תוספת עשרים

תוספת עשרים

תוספת עשרים

(תקנה 7(3))

בתוספת זו –

           "אופנוע ים", "מפרשית", "סירת מנוע עוצמה א'" ו"סירת מנוע עוצמה ב'" – כהגדרתם בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998;

           "הקודקס של אימ"ו" – הקודקס הבין-לאומי הימי International Life Saving Appliance Code (LSA Code);

           "ספינת משוט" – ספינה המונעת בכוח משוטים בלבד;

           "ספינת שירות" – ספינה המשמשת באחת או יותר מפעילויות אלה:

(1)  שירותים ימיים;

(2)  שירותי סיראות;

(3)  הובלת צידה לכלי שיט או למיתקן ימי;

(4)  עבודות ימיות;

           "עבודות ימיות" – עבודות המבוצעות באמצעות כלי שיט כגון חפירה תת-מימית, הנחת כבלים וצינורות בתחתית קרקע הים;

           "פרטי" – סירה, ספינה או כלי שיט אחר המשמשים למטרות פרטיות כגון ספורט ופנאי, ואינם משמשים למטרת עבודה, רווח או מטרות מסחריות אחרות והמוגבלים ברישיון השיט לייעוד "פרטי נוסעים";

           "צידה" – טובין הנחוצים לתפעולו השוטף והתקין של כלי שיט או מיתקן ימי;

"שיט מבוקר" – שיט שמתקיים לגביו פיקוח של מארגן השיט, לרבות השטת כלי שיט של תחנה להשכרת כלי שיט שיש לה סירת פיקוח, שיט במסגרת פעילות של אגודת ספורט ימי לפי הוראות הפרק האחד עשר ושיט בנחלים;

           "שירותים ימיים" – שירותים לכלי שיט כגון גרירה, ריתוק, ניתוב וחילוץ;

           "שירותי סיראות" – הובלת בני אדם אל כלי שיט או אל מיתקן ימי או מהם, ובלבד שאותם בני אדם מועסקים בביצוע עבודה על כלי השיט או המיתקן הימי, לפי העניין;

           "תקן U.S.C.G." – תקן שקבע משמר החופים של ארצות הברית של אמריקה.

טבלה מס' 1

ציוד בסיסי לספינה וסירה

(המספרים בטבלה מייצגים מספרי יחידות, אלא אם כן צוין במפורש אחרת, הערות המסומנות בספרות או שאינן מסומנות כלל יחולו לגבי כל טורי הטבלה בסודר שלצדן, הערות המסומנות בכוכבית או במספר כוכביות יחולו לגבי הטור שמסומנות בו הכוכבית או מספר הכוכביות, לפי העניין, בסודר שלצדן)

סודר

הציוד

אופנוע ים

סירה שאיננה סירת מנוע או סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו 4.4 קילוואט או פחות מכך

סירת מנוע עוצמה א' וסירת מנוע עוצמה ב'

ספינה

מפרשית וספינת משוט

הערות

1.

אוורור תא מנוע (בכלי שיט בו מותקן מנוע בנזין פנימי)

 

 

1

1

 

 

2.

אנטנת קשר + כבל חילופי

 

 

 

1

 

 

3.

אסדת הצלה בעלת תעודת תוקף

 

 

 

+

 

(1) דגם אסדת ההצלה יהיה לפי דרישות הקודקס של אימ"ו;

(2) מספר המקומות באסדת ההצלה יהיה בהתאם למספר המפליגים המותר ברישיון השיט;

(3) אסדת הצלה מתנפחת תהיה מחוברת למיתקן שחרור הידרוסטטי;

(4) למעט בספינה פרטית.

4.

אתרעת שיפוליים אור קולית

 

 

1

1

2*

 

* בספינה בעלת שני גופים (קטמרן)

תק' תשע"ו-2016

5.

גגון נגד שמש – גשם

 

 

1

1

 

(1) בכפוף להוראות התוספת העשרים ושתיים לתקנות אלה;

(2) בכלי שיט המיועד להובלת נוסעים בשכר בלבד.

