תוספת עשרים ואחת

תוספת עשרים ואחת

תוספת עשרים ואחת

(תקנה 68א)

            מס' הנקודה                       נקודות הציון

                  1                        630"32º29 צפון

                                          530"58º034 מזרח

                  2                        130"32º29 צפון

                                          280"58º034 מזרח

                  3                        350"32º29 צפון

                                          530"57º034 מזרח

                  4                        440"32º29 צפון

                                          240"57º034 מזרח

                  5                        500"32º29 צפון

                                          035"57º034 מזרח

                  6                        000"32º29 צפון

                                          590"56º034 מזרח

                  7                        850"31º29 צפון

                                          850"56º034 מזרח

                  8                        770"31º29 צפון

                                          050"57º034 מזרח

(א)      התחום האסור לשיט –

(1) לכלי שיט הגורר אחריו מצנח – 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף: בין נקודות 1, 2, 3, 6, 8 כמפורט במפה ובטבלה שלהלן;

(2) לאופנועי ים – 1,000 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף הצפוני: בין נקודות 1, 2, 5 כמפורט במפה ובטבלה שלהלן;

(3) לאופנועי ים – 500 מטרים מנקודת שפל המים שבחוף בכל מקום שלא חלה עליו פסקה (2): בין נקודות 4, 5, 6, 7 כמפורט במפה ובטבלה שלהלן.

(ב)      התחום האסור להשטת כלי שיט לנהיגה עצמית שייעודו הרשום ברישיון השיט שלו הוא להשכרה, בידי מי שאינו בעל כלי השיט האמור או בעל תעודת משיט, הוא מנקודות הציון המפורטות להלן, המסמנות את פתח המרינה, צפונה, אל תוך שטח המרינה:

בין נקודת ציון 893"32º20 צפון

631"57º34 מזרח

לבין נקודת ציון 880"32º29 צפון

669"57º34 מזרח