פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

כשירות שיט של כלי שיט ישראלי

2.      לא יושט כלי שיט ישראלי מכל מקום מוצא או עגינה אלא אם הוא כשיר לשיט בהתאם לצרכי השיט שלו.

סייג לכשירות לשיט

3.      הוראת תקנה 2 לא תחול במקרה שהשטת כלי השיט באה כדי למנוע או להפחית סכנה הנשקפת לכלי השיט או לשלומם של בני אדם שבו, ובלבד שלא היתה כל דרך אחרת למנוע או להפחית את הסכנה האמורה, או שהשטת כלי השיט באה על מנת להושיט עזרה לאדם הנמצא בים ונתון לסכנה רצינית בלי שהדבר מסכן את כלי השיט והאנשים שבו.

התנאים לכשירות

4.      בלי לגרוע מכלליות הוראת תקנה 2, לא יראו כלי שיט ישראלי לצורך אותה תקנה, כשיר לשיט אם לא נתמלאו בו התנאים שבתקנות 5 עד 8.

כשירות אניה

5.      תנאי הכשירות לגבי אניה הם –

(1) גוף האניה במצב תקין בהתאם לצרכי השיט;

(2) היא מצויידת במכונות, במכשירים, במיתקנים, באבזרים ובאמצעי הצלה די הצורך, המתאימים לשירות, שבו היא משמשת או עתידה לשמש, ובהתאם לצרכי השיט, והם במצב תקין;

(3) היא מצויידת ברשיון שיט בהתאם לטופס א' שבתוספת הראשונה;

(4) מספר בני אדם הנמצאים בה אינו עולה על המספר המותר לפי רשיון השיט;

(5) נתמלאו בה כל שאר התנאים וההגבלות שברשיון השיט;

תק' (מס' 5)

תשמ"ח-1987

תק' תשס"ד-2004

(6) היא מצויידת בכל תעודה או מסמך כנדרש וכמפורט בהודעות לימאים או בהתאם לקודקס של אימ"ו ובהתאם לכל אמנה בין-לאומית שישראל צד לה וכן במכונות, במכשירים, במיתקנים, באבזרים ובאמצעי הצלה הנדרשים בהודעות לימאים ובאותה אמנה, וכן באלה המפורטים בתעודה או במסמך האמורים, והם במצב תקין;

(7) שטחם, ממדיהם, מיתקניהם, ציודם ורמת אחזקתם של המקומות באניה המשמשים או המיועדים לשמש את בני האדם המשרתים באניה או הנוסעים בה, לפי מטרת יעודם או שימושם, מבטיחים את חייהם ובריאותם של אותם אנשים;

תק' תשס"ד-2004

(8) היא מצוותת בצוות בטיחות, מצוותת בצוות משלים ומאוישת במשמרות לפי הוראות תקנה 26ג;

תק' (מס' 2)

תשמ"ה-1985

(9) טיבם וספנם של המטענים, הזיבורית, הציוד והמיתקנים יש בהם להבטיח יציבות מספקת ולמנוע מאמץ רב מדי של המבנה;

יציבות מספקת כאמור תהא בהתאם לספר היציבות של האניה אשר אישר המנהל ואשר פרטיו וצורתו מפורטים בהודעות לימאים;

(10)       בידי הקברניט מידע מספק ומאושר בידי רשות מוסמכת כדי לאפשר לו להסדיר את טעינת המטען והזיבורית באנייתו באופן שימנע את מבנה האניה מלהיות נתון במאמצים בלתי סבירים, בהתאם לדרישות האמנה, האמנה לקווי טעינה והקודקס של אימ"ו;

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

(11)       בידי הקברניט מידע מאושר בידי רשות מוסמכת על יציבות בהתאם לנדרש באמנה או בקודקס של אימ"ו;

(12)       מערכת האוטומציה בכלי השיט עונה על דרישות המנהל כפי שהתפרסמו בכפוף לפרק השמיני לתקנות אלה;

