תוספת עשרים ושתיים

תוספת עשרים ושתיים

תוספת עשרים ושתיים

(תקנה 57יד)

בתוספת זו, "כלי שיט", "שירותי סיראות" – כהגדרתם בתקנה 57א.

1.       מושבים

(א)  מספר המושבים התקינים בכלי השיט ובכלי שיט המספק שירותי סיראות יהיה כמספר הנוסעים ואני הצוות שכלי השיט מורשה להסיע, לפי הגבוה מביניהם לפחות.

(ב)  רוחב המושב בכלי השיט לא יפחת מ-45 סנטימטרים.

(ג)  עומד המושב בכלי השיט לא יפחת מ-30 סנטימטרים.

(ד)  סידור המושבים בכלי השיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות יאפשר, לגבי כל מושב, גישה וישיבה נוחה ובטוחה.

(ה)  בכלי שיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות המושבים יהיו מעוגנים לסיפונים.

2.       סככות צל

(א)  בכלי שיט בים סוף, בימת כנרת ובים המלח – תותקן סככה המספקת צל לכל מספר הנוסעים שכלי השיט כאמור מורשה להסיע.

(ב)  בכלי שיט באזורים אחרים, לגבי הפלגות שמשכן למעלה משעה – תותקן סככה המספקת צל לשני שלישים לפחות ממספר הנוסעים שכלי השיט מורשה להסיע.

3.       כבש ומדרגות

(א)  לצורך עלייה לכלי השיט וירידה ממנו יוצבו בכלי השיט כבש או מדרגות לפי המפורט להלן:

(1)  רוחב המדרגות או הכבש לא יפחת מ-60 סנטימטרים;

(2)  משני צדי המדרגות או הכבש יותקן מעקה בגובה שלא יפחת מ-110 סנטימטרים; למעקה תהיה חלוקה נוספת אחת לפחות בגובה של 0.55 מטר;

(3)  שיפוע המדרגות או הכבש לא יעלה על 20 מעלות מקו אופקי;

(4)  המדרגות יהיו ברום אחיד, וגובה כל מדרגה לא יעלה על 20 סנטימטרים;

(5)  במדרגות ובכבש יהיו סידורים מתאימים למניעת החלקה.

(ב)  בכלי השיט, במקום שיש צורך לעלות או לרדת יותר מ-30 סנטימטרים, יותקנו מדרגות כמפורט להלן:

(1)  רוחב המדרגות או הכבש לא יפחת מ-50 סנטימטרים;

(2)  המדרגות יהיו ברום אחיד, וגובה כל מדרגה לא יעלה על 20 סנטימטרים;

(3)  משני צדי המדרגות יותקן מעקה בגובה או ידיות אחיזה, שיאפשרו עלייה וירידה בטוחה.

(ג)   לצורך עלייה בטוחה לכלי שיט המספק שירותי סיראות וירידה בטוחה ממנו, יוצבו בכלי השיט כאמור כבש, מדרגות או סולם.

4.       גידור

(א)  סביב משטחים בכלי שיט המשמשים לשהיית נוסעים יותקן גידור, שגובהו לא יפחת מ-110 סנטימטרים מגובה משטח העמידה, ויותקנו אמצעים נאותים למניעת נפילת קטינים ברווח שבין אמצעי הגידור לרצפה.

(ב)  בכלי שיט המספק שירותי סיראות, סביב משטחים המשמשים לשהיית בני אדם, יותקן גידור, שגובהו לא יפחת מ-60 סנטימטרים.

(ג)  משטחים שבהם אמצעים המשמשים לתפעול כלי שיט וכלי שיט המספק שירותי סיראות יגודרו כך שלא יגרמו לנוסעים נזק או לכלוך.

5.       תאורה

בכניסה לכלי השיט או בכניסה לכלי שיט המספק שירותי סיראות, במדרגות, בחדרי השירותים, ובכל מקום אחר שיורה עליו מפקח כלי השיט, תהיה תאורה בעוצמה של 20 לוקס לפחות.

6.       מערכת אוורור

במדורים סגורים לנוסעים בכלי השיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות, הדורשים אוורור מכני לצורך אספקת אוויר תקינה, תותקן מערכת אוורור מכנית, המספקת 20 חילופי אוויר לשעה לפחות.

7.       מיתקן למי שתייה טריים

(א)  בכלי שיט או בכלי שיט המספקים שירותי סיראות יותקן מיתקן למי שתייה טריים; נפח המיתקן לא יפחת מ-3 ליטרים לכל יום הפלגה או חלק ממנו, לכל אדם שכלי השיט מורשה להסיע.

(ב)  מכל למיתקן כאמור בתקנת משנה (א) בכלי השיט יתלה שלט בגודל 20/10 ס"מ לפחות ועליו יהיה כתוב באותיות ברורות "מי שתייה – DRINKING WATER".

8.       פחי אשפה

בכלי השיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות יותקנו פחי אשפה מחומר בלתי דליק ובנפח של 30 ליטרים כל אחד לפחות, בכמות כמפורט להלן:

(1) בכלי שיט שאורכו עד 7 מטרים יותקן פח אשפה אחד לפחות;

(2) בכלי שיט שאורכו 7 מטרים עד 15 מטרים יותקנו 2 פחי אשפה לפחות;

(3) בכלי שיט שאורכו מעל 15 מטרים יותקנו 3 פחי אשפה לפחות.

9.       עוצמת הרעש

עוצמת הרעש בכלי השיט או בכלי שיט המספק שירותי סיראות לא תעלה על המפורט להלן:

(1) בכלי שיט המסיע עד 12 נוסעים או בכלי שיט המספק שירותי סיראות לא תעלה עוצמת הרעש על 80 דציבלים (A);

(2) על אף האמור בפסקה (1), בכלי שיט המסיע עד 12 נוסעים או בכלי שיט המספק שירותי סיראות, שמשך הפלגתו הרציף עולה על 4 שעות –

(א)   במקומות הסגורים המשמשים נוסעים או אנשי צוות, לפי העניין, באזורי הגשר ומגורי הצוות, לא תעלה עוצמת הרעש על 65 דציבלים (A);

(ב)   באזורי שהיית הנוסעים או אנשי הצוות, לפי העניין, על הסיפונים הפתוחים של כלי השיט המיועדים לנוסעים ועל הסיפונים הפתוחים של כלי שיט המספק שירותי סיראות המיועדים לאנשי צוות לא תעלה רמת הרעש על 75 דציבלים (A).

(3) בכלי שיט המסיע מעל 12 נוסעים, עוצמת הרעש המותרת תהיה לפי תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באניות), התשמ"ה-1985.