פרק שמיני: הודעות לימאים

פרק שמיני: הודעות לימאים

פרק שמיני: הודעות לימאים

פרק שמיני: הודעות לימאים

הודעות לימאים

תק' תשע"ד-2013

64.   במסגרת הסמכויות המסורות למנהל על פי תקנות אלה, רשאי הוא לפרסם הודעות לבעל או לקברניט כלי שיט ישראלי בדבר הוראות טכניות כלליות בטיחותיות ומינהליות וכן כללי התנהגות מקצועית (להלן – הודעות לימאים) וזאת במסגרת הפרסומים הטכניים של רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

פרסום הודעות לימאים וכניסה לתוקף

65.   הודעות לימאים יכנסו לתוקף בתום שלושים ימים מפרסומן, אולם רשאי המנהל –

(1) להחליט על הליך מהיר של כניסתה לתוקף של הודעה לימאים, כך שתיכנס לתקפה 14 ימים מיום פרסומה ובלבד שניתנה על כך הודעה מתאימה, בדואר רשום או במסירה ביד;

(2) להחליט על הליך דחוף של כניסתה לתוקף של הודעה לימאים כך שתיכנס לתקפה מיד עם קבלתה ובלבד שנמסרה בדואר רשום, דחוף או במברק;

(3) לפרסם הודעות הדנות באזהרות לשיט באלחוט בכל עת שהנסיבות מחייבות פרסום כאמור כדי למנוע פגיעה בגוף או בנפש; הודעה כזו תיכנס לתוקפה עם פרסומה באלחוט.

אחריות

66.   האחריות לקיום כל חובה המוטלת לגבי כלי שיט וכל איסור שנאסר לגביו על פי הודעות לימאים תחול על בעלי כלי השיט ועל קברניטו.

אחזקת קובץ הוראות המנהל

תק' תשנ"ב-1991

67.   בכל כלי שיט ישראלי שהוא אניה יהיה מצוי קובץ הודעות לימאים כשהוא מעודכן וכולל את ההוראות שבתוקף. האחריות למציאותו של הקובץ בכלי שיט תחול על בעל כלי השיט.