תק' תשנ"ב-1991

(13)       אם תפוסתה פחות מ-500 ברוטו – יש בה חדר חולים או ארון תרופות שתכולתו נקבעה בהתאם לתקנה 24, ואם תפוסתה עולה על 500 – יש בה חדר חולים וארון תרופות מצויידים בהתאם לקודקס של אימ"ו וכפי שיקבע המנהל בהודעות לימאים;

תק' תשנ"ד-1994

תק' תשס"ב-2002

(14)       אם היא מכלית שמן או מכלית כימיקלים – היא פועלת בהתאם למדריך בטיחות בינלאומי למכליות שמן ומסופים אשר הוציאו לשכת הספנות הבינלאומית והפורום הבינלאומי של חברות נפט, והוא מצוי בידי קברניטה;

תק' תשס"ד-2004

תק' תשע"ו-2016

(15)       אם תפוסתה מעל 500 טון ברוטו – יש לה אישור סיווג מאת ארגון מוכר, ואם תפוסתה עד 500 טון ברוטו – יש לה אישור סיווג כאמור אם הורה על כך המנהל;

תק' תשס"ד-2004

(16)       אם היא אניית נוסעים קטנה – היא מצוידת באבזרים ובאמצעי הצלה, כמפורט בתוספת השמונה עשרה.

כשירות גוררת ספינת מכמורת או ספינת נוסעים בשכר

תק' תשס"ד-2004

6.      תנאי הכשירות לגוררת, ספינת מכמורת וספינת נוסעים בשכר הם:

(1) התנאים המפורטים בתקנה 5 בשינויים המחויבים, כפי שיורה המנהל בהודעות לימאים;

(2) היא מצוותת בצוות בטיחות, מצוותת בצוות משלים ומאוישת במשמרות לפי הוראות תקנה 26ג;

(3) לספינה המובילה נוסעים בשכר בחופי ישראל, בתחום השיט של המים הפנימיים של ישראל, בים התיכון עד 7 מיל מהחוף ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות ו-27 דקות צפון – היא מצוידת באבזרים ובאמצעי הצלה, כמפורט בתוספת השמונה עשרה.

תק' תשס"ד-2004

6א.    (בוטלה).

כשירות סירה או ספינה

תק' תשס"ד-2004

7.      תנאי הכשירות לסירה או ספינה הם:

(1) התנאים המפורטים בתקנה 5 בשינויים המחויבים, כפי שיורה המנהל בהודעות לימאים;

(2) היא מצוותת בצוות בטיחות, ואם לא נקבע לה צוות בטיחות – מפעיליה ממלאים אחר הוראות כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי הנדרשים מהם;

תק' תשס"ח-2008

(3) היא מצוידת בציוד בטיחות מן הסוגים והדגמים כמפורט בתוספת העשרים לפחות, ובכמות שלא תפחת מהאמור בה ובהפלגה אל מחוץ למימי החופין של ישראל, היא מצוידת גם בציוד הקבוע בתקנה 13א(1) ו-(2); הוראה זו לא תחול על כלי השיט האמורים בתקנה 6.

הוראות לגבי ציוד בטיחות

תק' תשס"ח-2008

7א.      (א)  המנהל רשאי להורות, לכלי שיט ישראלי מסוים מסוג כנקוב בתוספת העשרים על ציוד בטיחות השונה בסוג, בדגם או בכמות מהקבוע לכך בתוספת האמורה, ובלבד שהורה כאמור להבטחת בטיחות השיט, בהתחשב בצורכי השיט של כלי השיט.

           (ב)  הורה המנהל על תקן ציוד בטיחות לפי תקנת משנה (א) ולאחר מכן חל שינוי בצורכי השיט של כלי השיט, יודיע בעלו או קברניטו של כלי השיט למנהל מיד על השינוי.

           (ג)  סירה או ספינה אשר אינה כלולה בסוגים המתוארים בתוספת העשרים, ואינה ספינת נוסעים בשכר, רשאי המנהל להורות לה על תקן ציוד בטיחות.

