פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

היתר שיט וסימון כלי שיט זרים

53.   (א)  בעלו או סוכנו או קברניטו של כלי שיט שאינו ישראלי, למעט אניה הרשומה במדינת חוץ, לא ישיטו את כלי השיט אל מקום מוצא או עגינה או רתיקה במימי החופין ובמים הפנימיים של ישראל וממנו, אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1)  מנהל הנמל או מי שהוא הסמיכו לכך, נתן הוראה להשיט את כלי השיט;

תק' תשס"ד-2004

(2)  ההפלגה מיועדת להשטת כלי השיט לנמל במדינת חוץ;

תק' תשע"ב-2012

(3)  (נמחקה);

(4)  ניתן לכלי השיט היתר שיט זמני (להלן – היתר) לפי טופס ה' שבתוספת הראשונה וסומנו בו סימני זיהוי, כאמור בתקנות 60 ו-61 אשר נקבעו לכלי השיט;

תק' תשס"ד-2004

(5)  הבעל או הסוכן או קברניט כלי השיט הצהירו לפני מנהל הנמל שכלי השיט נמצא בשהיה ארעית בישראל, שאינה עולה על 30 ימים ברציפות, ואינה עולה על 180 ימים מצטברים בשנה מיום כניסת כלי השיט לישראל לראשונה.

           (ב)  מנהל נמל רשאי להאריך תקופת השהייה הארעית האמורה בתקנת משנה (א)(5), לששים ימים נוספים.

מתן היתר שיט זמני

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

54.   (א)  מפקח כלי שיט יתן היתר לכלי שיט אם הוא כשיר לשיט, להנחת דעתו, ואחרי שבעל כלי השיט הציג בפניו ראיה מהשלטונות המוסמכים במדינת הדגל של כלי השיט (להלן – הראיה), אשר לפיה התקיימו כל אלה:

(1)  אושרה הפעלת כלי השיט באותו סוג פעילות, המבוקש לגבי מימי החופין של ישראל (להלן – סוג הפעילות);

(2)  מפורט תחום השיט בו רשאי כלי השיט לעסוק, בהתאם לסוג הפעילות;

(3)  מפורטים תיאור דרגות ההסמכה ותקן הבטיחות, לפיהם יש לאייש את כלי השיט בעת הפעילות;

(4)  מפורט ומתואר הציוד לבטיחות החיים בים, אשר חייב להימצא בכלי השיט בעת הפעילות.

           (ב)  מפקח כלי שיט רשאי לדרוש אישור לאמיתות הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) מהנציגות הדיפלומטית של המדינה אשר נתנה את הראיה; עד קבלת אישור כאמור רשאי מפקח כלי שיט שלא לתת היתר.

           (ג)  מצא מפקח כלי שיט כי הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) פחותות מהדרישות המפורטות בתקנות 6 או 7, רשאי הוא לקבוע בגוף ההיתר כי בכלי השיט האמור אסור השיט על אזרחי ישראל.

תחולת תקנות מסויימות על היתר שיט זמני

55.   תקנות 41, 42, 44 (למעט פסקת משנה (ב)), ו-52 וכן הוראות הפרק העשירי יחולו על היתר בשינויים המחוייבים.

תוקף היתר שיט זמני

56.   תקפו של היתר לשנה אחת מיום נתינתו, והוא אינו ניתן להארכה או חידוש.

דין כלי שיט זר בתום תוקף היתר שיט

57.     פקע תקפו של היתר לפי תקנה 53, יראו בכלי השיט שלגביו ניתן היתר, לענין תקנות אלה, כלי שיט ישראלי כל עוד הוא נמצא בתחום מימי החופין, או המים הפנימיים של ישראל, ויחולו עליו הוראות תקנות אלה כאילו היה כלי שיט ישראלי.