פרק שלושה עשר: הוראות כלליות

פרק שלושה עשר: הוראות כלליות

פרק שלושה עשר: הוראות כלליות

אגרות והצמדה למדד

103. (א)  בעד הבדיקות והתעודות המפורטות בתקנות אלה, ישלם בעלו או סוכנו או קברניטו של כלי שיט את האגרה שנקבעה לכך בתוספת החמש עשרה.

תק' תשס"ז-2006

           (ב)  סכומי האגרות הנקובים בתוספת החמש עשרה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.

פטור

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

104. (א)  הוראות הפרק הראשון עד הפרק החמישי לא יחולו על כלי שיט כדלקמן, למעט כלי שיט המשמש להובלת נוסעים בשכר או להשכרה לנוסע:

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

(1)  סירת משוטים שאורכה אינו עולה על 5 מטרים – בעת השטתה בתחום המים הפנימיים של ישראל;

(2)  סירת משוטים שמבנהה מסייג אותה למטרות ספורט החתירה ובלבד שמושבי החותרים הם מסוג הנע במסילה – בעת השטתה בתחום המים הפנימיים של ישראל;

(3)  סירת משוטים אשר מספר השטים בה אינו עולה על שני אנשים – בעת השטתה בתחום המים הפנימיים ומימי החופין של ישראל;

(4)  רפסודה המונעת בכוח משוטים ומפרשים בעת השטתה בתחום האגמים, הנחלים והנהרות של ישראל;

(5)  סירת מפרש אשר אורכה אינו עולה על 5 מטרים – בעת השטתה בתחום המים הפנימיים ומימי החופין של ישראל;

(6)  גלשן שהותקן בו מפרש בעת השטתו בתחום המים הפנימיים ומימי החופין של ישראל.

           (ב)  המנהל רשאי לפטור בכתב כלי שיט פלוני, או דגם של כלי שיט, מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, כפי שיפרש בכתב הפטור.

           (ג)  המנהל רשאי לפטור כלי שיט ישראלי מהוראות האמנה לפי סעיף 4 לאמנה, לפי הטופס שבנספח לאמנה, ומהוראות האמנה לקווי טעינה לפי סעיף 6 לאמנה לקווי טעינה, לפי הטופס שבנספח השלישי לאמנה האמורה.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

           (ד)  כלי שיט הפטור מהוראות הפרק הראשון עד הפרק החמישי לפי תקנת משנה (א), יהיה מצויד בעת השטתו בהתאם לאמור בתוספת השש-עשרה וכל אדם בכלי השיט יהיה חגור באפודת הצלה בעת ההשטה.

           (ה)  לענין תקנה זו –

           "רפסודה" – ארבה הניתנת להשטה באמצעות משוטים או מפרשים;

           "גלשן" – סירה בצורת לוח המשמשת לשיט מפרשים בעמידה.

האחריות לקיום חובה המוטלת לגבי כלי שיט

תק' תשע"ו-2016

105. האחריות לקיום כל חובה המוטלת לגבי כלי שיט וכל איסור שנאסר לגביו לפי תקנות אלה, חלה על בעל כלי השיט ועל קברניטו אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה מתקנות אלה.

אחריות הבעלים והקברניט

106.  (א)  לא נתמלאה לגבי כלי שיט הוראה מהוראות תקנות אלה, יראו את בעלו וקברניטו של כלי השיט כעוברים על אותה הוראה, בין שהעבירה נעברה בידיעתם ובין שלא נעברה בידיעתם, כל עוד לא הוכיחו שהם נקטו בכל האמצעים הנאותים לקיום אותה הוראה.

           (ב)  אחריות הבעל והקברניט של כלי שיט לפי תקנת משנה (א), אינה באה לגרוע מאחריותו של כל אדם לפי תקנות אלה.

אחריות קפידה

תק' תשע"ו-2016

106א. על אף האמור בתקנה 106(א), עבירה לפי תקנות 57ט, 57י ו-57יד היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

אחריות הקברניט ואיש צוות לכל פעולה בעת בדיקה

107. (א)  כל הוראה לביצוע דבר מה שנתן מפקח כלי שיט, בעת בדיקה שמטרתה לבדוק כשירות כלי השיט, המכונות, המכשירים, המיתקנים, האבזרים ואמצעי ההצלה והתאמתם די הצורך לשירות שבו הם משמשים או מיועדים לשמש, יראו כאילו ניתנה בידי הקברניט או איש מצוות כלי השיט על דעתו, ביזמתו ועל אחריותו.