           (ד)  על החלטת המנהל לפי תקנה זו, רשאי בעל כלי השיט לערור לפני מנהל הרשות בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה; מנהל הרשות ייתן החלטתו בערר בתוך 14 ימים; כל עוד לא החליט מנהל הרשות אחרת, תעמוד החלטת המנהל בתוקפה.

           (ה)  בתקנה זו, "המנהל" – לרבות מפקח כלי שיט שהוא הסמיך לעניין זה.

כשירות ארבה

תק' (מס' 2)

תשמ"ח-1987

תק' תשנ"ב-1991

8.      תנאי הכשירות לגבי ארבה הם אלה המפורטים לגבי אניה בתקנה 5, בשינויים המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6), (8) ו-(13) שבה.

 

שינוי הוראות התוספת השניה

9.      (א)  המנהל רשאי לקבוע, דרך כלל או לתקופה מוגבלת, לגבי כלי שיט ישראלי מהסוגים הנקובים בתוספת השניה, תקן בטיחותי של אנשי צוות במספר ובדרגה השונה מהתקן שנקבע לכך בתוספת האמורה, בהתחשב באזורי ההפלגה של כלי השיט, בטיפוס כלי השיט, בסידורי אוטומציה או במיתקנים וציוד מיוחדים שבכלי השיט.

           (ב)  מספר ימאים בתפקיד ובדרגה, שקבע המנהל לכלי שיט ישראלי על פי תקנת משנה (א), יראו אותו לענין תקנות 2 עד 8 כאילו נקבע בתוספת השניה.

תק' תשס"ד-2004

           (ג)  הורה המנהל על תקן צוות בטיחות לפי תקנת משנה (א) ולאחר מכן חל שינוי באזורי ההפלגה של כלי השיט, בסידורי אוטומציה או במיתקנים וציוד מיוחדים שבכלי השיט, יודיע בעלו או קברניטו של כלי השיט למנהל מיד על אודות השינוי.

צוות בטיחות

תק' תשנ"ב-1991

9א.      כלי שיט אשר אינו כלול בסוגים המתוארים בתוספת השניה, רשאי המנהל לקבוע לגביו, דרך כלל או לתקופה מוגבלת, תקן צוות בטיחות.

הודעה על אי כשירות כלי שיט ישראלי לשיט

10.    (א)  נמסרה לבעל או לקברניט של כלי שיט ישראלי הודעה מנומקת בכתב מטעם המנהל הקובעת כי כלי שיט אינו כשיר לשיט לצמיתות או עד אשר יתמלאו לגביו, להנחת דעתו של מפקח כלי שיט, התנאים הנקובים באותה הודעה, יראו את כלי השיט האמור כבלתי כשיר לשיט בהתאם לאמור בהודעה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ב)  בעלו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לערור עליה לפני מנהל הרשות תוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה.

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ג)  מנהל הרשות יתן החלטתו בערר תוך 24 שעות מרגע הגשתו.

 

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

תק' תשס"ו-2005

           (ד)  החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית; כל עוד לא החליט מנהל הרשות אחרת, תעמוד הודעת המנהל לפי תקנת משנה (א) בתקפה.

היתר לכלי שיט ישראלי במקרים מסויימים

11.    על אף האמור בתקנה 2, רשאי המנהל להתיר, בהודעה בכתב לפי טופס ה' שבתוספת הראשונה, לבעלו או לקברניטו של כלי שיט ישראלי, את השטתו של כלי השיט למסע אחד בכפוף לתנאים אחרים כפי שימצא לנכון ואשר יפורטו באותה הודעה, גם אם יש בו מכונות, מכשירים, מתקנים, אבזרים או כל דבר אחר – פגומים, חסרים או בלתי מתאימים, לאחר שהוכח להנחת דעתו שאין הדבר מהווה או עלול להוות סכנה לכלי השיט, לשלומם של בני האדם הנמצאים בו או לבטיחות השיט בכלל.