6.

גלגל הצלה, טבעת הצלה, פרסת הצלה או מיתקן חלופי אחר

 

 

1

2

1

לפי דרישות הקודקס של אימ"ו או לפי תקן U.S.C.G.מס' 160.010.

7.

דגל ישראל

 

 

 

1

 

ציוד בסיסי שאינו ציוד בטיחות

8.

חגורת הצלה קשיחה או מתנפחת (דגם 1, דגם 2) או אפודת ציפה (דגם 3)

דגם 3

דגם 2

בסירת מפרש בעלת שני גופים (קטמרן ספורטיבי) – דגם 3

דגם 2

דגם 1

דגם 2

(1) דגמי חגורות ההצלה ואפודת הציפה הם כדלקמן:

דגם 1 – בהתאם לתקן הישראלי 1905 או דגם 1 בהתאם לתקן U.S.C.G.מס' 160.064 או דגם 1 לפי דרישות הקודקס של אימ"ו;

דגמים 2 ו-3 – בהתאם לתקן U.S.C.G.מס' 160.064;

(2) דגם אפודות ציפה יהיה דגם שהוכר על ידי המנהל לצורך זה;

(3) (א) מספר חגורות ההצלה ואפודות הציפה יהיה בהתאם למספר המפליגים המרבי ברישיון השיט;

(ב) מספר חגורות ההצלה ואפודות הציפה בכלי שיט המסיע נוסעים בשכר יהיה כמספר המפליגים המרבי ברישיון השיט, בתוספת של 10% אפודות המותאמות במיוחד לילדים;

(ג) בלי לגרוע מהאמור בהערה זו, חובה על קברניט כלי השיט לספק חגורות הצלה ואפודות ציפה מותאמות לילדים לכל הילדים המשתתפים בהפלגה.

9.

חגורת טרפז

 

+

 

 

 

בסירת מפרש בעלת שני גופים (קטמרן ספורטיבי), לפי מספר המפליגים.

10.

חבל מתאים לגרירה באורך מזערי של 50 מטר

 

1

 

 

 

בסירת מפרש בעלת שני גופים (קטמרן ספורטיבי).

11.

יומן הפלגה רשמי

 

 

 

1

 

 

12.

כלי להוצאת מים

 

1

1*

1

1

* למעט סירת דיג מדגם חסקה או ס"ג

13.

מגן מדחף

 

1

 

 

 

בסירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו 4.4 קילוואט או פחות מכך בלבד

14.

מד עומק הדי

 

 

 

1

 

 

15.

מדומם חירום למנוע

+

 

+

 

 

 

16.

מחזיר הד מכ"מ

 

 

1*

1

 

* לגבי סירת מנוע שאינה מוגבלת להפלגה ביום בלבד

תק' תשע"ו-2016

17.

מכל מי שתייה

 

+*

+

+

+

על ספינה או סירה של חל עליה סימן א' בפרק שישי א' לתקנות אלה:

1. המורשית להפליג עד 4 מייל ימי מהחוף – כמות מי השתייה תהיה לא פחות מ-1 ליטר לאדם, לפי מספר המפליגים המרבי הקבוע ברישיון השיט;

2. המורשית להפליג מעל 4 מייל ימי מהחוף – המות מי השתייה לא תפחת מ-200 ליטר.

* למעט סירה בשיט מבוקר

18.

מכשיר אור נדלק מעצמו (מחובר לגלגל ההצלה בחבל שאורכו 20 מטר לפחות)

 

 

1

2

 

לגבי כלי שיט שאינו מוגבל להפלגה ביום בלבד

19.

ממ"ג – מערכת מיקום גלובלית (G.P.S.)

 

 

 

1

 

למכשיר נייד – לרבות ערכת סוללות נוספת לגיבוי.

20.

מערכת אורות ניווט כנדרש בחלק ג' בתוספת לתקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים), התשל"ז-1977

 

 

1

1

 

לגבי כלי שיט שאינו מוגבל להפלגה ביום בלבד

21.

