פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

טעינה כהלכה של אניה

20.   (א)  יראו אניה טעונה כהלכה אם נתקיימו בה כל אלה:

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

(1)  יש לה תעודת קו טעינה בין-לאומית תקפה, על פי טופס כדוגמת הטופס המצוי בנספח ג' לאמנה לקווי טעינה, וכן תעודת התאמה לפי הטופס המתאים בקודקס של אימ"ו לפי הענין;

(2)  היא עומדת בתנאים לקביעת קווי טעינה שנקבעו באמנה לקווי טעינה;

(3)  היא טעונה בהתאם למאושר, לפי תעודת קו טעינה בין-לאומית אשר ברשותה ושניתנה בהתאם לאמנה לקווי טעינה, בהתיחסות לאיזור אחד מאלה:

(א)   לאיזור שבו נמצא נמל הטעינה;

(ב)   לאחד האזורים שבו תעבור האניה בעת הפלגתה לנמל הפריקה;

(ג)   לאיזור שבו נמל הפריקה.

בתקנה זו, "איזור" – כפי שנקבע בנספח ב' לאמנה לקווי טעינה;

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

(4)  יציבות האניה חושבה בהתאם למשקל הכולל של מכולות הנמצאות על האוניה, ומשקלה הכולל של כל מכולה נמסר לקברניט.

           (ב)  כלי שיט ישראלי שהאמנה לקווי טעינה אינה חלה עליו, יראו אותו טעון כהלכה אם מילא אחר הוראות תקנה 21.

שקילת מכולה לפני הטענתה

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשע"ז-2016

20א.   (א)  לא תוטען מכולה על אניה בנמל בישראל, אלא אם כן משקלה הכולל אומת על ידי שקילה במאזניים מאושרים, למעט מכולה שהובאה לנמל בשטעון.

           (ב)  תוצאות שקילה כאמור, יירשמו בכל מסמכי המטען הנוגעים למכולה ויימסרו לקברניט האניה לפני הטענת המכולה עליה.

סימון מכולה בלתי כשירה להובלה בינלאומית

תק' תשנ"ב-1991

20ב.   לא תוטען מכולה על אניה בישראל באם סומנה המכולה בסימן האמור בתקנה 42 לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות), תשמ"ג-1982, שלפיו המכולה אינה כשירה לתובלה בינלאומית.

טעינה כהלכה של כלי שיט שאינו אניה

21.   (א)  כלי שיט, שאינו אניה, יראו אותו טעון כהלכה אם אינו טעון באופן המהווה סכנה לכלי השיט, לשלומם של בני-אדם שבו או לידו, או לבטיחות השיט בכלל, או שטעינתו אינה עלולה לפגוע בכושר השיט שלו.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ב)  מנהל הרשות רשאי בהודעות לימאים לקבוע תנאים לקביעת קווי טעינה ואת קווי הטעינה, לגבי סירות, ספינות וארבות בכלל, לגבי סוג מסויים של כלי שיט או לגבי כלי שיט מסויים.

           (ג)  התנאים לקביעת קווי טעינה ומידות קווי הטעינה יירשמו ברשיון השיט של כלי שיט שאינו אניה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

           (ד)  כלי שיט שאינו עומד בתנאים לקביעת קווי טעינה יראו אותו בלתי כשיר לשיט בהתאם לתקנות 6 עד 8, לפי הענין.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ה)  לא קבע מנהל הרשות קווי טעינה לכלי שיט יהיה זה מחובתו של הקברניט, הבעל, הסוכן, המפעיל, המשיט וכל אדם הנמצא בכלי השיט לודא שכלי השיט טעון כהלכה.

דרישות בטיחות כלליות

22.   המנהל רשאי להורות, במסגרת הודעות לימאים, על אמצעי בטיחות וסידורים הנדרשים לגבי כלי שיט, בני אדם שבו ולגבי בטיחות השיט בכלל; הוראות אלה תתפרסמנה בכפוף לפרק השמיני לתקנות אלה.

תוצאות אי-מילוי אחר דרישות  בטיחות כלליות

23.   כלי שיט אשר לגביו לא נתמלאו הוראות תקנה 21 יראו אותו כבלתי כשיר לשיט כל עוד לא נתמלאו הדרישות כאמור.

דרישות בטיחות מיוחדות

24.   (א)  המנהל רשאי לדרוש בכתב מבעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי אם נראה לו הדבר דרוש לשם בטיחות כלי השיט, שלומם של בני האדם שבו או לבטיחות השיט בכלל –

(1)  להתקין בכלי השיט, תוך המועד הנקוב בדרישה, אותם מכונות, מכשירים, מיתקנים, אבזרים, אמצעי הצלה או דברים אחרים המפורטים בדרישה;

(2)  לבצע, תוך המועד הנקוב בדרישה, בכלי השיט, במכונותיו, במכשיריו, במיתקניו, באבזריו, באמצעי ההצלה שבו או בכל דבר אחר שבו אותם שינויים המפורטים בדרישה;

(3)  לנקוט לגבי כלי השיט, האנשים הנמצאים בו, מטענו, מכונותיו, מכשיריו, מיתקניו, אבזריו, אמצעי ההצלה שבו או כל דבר אחר שבו, אותם אמצעי בטיחות וסידורים המפורטים בדרישה;

(4)  להגדיל את צוות הבטיחות שבתוספת השניה.

           (ב)  המנהל רשאי מטעמים כאמור בסעיף קטן (א) להגביל לגבי כלי שיט את אזורי השיט, את תקופת תקפו של רשיון השיט, את התקופה עד למועד הבדיקה הכללית כמפורט בדרישה, את שיטת ההפעלה והשימוש המיועד לכלי השיט.

תוצאות אי-מילוי אחר דרישות בטיחות מיוחדות

25.   כלי שיט אשר לגביו לא נתמלאו דרישות המנהל שלפי תקנה 24 יראו אותו בלתי כשיר לשיט כל עוד לא נתמלאו הדרישות כאמור.

ערר על דרישות בטיחות מיוחדות

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

26.   (א) בעלו או קברניטו של כלי שיט שקיבל דרישה מאת המנהל כאמור בתקנה 24 רשאי לערור עליה לפני מנהל הרשות, תוך 15 ימים מיום קבלת הדרישה; אולם אין בהגשת הערר כדי להתיר את השטתו של כלי שיט שלא נתמלאו לגביו דרישות המנהל כאמור.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ב)  מנהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

 

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ג)  החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית.