להחזקת משמרת לפי תקנה 21 לתקנות הספנות (ימאים), התשס"ב-2002, או בידי מי שהוסמך לפי תקנות 10 עד 10ב לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998, לפי הענין.

           (ב)  מספר אנשי המשמרת יהיה לפי החלטת הקברניט בהתייעצות עם בעל הדרגה הגבוהה ביותר במחלקת המכונה, ובלבד שבשעות חשיכה תכלול המשמרת בגשר הפיקוד 2 אנשי צוות לפחות.

           (ג)  על אף האמור בתקנת משנה (א) החובה להחזקת משמרת רצופה בחדר המכונות לא תחול על כלי שיט שברישיון השיט שלו נקבע לגבי חדר המכונות שלו כי הוא "בלתי מאויש תקופתי", ובלבד שמותקנת בו אזעקה לאיש בודד (Personal Alarm).

צוות ומשמרות בעגינה ובנמל

תק' תשס"ד-2004

26ד.   על אף האמור בתקנה 26ג בהיות כלי שיט בעגינה או רתוק בבטחה בנמל, בהתחשב במספר הנוסעים שבכלי השיט, בעבודות המטען, בתחזית מזג האוויר והים, בכללי הימאות הטובה, בנוהג הימיי ובכללי הבטיחות הנהוגים, רשאי הקברניט להורות –

(1) כי כלי השיט יצוות בצוות הקטן מצוות הבטיחות, ויתקיימו בו משמרות רצופות שונות מהקבוע בתקנה 26ג, ובלבד שבכל עת יימצאו בכלי השיט אנשי צוות במספר, בדרגות ובתפקידים לצורך תפעולו השוטף של כלי השיט וכן לתת מענה הולם בכל מקרה של חירום ומצוקה;

(2) בכלי שיט שמאופי עבודתו הרגיל סגור בין הפלגה להפלגה והוא רתוק בבטחה בנמל, ריק מאדם וכל מערכותיו מושבתות – כי כלי השיט יעמוד בלא צוות ולא יתקיימו בו משמרות; האמור לעיל יבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל הנמל.

איסור השטה ועגינה

תק' תשס"ד-2004

26ה.   (א)  לא ישיט אדם כלי שיט ישראלי אלא אם כן –

(1)  כלי השיט מצוות בצוות בטיחות;

(2)  כלי השיט מצוות בצוות משלים;

(3)  כלי השיט מאויש במשמרות רצופות.

           (ב)  לא יעגון כלי שיט ישראלי אלא אם כן הוא מצוות ומאויש בהתאם להוראות תקנה
26ד.

תק' (מס' 2) תשס"ו-2006

תק' תשע"ב-2012

פרק רביעי ב': מיתקנים נגררים, אופנועי ים וגלישת סקי

 

הגדרות

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26ו.   בפרק זה –

           "גולש סקי" – אדם הניצב על לוח או על מגלשיים ומחזיק בידיו חבל גרירה עם ידיות אחיזה המחובר לכלי שיט, ובעת השטתו מפעיל על הלוח האמור כוחות הידרו-דינמיים לעילוי וגלישה;

           "מיתקן נגרר" – גוף צף בעל ידיות אחיזה המותאם להסעת נוסעים עליו, והמחובר לכלי שיט בחבל גרירה;

תק' תשע"ב-2012

           "מצנח" – יריעה המיועדת להרים אדם מעל פני המים, כשהיא מחוברת לכלי שיט בחבל גרירה ונגררת על ידיו.

איסור השטה

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

תק' תשע"ב-2012

26ז.   (א)  לא ישיט אדם אופנוע ים או כלי שיט הגורר מיתקן נגרר או גולש סקי באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים, למעט במפרץ אילת, בים התיכון, בים המלח ובימת כנרת.