           (ב)  נתן מפקח כלי שיט הוראה כאמור בתקנת משנה (א) אשר לדעת הקברניט או קצין המכונות הראשי או קצין הרדיו של כלי השיט עלולה לפגוע בגוף או בנפש או לגרום לזיהום הים, לא יבצע הקברניט או קצין המכונות הראשי או קצין הרדיו את ההוראה וימנע מכל איש אחר מלבצעה.

אחריות חבר-בני-אדם

108. נעברה עבירה לפי תקנות אלה בידי חבר-בני-אדם, יאשם בעבירה גם כל מי שבשעת ביצוע העבירה היה חבר מינהלה פעיל, מנהל או פקיד אחראי על אותו חבר, ובשותפות מי שהיה אותה שעה שותף בה, למעט שותף מוגבל, אם לא הוכיחו אחת מאלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתם;

(2) הם נקטו בכל האמצעים הנאותים להבטחת קיומן של תקנות אלה.

סייג

109. תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.

עונשין

תק' תשע"ו-2016

110.  (א)  העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, למעט תקנות 57ב, 57ד ו-57יב, דינו – מאסר עד שישה חדשים או קנס 50,000 שקלים או שני העונשים כאחד.

תק' תשע"ו-2016

           (ב)  העובר על ההוראה הקבועה בתקנה 57יב, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

ערובה לקיום חובות בעלי כלי שיט ישראליים וקברניטיהן

111. (א)  המנהל רשאי לדרוש מבעל כלי שיט הרשום בישראל או מקברניטו או מכולם כאחד לתת בידיו ערבון בסכום שיקבע המנהל או ערבות להנחת דעתו לתשלום סכום כאמור, אשר ישמשו להבטחת מילוי הוראות תקנות אלה החלות על בעל כלי השיט או קברניטו ורשאי הוא לעכב הפלגת כלי השיט מישראל או תזוזת כלי שיט, שאינו אניה, ממקום ריתוקו עד למתן הערובה כאמור.

           (ב)  ערובה כאמור בתקנת משנה (א) לא תעלה על 50,000 שקלים כפול במספר האנשים שכלי השיט רשאי להסיע בהתאם לרשיון השיט או שהיה רשאי להסיע אילו ניתן לו רשיון שיט.

חילוט

112. (א)  נעברה עבירה בידי בעל כלי שיט הרשום בישראל או קברניטו לפי תקנות אלה, רשאי המנהל, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), לחלט לטובת אוצר המדינה כל ערובה שניתנה בידי מי שעבר את העבירה, בתנאי שלא יחולט סכום העולה על הקנס המרבי שנקבע בתקנה 110 בשל כל עבירה שנעברה.

           (ב)  לא ישתמש המנהל בסמכותו לפי תקנת משנה (א) אלא אם נתקיימו אלה:

(1)  נמסרה הודעה בידי המנהל למי שעבר, לדעתו, את העבירה ובה פרטים על העבירה שעבר ועל כוונת המנהל להשתמש בסמכותו לפי תקנת משנה (א);

(2)  לאחר שנמסרה ההודעה שבפסקה (1), ניתנה הזדמנות נאותה למקבל ההודעה לטעון טענותיו לפני המנהל;

(3)  מקבל ההודעה לפי פסקה (1) לא הודיע בכתב למנהל תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כי הוא דורש שאשמתו בעבירה תתברר בבית המשפט.

ביטול

113. בטלות –

(1) תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ"ה-1965;

(2) תקנות הנמלים (איסור שיט במקומות מסוכנים וביטוח כלי שיט קטנים מפני סיכוני צד שלישי), תשכ"ה-1965.

הוראות מעבר

114. לצורך תקנה 28 יראו בדיקה כללית שנערכה בכלי שיט ישראלי לפי תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ"ה-1965, כבדיקה כללית שנערכה לפי תקנות אלה, ותעודת בדיקה או תעודת כושר שיט שניתנה לכלי שיט ישראלי לפיהן, יראו אותה כרשיון שיט שניתן לפי תקנות אלה עד לפקיעתה במועד שצויין בה.

תחילה

115. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן ברשומות.

התייעצות

116. לצורך הפעלת תקנות 68 ו-69 יתייעץ שר התחבורה עם שר החקלאות.