גרירת כלי שיט

12.    על אף האמור בתקנה 2, מותר במקרה של אבדן כושר התנעה של כלי שיט ישראלי, לגרור את כלי השיט על ידי כלי שיט אחר המתאים לגרירה, לאחר שנעשו כל הסידורים לשם בטיחות כלי השיט הגורר והנגרר, הבטחת שלומם של בני האדם הנמצאים בהם ובטיחות השיט בכלל.

כשירות למסע
בין-לאומי

תק' תשס"ד-2004

12א.   על אף האמור בתקנה 7, סירה אינה כשירה לשיט במסע בין-לאומי ולא יינתן לסירה רישיון שיט למסע בין-לאומי.

היתר להפלגה
בין-לאומית

תק' תשנ"ב-1991

תק' תשס"א-2001

13.    (א)  לא יפליג כלי שיט ישראלי למסע בינלאומי מישראל, אלא אם כן יש בידי הקברניט היתר להפלגה בינלאומית חתום ביד מפקח, לפי הטופס המתאים שבתוספת השלישית.

           (ב)  לא יתן מפקח היתר הפלגה כאמור, אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

תק' תשס"א-2001

תק' תשס"ד-2004

           (ג)  הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על ספינה, אלא אם כן היא משמשת למטרות מסחריות או למטרות לימוד.

איסור הפלגת ספינה אל מחוץ למימי החופין בלא ציוד בטיחות נוסף

תק' תשס"ח-2008

13א.    לא ישיט אדם ספינה אל מחוץ למימי החופין של ישראל אלא אם כן היא מצוידת, נוסף על ציוד הבטיחות הקבוע בתוספת העשרים, בכל אלה:

(1)[1]        משואת ביות חירום (E.P.I.R.B.);

(2) אסדת הצלה עם תעודת תוקף, המיועדת למספר בני אדם שאינו פחות ממספר המפליגים בספינה בפועל; על אסדת הצלה כאמור יחולו ההוראות המסומנות (1) ו-(3) בטור ההערות מול סודר 3 בטבלה מס' 1 בתוספת העשרים.

צוות בטיחות

תק' תשס"ד-2004

תק' תשע"ב-2012

14.    (א)  לא יושט כלי שיט ישראלי אלא אם כן נמצא בכלי השיט צוות בטיחות.

 

תק' תשס"ד-2004

           (ב)  (נמחקה).

איסור השטה של כלי שיט שאינו ישראלי

15.    לא יושט כלי שיט שאינו ישראלי בהיותו במימי החופין של ישראל אם, לדעת המנהל, אינו כשיר לשיט באופן המהווה או עלול להוות סכנה לכלי שיט, לשלומם של בני אדם שבו או לסביבה הימית או לבטיחות השיט בכלל, או אם אין הוא ממלא, לדעת מפקח כלי שיט, אחר התנאי האמור בתקנה 5(7).

הובלת מטענים בצובר נוזלי

תק' תשע"א-2010

15א.    (א)  בתקנה זו, "מכלית" – כלי שיט שנבנה או הותאם בעיקרו להובלת מטענים בצובר נוזלי, לרבות מכלית שמן ומוצריו, מכלית שמן גולמי, מכלית כימיקלים ומכלית גז.

           (ב)  לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט מכלית בתחום מימי החופין של ישראל אלא אם כן מותקנים בה מכלים ייעודיים למי נטל (Segregated Ballast Tanks) וכל מי שהנטל נמצאים באותם מכלים, ואם גיל המכלית אינו עולה על 20 שנה.

           (ג)  לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט בתחום מימי החופין של ישראל מכלית שהיא אחת מאלה:

(1)  מכלית גז, אלא אם כן היא בנויה לפי הוראות קודקס של אימ"ו מספר 15 שבתוספת השבע עשרה;

(2)  מכלית כימיקלים, אלא אם כן היא בנויה לפי הוראות קודקס של אימ"ו מספר 3 שבתוספת השבע עשרה.


[1] לגבי כלי שיט פרטי כמשמעותו בתוספת העשרים, תחילת תוקף הפסקה ביום 18.5.2011.