תק' תשע"ב-2012

           (ב)  לא ישיט אדם כלי שיט הגורר מיתקן נגרר בעת שיש עליו נוסעים, ולא יתיר בעל כלי שיט השטה כאמור, אלא אם כן המיתקן הנגרר תקין לפי תקנה 26ח, ונתקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט עד 26יא.

תק' תשע"ב-2012

           (ג)  לא ישיט משיט נוסע על אופנוע ים ולא יתיר בעל אופנוע הים השטה כאמור, אלא אם כן התקיימו כל התנאים שבתקנות 26ט1 ו-26ט2.

תק' תשע"ב-2012

           (ד)  לא ישיט משיט אופנוע ים אלא אם כן התקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א).

תק' תשע"ב-2012

           (ה)  לא ירכב נוסע על אופנוע ים אלא אם כן התקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א).

תקינות מיתקן נגרר

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26ח.   מיתקן נגרר תקין הוא מיתקן נגרר שנתקיימו בו כל אלה:

(1) על פי הוראות היצרן הוא מיועד להסעת נוסעים בעת גרירתו באמצעות כלי שיט;

(2) הוא בעל ידיות אחיזה לנוסעים;

(3) אם הוא גוף המנופח באוויר – הוא בעל שני תאי ציפה נפרדים לפחות.

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26ט.   משיט כלי השיט הגורר יתדרך את הנוסעים על המיתקן הנגרר, לפני תחילת ההפלגה, לגבי כל אחד מאלה:

(1) מהות פעולת הגרירה של מיתקן נגרר על ידי כלי שיט;

(2) הסכנות הצפויות לנוסעים עקב הפעילות או במהלכה וכיצד להימנע מהן או להתמודד עמן, בפרט לגבי מצבים כמפורט להלן:

(א)   התהפכות המיתקן הנגרר;

(ב)   נפילה למים מהמיתקן הנגרר;

(ג)   היכלאות מתחת למיתקן הנגרר;

(ד)   היתפסות בחבל הגרירה;

(3) ישיבה נכונה על המיתקן הנגרר;

(4) סימנים מוסכמים בין משיט כלי השיט לבין הנוסעים על המיתקן הנגרר, לגבי חיוויים אלה לפחות: "סע", "עצור", "העבר אותי לכלי השיט הגורר".

(5) אופן חגירת חגורות ההצלה.

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה על אופנוע ים

תק' תשע"ב-2012

26ט1.       לפני תחילת ההפלגה באופנוע ים, משיט אופנוע ים יתדרך את הנוסעים באופנוע הים לגבי כל אחד מהמפורטים להלן, ויוודא כי התקיימו בנוסעים התנאים הקבועים בתקנה 26ט2(א):

(1) מהות פעולת השיט של אופנוע הים;

(2) הסכנות הצפויות לנוסעים עקב השיט באופנוע הים או במהלכו והדרכים להימנע מהן או להתמודד עמן, ובפרט לגבי מצבים כמפורט להלן:

(א)   התהפכות אופנוע הים;

(ב)   נפילה למים מאופנוע הים;

(ג)   אחיזה נכונה ובטוחה כנגד נפילה;

(ד)   המשמעויות והסכנות של האצה פתאומית של אופנוע הים וניתורו על הגלים, והדרך להתגבר על סכנות כאמור;

(ה)   חובתו של הנוסע על אופנוע הים, במהלך כל זמן ההפלגה על אופנוע הים, להיות חגור בחגורת בטיחות ולבוש במכנסי מגן, לפי תקנה 26ט2(א).

תאנים לגבי הנוסעים על אופנוע ים

תק' תשע"ב-2012

26ט2.       (א)   משיט אופנוע ים והנוסעים בו יהיו –

(1)  חגורים בחגורות הצלה מותאמות במידתן ומהודקות לגוף;

(2)  לבושים במכנסי מגן אשר יש בהם כדי להגן מפני פגיעות; מכנסי המגן צריך שיהיו מבד עבה, גמיש ואטום למים ושיכסו את חלקו התחתון של גוף הלובש מן הברכביים עד המותניים לפחות, בדומה למכנסי חליפת גלישה או צלילה.

