פרק שישי א': הסעת נוסעים בשכר

פרק שישי א': הסעת נוסעים בשכר

פרק שישי א': הסעת נוסעים בשכר

תק' תשע"ו-2016

סימן א': כללי

הגדרות

תק' תשע"ו-2016

57א.   בסימן זה –

           "כלי שיט" – כלי שיט, שאורכו המרבי אינו עולה על 36 מטרים המסיע או המיועד להסיע נוסעים בשכר, למעט כלי שיט המספק שירותי סיראות;

           "צוות כלי שיט" – כל אדם הנמצא בכלי השיט והנדרש לכך על פי דין, למעט מי שהוא נוסע;

           "שירותי סיראות" – הובלת בני אדם או ציוד אל כלי שיט או אל מיתקן ימי או מהם, בכלי שיט שמשמש, בין היתר, לסיוע בתמרוני אניות ובקשירתן בשטח הנמל.

התנהגות והופעה

תק' תשע"ו-2016

57ב.   צוות כלי שיט ילבש לבוש נקי ומסודר, והמאפשר את זיהויו כצוות כלי השיט.

חובת הזדהות

תק' תשע"ו-2016

57ג.   לפי דרישת נוסע, חייב קברניט כלי שיט או קברניט של כלי שיט המספק שירותי סיראות להזדהות בשמו המלא, בין בסמוך לפני ההפלגה, בין בזמן ההפלגה ובין בסמוך לאחריה.

סיוע בעלייה וירידה

תק' תשע"ו-2016

57ד.   צוות כלי שיט יסייע לנוסעים, לפי צורך, בעלייה לכלי השיט ובירידה ממנו.

העברת נוסע מכלי שיט

תק' תשע"ו-2016

57ה.   לא יעביר קברניט ולא יתיר העברה של נוסע מכלי שיט בעת הפלגתו לכלי שיט אחר, אלא בעת חירום וכדי למנוע או להפחית סכנה לחיי האנשים שבכלי השיט.

הסעת קטינים

תק' תשע"ו-2016

57ו.   קברניט כלי שיט לא יסיע קטין שגילו מתחת לגיל 14, אלא בליווי אדם מבוגר אחד לכל 5 קטינים כאמור או פחות (להלן – האדם המבוגר); האדם המבוגר לא יהיה מקרב צוות כלי השיט.

משמעת

תק' תשע"ו-2016

57ז.   (א)  כל נוסע בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות חייב למלא אחר הוראות הקברניט וצוות כלי השיט שניתנו לשם הבטחת בטיחות השיט, נוסעיו, אנשי הצוות או המטען שבו וביטחונם, או לשם שמירה על הסדר הטוב בכלי השיט או על המשמעת בו.

           (ב)  לא יפריע אדם בכלי שיט ובכלי שיט המספק שירותי סיראות לאיש צוות במילוי תפקידו, לא ישתתף בתגרה בכלי שיט כאמור, לא יתפרע בו ולא יעשה מעשה הפוגע בבני אדם, בחיות, בכלי שיט כאמור או בציוד שיט שבו.

נוסע מסוכן

תק' תשע"ו-2016

57ח.   (א)  קברניט כלי שיט או קברניט של כלי שיט המספק שירותי סיראות רשאי לסרב לקחת להפלגה נוסע העלול לסכן את בטיחות השיט.

           (ב)  בעת ההפלגה, הקברניט רשאי לנקוט אמצעים סבירים לבידודו של נוסע כאמור בתקנת משנה (א), וכן להורידו מכלי שיט או מכלי שיט העוסק בשירותי סיראות, בכל עת, למקום בטוח.

מי שתייה

תק' תשע"ו-2016

57ט.   (א)  קברניט של כלי שיט או קברניט של כלי שיט המספק שירותי סיראות, או מי מטעמם, יצייד לפני תחילת כל הפלגה את כלי השיט במי שתייה ראויים לשתייה בכמות שלא תפחת מ-3 ליטרים לכל אדם שכלי השיט מורשה להסיע לכל יום הפלגה או חלק ממנו.

           (ב)  מי השתייה יסופקו לנוסעים ולצוות בלא תמורה.

בתי שימוש וברזים

תק' תשע"ו-2016

57י.   בעל כלי השיט או בעל כלי שיט המספק שירותי סיראות, או מי מטעמם יתקין בכלי שיט בתי שימוש וברזים לשטיפת ידיים, כמפורט להלן:

(1) בכלי שיט הרשאי להסיע עד 55 נוסעים למעט סירה, יותקן בית שימוש אחד לפחות;

(2) בכלי שיט הרשאי להסיע מעל 55 נוסעים יותקנו שני בתי שימוש לפחות;

(3) ליד כל בית שימוש יותקן ברז מים לנטילת ידיים ולידו תהיה כמות מספקת של נייר טואלט, סבון ומגבות נייר או מיתקן אחר לייבוש ידיים;

(4) השימוש בבתי השימוש יינתן לנוסעים ולאנשי הצוות בלא תמורה;

(5) בתי השימוש יוחזרו במצב סניטרי תקין ונקי.

ניקיון בכלי השיט

תק' תשע"ו-2016

57יא. (א)  הקברניט, או מי מטעמו, ידאג לכך שהמקומות המשמשים לנוסעים בכלי השיט יהיו נקיים לפני כל הפלגה בטרם יעלו נוסעים על כלי השיט.

           (ב)  בכלי שיט שדפנותיו או תחתיתו, כולן או מקצתן, עשויות זכוכית, תהיה הזכוכית שלמה לפני כל הפלגה.

איסור השלכת פסולת

תק' תשע"ו-2016

57יב. לא ישליך אדם פסולת בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות, אלא במקומות המיועדים לכך.

שילוט

תק' תשע"ו-2016

57יג.  (א)  בעל כלי שיט שאורכו למעלה מ-7 מטרים או מי מטעמו ידאג להתקנת שלטים בכלי השיט בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, במקום הנראה לעיני נוסעים בכלי השיט, כמפורט להלן:

(1)  שמו של בעל כלי השיט ודרכי התקשרות עמו;

(2)  מספר הנוסעים המרבי שכלי השיט מורשה להסיע;

(3)  איסור גישה למי שאינו מצוות כלי השיט למקומות האסורים לכניסה לפי התקנים הבין-לאומיים שמפרסם אימ"ו;

(4)  איסור השלכת פסולת בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות, אלא במקומות המיועדים לכך, והקנס בשל הפרת הוראה זו.

           (ב)  בכלי שיט שאורכו פחות מ-7 מטרים יותקנו שלטים כאמור אם הדבר אפשרי בכלי השיט.

מיתקנים ועוצמת הרעש בכלי השיט

תק' תשע"ו-2016

57יד.  בעל כלי השיט או בעליו של כלי שיט המספק שירותי סיראות או מי מטעמו יתאים את כלי השיט לקבוע בהוראות התוספת העשרים ושתיים לעניין המיתקנים בכלי השיט ולעניין עוצמת הרעש שבו.