פרק שביעי: סימון כלי שיט

פרק שביעי: סימון כלי שיט

פרק שביעי: סימון כלי שיט

כלי שיט החייב בסימון

תק' תשע"ו-2016

58.   כלי שיט החייב ברשיון שיט לפי תקנות אלה ושלא חלה עליו חובת סימון שם או סימן זיהוי אחר לפי חוק הספנות (כלי שיט) והתקנות שלפיו (להלן – כלי שיט החייב בסימון) חייב בסימון לפי פרק זה.

איסור השטה ללא סימון

59.   לא יושט כלי שיט החייב בסימון אלא אם נתמלאו בו הוראות פרק זה.

צורת סימון כלי שיט

60.   (א)  בעלו, סוכנו או קברניטו של כלי שיט החייב בסימון יסמן בצבע את סימני הזיהוי שנקבעו לכלי השיט ברשיון השיט –

(1)  על יד החרטום בכלי השיט משני צדי דפנותיו;

(2)  משני צדי כל רפסודה – אם חייב כלי השיט לשאת רפסודה כאמצעי הצלה;

(3)  משני צדי כל גלגל הצלה – אם חייב כלי השיט לשאת גלגל הצלה כאמצעי הצלה;

(4)  על יד החרטום משני צדי דפנותיו של כלי שיט המוצב דרך קבע על גבי כלי שיט החייב בסימון;

(5)  על כל חגורת הצלה שכלי השיט חייב לשאתה;

(6)  על כל ציוד הצלה אחר כפי שיקבע מפקח כלי שיט בעת הבדיקה.

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

           (ב)  (נמחקה).

           (ג)  צבע סימני הזיהוי לפי תקנת משנה (א) יהיה כהה על רקע בהיר או להיפך; האותיות והמספרים בסימני הזיהוי יהיו בגודל של 15 ס"מ לפחות, רוחב קווי האותיות והמספרים יהיו 12 מ"מ לפחות וביחס מתאים לגודל האותיות.

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

           (ד)  (נמחקה).

חידוש צבע הסימון

61.   בעלו או קברניטו של כלי שיט החייב בסימון, חייב לחדש את צבע סימני הזיהוי כאשר צבעם דוהה או מיטשטש.

אישור שינוי בסימן

62.   לא יוסיף אדם דבר על סימני זיהוי שסומנו בכלי שיט לפי פרק זה, לא ישנה בהם דבר, לא יטשטש את צבעם ולא ישחיתם בכל צורה שהיא.

תו הקיבולת

63.   (א)  כל כלי שיט, החייב ברישום, למעט כלי שיט שנקבע לו קו טעינה, חייב בתו קיבולת (להלן – התו) לפי הדוגמה שבתוספת השתים- עשרה.

           (ב)  התו ייקבע בכלי השיט במקום שיורה מפקח כלי שיט בעת הבדיקה הראשונה לפי תקנה 27.

           (ג)  כלי שיט המונע בכוח משוטים בלבד ומשמש להסעת נוסעים בשכר חייב בתו.

           (ד)  כל כלי שיט שבבעלות אגודת ספורט ימי או מופעל על ידה חייב בתו.

           (ה)  לא יוסיף אדם דבר לרשום בתו, לא ישנה בו, לא יטשטש הרשום בו ולא ישחיתו בכל צורה שהיא.

           (ו)  המנהל רשאי להסמיך יבואן כלי שיט או בונה כלי שיט או מספנת כלי שיט בקביעת התו בכפוף להוראות המקצועיות שהתפרסמו בהוראות המנהל.