מערכת היגוי חלופית

 

 

 

1

 

 

22.

מצפן יד למדידת תכווינים

 

 

 

1

 

 

23.

מצפן כדורי + תאורה

 

1*

1

1

1

התאורה אינה נדרשת לגבי מפרשית או ספינת משוט המוגבלת להפלגה ביום בלבד.

* למעט סירה בשיט מבוקר.

24[1].

מקמ"ש תג"מ ימי + 70 D.S.C

 

 

 

1

 

(1) למעט בספינה פרטית המוגבלת להפלגה של עד 4 מייל ימי מהחוף או ספינה המוגבלת ברישיון השיט להפלגה במים פנימיים בלבד.

(2) מכשיר התג"מ יהיה מ-Class D לפחות, הכולל מקלט משמרת בערוץ 70DSC.

25.

משאבת שיפוליים ידנית

 

1*;**

1**;***

2****

1

2****

 

* למעט בסירת מפרש פרטית המוגבלת להפלגה של עד 4 מייל ימי מהחוף.

** דרישה חלופית למשאבת שיפוליים מכנית.

*** למעט סירת דיג מדגם חסקה או ס"ג.

**** בסירה או ספינה בעלת שני גופים (קטמרן).

26.

משאבת שיפוליים מכנית

 

1*;**

1**;***

2****

1

2****

 

* למעט בסירת מפרש פרטית המוגבלת להפלגה של עד 4 מייל ימי מהחוף.

** דרישה חלופית למשאבת שיפוליים ידנית.

*** למעט סירת דיג מדגם חסקה או ס"ג.

**** בסירה או ספינה בעלת שני גופים (קטמרן).

27.

משואת ביות חירום (E.P.I.R.B)

 

 

 

1

 

למעט ספינה פרטית או ספינה המוגבלת להפלגה במים פנימיים בלבד.

28.

משוטים

 

2*

2

 

4

* למעט סירה שאינה סירת משוט והיא בשיט מבוקר.

29.

משקפת ימית

 

 

 

1

 

 

30.

נווטקס (NAVTEX)

 

 

 

1

 

למעט ספינה פרטית או ספינה המוגבלת להפלגה במים פנימיים בלבד.

31.

סולם עליה מהמים

 

1*

1

1

1

* למעט בסירת מפרש פרטית ומוגבלת להפלגה של עד 4 מייל ימי מהחוף.

32.

עוגן משני

 

 

 

1

1*

כמפורט בטבלה מס' 4 להלן.

* במפרשית בלבד.

33.

עוגן צף

 

1*

 

1**

 

* בסירת מפרש בעלת שני גופים (קטמרן ספורטיבי).

** למעט בספינת שירות.

34.

עוגן ראשי

 

1*

1

1

1

כמפורט בטבלה מס' 4 להלן.

* למעט סירה בשיט מבוקר

35.

ערכת אותות יום, הכוללת את הצורות הנדרשות בחלק ג' לתוספת לתקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים), התשל"ז-1977

 

 

 

1

 

 

36.

ערכת דגלי קוד A'B'C'N'O'Q

 

 

 

1

 

 

37.

פנס יד אטום וערכת סוללות נוספות לגיבוי

 

 

1*

1

 

* לסירות דיג בלבד.

38.

פנס מנצנץ אטום למים

 

1

 

 

 

בסירת מפרש בעלת שני גופים (קטמרן ספורטיבי)

39.

צופר/שופר ערפל

 

1*

1

1

 

* למעט בסירת מפרש פרטית המוגבלת להפלגה של עד 4 מייל ימי מהחוף.

40.

ציוד פירוטכני בתוקף לפי הוראות יצרן

זיקוק מצנח אדום

 

לפיד אדום

 

מצוף/לפיד עשן כתום

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4***

 

לפי דרישות הקודקס של אימ"ו.

* למעט סירה בשיט מבוקר.