           (ב)  משיט אופנוע ים יזהיר את כל הנוסעים בו לפני האצה או ניתור על גלים, כי עליהם לשפר את אחיזתם.

תנאים לגבי נוסעים על המיתקן הנגרר

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26י.   (א)  מספר הנוסעים על המיתקן הנגרר לא יעלה על מספר ידיות האחיזה או על מספר המקומות המיועדים לנוסעים על פי הוראות היצרן, לפי הקטן מביניהם.

           (ב)  מספר הנוסעים על המיתקן הנגרר בצירוף מספר האנשים שבכלי השיט הגורר לא יעלה על מספר הנוסעים המרבי שכלי השיט מורשה להסיע על פי רישיון השיט שלו; המנהל רשאי להתיר להסיע בכלי השיט הגורר ובמיתקן הנגרר, נוסעים במספר גבוה ממספר הנוסעים המרבי כאמור, אם הוכח, להנחת דעתו, כי כושר הנשיאה של כלי השיט מאפשר זאת.

           (ג)  הנוסעים על המיתקן הנגרר יהיו חגורים בחגורות הצלה מהודקות לגוף.

תנאים לגבי כלי השיט הגורר

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26יא. על השטת כלי שיט הגורר מיתקן נגרר בעת שיש על המיתקן הנגרר נוסעים, יחולו הוראות אלה:

(1) גרירה של יותר ממיתקן נגרר אחד בו זמנית מותרת רק כאשר המיתקנים כאמור נגררים על ידי חבל גרירה אחד;

(2) גרירת מיתקן נגרר תיעשה בשעות היום בלבד, מזריחת החמה עד שקיעתה;

(3) מהירות כלי השיט הגורר לא תעלה על 15 קשרים;

(4) גרירת מיתקן נגרר תיעשה במרחק העולה על 300 מטרים מנקודת שפל המים בחוף;

(5) עוזר המשיט שבצוות הבטיחות של כלי השיט הגורר, יקיים תצפית רצופה לעבר המיתקן הנגרר בכל מהלך ההפלגה;

(6) משיט כלי השיט לא יבצע בכלי השיט תמרון פתאומי העלול לגרום להפיכת המיתקן הנגרר.

גלישת סקי

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26יב. לא ישיט אדם כלי שיט הגורר אחריו יותר מגולש סקי אחד, ולא יתיר בעל כלי השיט השטת כלי שיט כאמור.

תנאים לגבי כלי שיט גורר

תק' תשע"ב-2012

26יב1. בכלי שיט הגורר גולש סקי, מיתקן נגרר או מצנח, תותקן מנורה המאירה באור כתום מנצנץ הנראה בזוית של º360 לטווח שלא יפחת מ-500 מטרים באור יום; המנורה תופעל בכל עת שכלי השיט גורר גולש סקי או מיתקן נגרר או מצנח שעליו מצויים נוסעים; המנהל רשאי להורות על שינוי מיקומה של המנורה.

התרת פעילות מאורגנת בתנאים מיוחדים

תק' (מס' 2)
תשס"ו-2006

26יג.  נערכת פעילות שיט מאורגנת ליותר מכלי שיט אחד, לרבות פעילות ספורטיבית, שניתנו לה כל האישורים הנדרשים לפי כל דין, רשאי המנהל, על אף האמור בתקנות 26ט עד 26יב ולמשך קיום אותה פעילות בלבד, להתיר באופן זמני גרירה באמצעות כלי שיט של מיתקן נגרר או של גולש סקי, אף אם תנאי התקנות האמורות אינם מתקיימים, ורשאי הוא, להבטחת בטיחות השיט, להתנות את ההיתר הזמני האמור בתנאים.