פרק תשיעי: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים

פרק תשיעי: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים

פרק תשיעי: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים

הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר

תק' תשנ"ד-1994

תק' תשע"ב-2012

68.   (א)  לא ישיט אדם כלי שיט במקום שהוכרז כמקום רחצה מוכרז בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004, וכן באיזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של מקום כאמור, בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים.

תק' תשס"א-2001

           (ב)  בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה (א) לא ישיט אדם כלי שיט המונע בכוח מנוע בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; הוראה זו לא תחול על –

(1)  כלי שיט שעוצמת מנועיו אינה עולה על 4.4 קילוואט;

(2)  כלי שיט המורשה לעסוק בדיג, בעת עיסוקו בדיג;

תק' תשס"ו-2005

(3)  כלי שיט שאישר לצורך כך מנהל הרשות.

תק' תשנ"ד-1994

           (ג)  ההגבלות שבתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על כלי שיט המשמש לפעולות הצלה או פיקוח על הרחצה.

הוראות מיוחדות למפרץ אילת

תק' תשע"ב-2012

68א.   (א)  על השיט במפרץ אילת יחולו, נוסף על האמור בתקנות אלה, הוראות כמפורט להלן:

(1)  על אף האמור בתקנה 68, לא ישיט אדם –

(א)   כלי שיט הגורר אחריו מצנח, במרחק הקטן מ-1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף;

(ב)   אופנוע ים בתחום של 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף הצפוני, זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, בנתיב מים הנמצא ממזרח לקו הדמיוני שמחבר בין הנקודות 1 ו-2 המסומנות במפה שבתוספת העשרים ואחת ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים; גבולו המזרחי של נתיב המים יסומן על ידי מצופי חיל הים;

(ג)   אופנוע ים בתחום של 500 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף בכל מקום שלא חלה עליו תקנת משנה (ב), זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים;

התחום האסור לשיט כאמור מצוין בנקודות ציון ובמפה שבתוספת העשרים ואחת;

(2)  בתחום מרינה אילת המוכרזת בצו הנמלים (הכרזת נמל מרינה אילת), התש"ע-2010, בין נקודות ציון שבתוספת העשרים ואחת ומציינות את קצה שוברי הגלים של מרינה אילת, לא ישיט אדם כלי שיט להשטה עצמית שייעודו הרשום ברישיון השיט שלו הוא להשכרה, אלא אם כן הוא בעל כלי השיט האמור או בעל תעודת משיט; בפסקת משנה זו –

"כלי שיט להשטה עצמית" – כלי שיט מן המפורטים בפסקאות של תקנה 104(א) או כלי שיט מנועי שעוצמת מנועיו אינה עולה על 4.4 קילוואט;

"תעודת משיט" – כהגדרתה בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998.

           (ב)  המנהל יפרסם את התחום האסור לשיט לפי תקנה זו בהודעות לימאים.

סייג

69.   (א)  הוראות תקנה 68 לא יחולו לגבי השטת כלי שיט של דיג בים כנרת ומפרץ אילת ובלבד שהשטתם במקומות אלה תהיה במשוטים בלבד, במהירות מזערית ובהתחשב בכל הנסיבות.

           (ב)  לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט של דיג" – כלי שיט שנתמלאו בו שלושה אלה:

(1)  כל עיסוקו בדיג והשטתו באיזור האסור לשיט היא למטרת דיג באותו איזור;

(2)  הוא מורשה לעסוק בדיג ועוסק בו בהתאם לכל הוראה שבפקודת הדיג, והתקנות שהותקנו לפיה;

(3)  ברשיון השיט נרשם שמטרת השימוש בכלי השיט הוא "דיג חופי".

הגבלות בדבר שיוט כלי שיט באזור הזרמת שמנים

70.   לא ישיט אדם כלי שיט בסמוך לכלי שיט או ארבת דלק המזרימים שמנים או בסמוך למכלית אלא ברשות מפורשת מאת מנהל הנמל, וכשהוא מצויד ברשיון שיט המתיר לו במפורש להתקרב לכלי שיט, לארבת דלק או למכלית.

הנפת דגל צוללים

תק' תשנ"ב-1991

תק' תשס"ד-2004

71.   (א)  לא יצלול אדם מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי השיט לעסוק בצלילה אלא אם כן מונף על כלי השיט דגל צוללים כמתואר ומצוייר בתוספת השלוש-עשרה.

תק' תשנ"ב-1991

           (ב)  לא יסיר אדם דגל צוללים מונף ממצוף או מכלי שיט ולא ירשה קברניט כלי שיט להסיר דגל צוללים מונף בכלי השיט כל עוד עוסקים בצלילה כאמור.

תק' תשס"ד-2004

           (ג)  עם סיום הצלילה ועליית הצוללים לכלי השיט יסיר הקברניט את דגל הצוללים.

תק' תשס"ד-2004

           (ד)  לא יניף אדם דגל צוללים על כלי שיט בעת שכלי השיט אינו מקיים פעילות צלילה.

צלילה מכלי שיט

תק' תשס"א-2001

71א.   לא יצלול אדם מסירה או ספינה, אלא אם כן, בעת הצלילה, נמצא בכלי השיט אדם המוסמך להשיטו כדין.

אישור צלילה בתחום נמל

72.   לא יצלול אדם בתחומי נמל אלא אם קיבל אישור מאת מנהל הנמל.

איסור שיט בקרבת צוללים

תק' תשנ"ב-1991

תק' תשע"ב-2012

73.   לא ישיט אדם כלי שיט, למעט סירת משוטים, ולא יפעיל אדם את המדחפים של כלי שיט הרתוק לחוף, למצוף או לעוגן בתחום 200 מטרים מכלי שיט עוגן או ממצוף שעליהם הונף בצורה הנראית לעין דגל צוללים בהתאם לתקנה 71.

הגבלת השיט באזורי צלילה

תק' תשנ"ב-1991

74.   המנהל רשאי לסגור אזורים לשיט או להגביל את השיט באזורים לשם שמירת חייהם של צוללים ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) האזור אינו בתחום שהוכרז כנמל;

(2) דבר ההגבלה פורסם בהתאם לכללים שנקבעו בפרק השמיני לתקנות אלה;

תק' תשנ"ב-1991

(3) דגל הצוללים מונף בגבולות התחום המוגבל והמרחק בין דגל לדגל אינו עולה על 200 מטר.

תחולה במימי חופין

75.   האיסורים וההגבלות על השיט לפי תקנות 71 עד 74 יחולו בתחום מימי החופין והמים הפנימיים של ישראל בפרק הזמן שבין זריחת השמש לשקיעתה.