** מצוף בלבד.

*** בספינה פרטית המוגבלת להפלגה עד 4 מייל ימי מהחוף – סט 1 בלבד (מחצית מכמות הפריטים הנקובה).

 

 

 

 

3

 

6***

 

 

1

 

1*

 

1

 

2**

***

 

1

41.

קדום (ג'אנץ)

 

 

 

1

 

 

42.

ראי איתות ממתכת

1

1*

1

1

1

* למעט סירה בשיט מבוקר.

43.

ריתמות ריתוק

 

 

 

+

 

(1) למעט בספינת שירות;

(2) מספר רתמות הריתוק לא יפחת ממחצית מספר המפליגים המותר על פי רישיון השיט.

44.

שסתום סגירת דלק בחרום (שליטה מרחוק)

 

 

 

1

 

(1) בספינת שירות בלבד;

(2) שסתום סגירת דלק בחירום יותקן לכל מנוע בספינה.

טבלה מס' 2

ציוד כיבוי אש (למעט מטפה אוטומטי בתא מנוע בסירה)

  סודר            סוג כלי השיט                                                ציוד כיבוי האש

1    סירת מנוע, למעט אופנוע ים          (1) 1 מטפה כיבוי אש במשקל 2 ק"ג;

(2) בכל תא מנוע יהיה מטפה אוטומטי*.

2    סירה שלא מותקן בה מנוע הנושאת 1 מטפה כיבוי אש במשקל 2 ק"ג

עליה חומרים דליקים וכן מפרשית בעלת מיתקן אש גלוי

3    ספינה                                          (1) 3 מטפי כיבוי אש במשקל 5-3 ק"ג, בהתאם לגודל המדור, כפי שהורה מפקח כלי שיט ובהתאם לרשום ברישיון השיט;

(2) בכל חדר מכונה או תא שיש בו מנוע יהיה מטפה אוטומטי ואזעקת שריפה; לגבי חדרים ותאים שיש בהם מנוע דיזל – ניתן לאשר לחלופין מטפה ידני שהפעלתו מתבצעת מחוץ לחדר המכונה או תא המנוע ואזעקת שריפה*;

(3) ספינה המצוידת בכיריים או במיתקן אש גלויה תצויד בשמיכת כיבוי אש;

(4) כלי שיט המסיע נוסעים בשכר יצויד גם במשאבת מים מיטלטלת עם צינור באורך המגיע לכל המדורים;

(5) בספינה, שאורכה עולה על 15 מטרים, יש להוסיף 1 מטפה כיבוי אש במשקל 3 ק"ג על כל 2 מטר תוספת אורך מעל 15 מטרים.

הערות:

(1)     מטפה כיבוי אש, כנדרש לפי טבלה זו, יהא מסוג אבקה או גז או כל סוג אחר שאישר המנהל, ולא יכיל חומר כיבוי מסוג הלון (HALON).

(2)     בלי לגרוע מהאמור בטבלה, כלי שיט המותקן בו ציוד הפועל באמצעות גז חייב בהתקנת חיישנים שיבטיחו את הפסקת זרימת הגז במקרה של תקלה בציוד או כשהאש נכבית. הוראה זו לא תחול על שלי שיט פרטי שערב תחילת התקנות היה רשום במירשם הישראלי לכלי שיט.

(3)     בלי לגרוע מהאמור בטבלה, כלי שיט שמותקן בו מנוע בנזין במדור סגור חייב בהתקנת מיתקן אוורור המופעל אוטומטית בטרם התנעת המנוע ואינו מאפשר הפקת ניצוץ לפני שהושלם טיהור חדר המנוע מגזים ואדי דלק.

*         מומלץ להשתמש במטפה אוטומטי המכיל חומר כיבוי מסוג CO2, או מטפה מסוג מחוללי ארוסולים העומד בתקן הישראלי 5210; משקל המטפה יהיה לפי נפח המדור וסוג חומר הכיבוי, כפי שהורה מפקח כלי שיט ולפי הרשום ברישיון השיט.

