פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

היתר טעינה

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

16.   (א)  לא יוטענו על כלי שיט בישראל מטענים מסוכנים או מטענים בצובר כמשמעותם באמנה או בקודקס של אימ"ו או בהודעות לימאים, ולא יפליג כלי שיט כאמור, אלא אם יש ביד קברניטו של כלי השיט היתר טעינה חתום ביד מפקח כלי שיט לפי טופס הבקשה להיתר שבתוספת הרביעית, ובהתאם לתנאי ההיתר.

           (ב)  בקשה למתן היתר טעינת מטענים מסוכנים יש להגיש למפקח כלי שיט בטופס א' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1)  רשימת מטענים מסוכנים על גבי הטופס שבתוספת החמישית;

(2)  תוכנית הספן, בשני עתקים;

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

(3)  תעודת המכלה, אם המטען במכולה, לפי הטופס שבתוספת השישית; או הצהרת שוגר לפי הטופס המתאים שבתוספת השביעית, לפי הענין;

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

(4)  אם המטען הוא מסוג קבוצת סיווג 1 של קודקס אימ"ו – בקשה מאושרת לבדיקת מתקן חשמלי לפי הטופס שבתוספת השמינית.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

           (ג)  לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח כלי שיט אלא אם כן מסר שוגר המטען הצהרת שוגר לידי מוציא תעודת המכלה, או שטר מטען לפי סעיף 19ד לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978;

           מגיש בקשה למתן היתר טעינת מטענים מסוכנים, כאמור בתקנת משנה (א), יקבל לידיו הצהרת שוגר ויחזיק בה כל עוד נמצא המטען המסוכן במכולה.

תק' תשנ"ב-1991

           (ד)  לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח כלי שיט, אלא אם כן המכולה כשירה לתובלה בינלאומית בהתאם לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות), תשמ"ג-1982.

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשנ"ב-1991

           (ה)  בקשה למתן היתר לטעינת מטענים בצובר יש להגיש למפקח כלי שיט לפי טופס ב' שבתוספת הרביעית, כאשר נילווים אליה המסמכים הבאים:

(1)  תוכנית הטעינה, בשני עתקים;

(2)  אם המטען מסווג כמטען מסוכן – מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב)(1) עד (4).

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

תק' תשנ"ב-1991

           (ו)  נוסף לנדרש בתקנות משנה (ב) ו-(ג), רשאי מפקח כלי שיט לדרוש הצהרה חתומה ביד שוגר המטען לגבי תכונות המטען כלהלן:

(1)  תכולת הלחות;

(2)  מקדם טעינה;

(3)  זוית דרדור;

(4)  נקודת הזרימה בלחות;

(5)  גבול הלחות הניתן להובלה.

מתן היתר טעינה

תק' תשנ"ט-1999

17.   (א)  הוגשה בקשה למתן היתר טעינה לפי תקנה 16(ב) או (ה), יתן מפקח כלי שיט היתר טעינה, אם נתמלאו להנחת דעתו כל התנאים האלה:

(1)  תכנית הטעינה היא בהתאם להוראות המפורטות באמנה, באמנה לקווי טעינה בקודקס של אימ"ו, ובהודעות לימאים הנוגעות לענין;

(2)  כלי השיט מצוייד בכל הציוד והמיתקנים הנדרשים, בהתאם לאמנה ולאמנה לקווי טעינה, לקודקס של אימ"ו, ולהודעות לימאים לשם הטעינה וההובלה של המטען.

           (ב)  המנהל רשאי לתת היתר טעינה בכפוף לתנאים שקבע.

השגחת מפקח כלי שיט על טעינה

18.   (א)  לא יוטענו על כלי שיט בישראל חמרים מקבוצת סיווג 1 של הקודקס של אימ"ו, אלא בהשגחת מפקח כלי שיט.

           (ב)  לא יוטענו על כלי שיט בישראל מטענים בצובר מהסוגים שפורטו ופורסמו בהודעות לימאים, אלא בהשגחת מפקח כלי שיט.

           (ג)  לא תוטען על כלי שיט בישראל תבואה בצובר, אלא בהתאם להוראות הפרק השישי לאמנה ובהשגחת מפקח כלי שיט.

           (ד)  מטענים מסוכנים ומטענים בצובר, למעט מטענים המוזכרים בתקנות משנה (א), (ב) או (ג), יוטענו בכלי שיט בישראל בהשגחתו של מפקח כלי שיט, אם לדעת המנהל דרוש הדבר מטעמים שבבטיחות השיט או לשם הבטחת שלומם של בני אדם שבו, והודעה על חובת השגחה ניתנה לבעל כלי השיט או לקברניטו, לפי הטופס שבתוספת הרביעית.

חובת טעינה כהלכה

19.   (א)  לא יפליג מנמל בישראל כלי שיט שטענו בו מטענים שטעינתם חייבת בהשגחה לפי תקנה 18, אלא אם יש ביד קברניטו תעודת טעינה חתומה ביד מפקח כלי שיט לפי הטופס שבתוספת התשיעית.

           (ב)  לא יפליג מנמל זר כלי שיט ישראלי שטענו בו מטענים המפורטים בתקנה 16(א), אלא אם הוא טעון כהלכה.

           (ג)  לא יכנס כלי שיט לנמל בישראל, אלא אם הוא טעון כהלכה לפי הוראות תקנות אלה.