טבלה מס' 3

ציוד ערכת עזרה ראשונה

(המספרים בטבלה מייצגים מספרי יחידות, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת)

חלק א'

ערכת עזרה ראשונה – דגם 1

לסירה פרטית

  סודר                                      שם הפריט                                            כמות

1       כפפה חד-פעמית לא סטרילי                                                       4

2       מספרים לעזרה ראשונה                                                             1

3       חוסם עורקים גומי 2 מ'                                                             1

4       מסכה חד-פעמית להנשמה                                                           1

5       אגד "3                                                                                    10

6       אגד מדבק                                                                                 10

7       איספלנית נייר "1                                                                     1

8       גזה וזלין במעטפה                                                                     1

9       פד גזה "3x"3 סטרילי                                                               10

10     פד לחיטוי עור                                                                          10

11     פד יוד                                                                                      10

12     תחבושת אישית                                                                        4

13     תחבושת בינונית                                                                       1

14     משולש בד                                                                                6

15     תרמיל עזרה ראשונה בינוני, ריק                                                 1

16     סיכות ביטחון                                                                           6

17     משחת פולידין 20 גר'                                                                1

18     תמיסה סביעור 100 מ"ל                                                           1

19     פינצטה חד-פעמית                                                                    1

20     צמר גפן                                                                                   0.1 ק"ג

חלק ב'

ערכת עזרה ראשונה – דגם 2

לסירה המוגבלת ברישיון השיט שלה לשימוש מסחרי
ולספינה פרטית המוגבלת להפלגה עד ל-4 מייל ימי מהחוף

  סודר                                      שם הפריט                                            כמות

1       סד פלסטי ליד                                                                           1

2       מספרים לחבישה                                                                       1

3       חוסם עורקים גומי 200 ס"מ                                                      2

4       אגד "3                                                                                    10

5       אגד מדבק                                                                                 10

6       איספלנית נייר "1                                                                     1

7       גזה וזלין במעטפה                                                                     1

8       פד גזה "3x"3 סטרילי                                                               20

9       פד לחיטוי עור                                                                          10

10     פד יוד                                                                                      10

11     תחבושת שדה אישית                                                                 8

12     תחבושת שדה בינונית                                                                2

13     תחבושת לכוויות                                                                       1

14     משולש בד                                                                                10

15     צמר גפן                                                                                   0.1 ק"ג

16     סיכת ביטחון                                                                             10

17     משחת פולידין 20 גר'                                                                1

18     תמיסה סביעור 100 מ"ל                                                           1

19     פינצטה חד-פעמית                                                                    1

20     כפפה כירורגית לא סטרילית                                                      4

21     מסכה להנשמה חד-פעמית                                                           1 ק"ג

חלק ג'

ערכת עזרה ראשונה – דגם 3

לספינה, למעט ספינה פרטית המוגבלת להפלגה של עד ל-4 מייל ימי מהחוף

  סודר                                      שם הפריט                                            כמות

1       סד פלסטי ליד                                                                           1

2       מספרים לחבישה                                                                       1

3       חוסם עורקים גומי 200 ס"מ                                                      2

4       אגד "3                                                                                    10

5       אגד מדבק                                                                                 10

6       איספלנית נייר "1                                                                     1

7       גזה וזלין במעטפה                                                                     1

8       פד גזה "3x"3 סטרילי                                                               20

9       פד לחיטוי עור                                                                          10

10     פד יוד                                                                                      10

11     תחבושת שדה אישית                                                                 8

12     תחבושת שדה בינונית                                                                2

13     תחבושת לכוויות                                                                       1

14     משולש בד                                                                                10

15     צמר גפן                                                                                   0.1 ק"ג

16     סיכת ביטחון                                                                             10

17     משחת פולידין 20 גר'                                                                1

18     תמיסה סביעור 100 מ"ל                                                           1

19     פינצטה חד-פעמית                                                                    1

20     כפפה כירורגית לא סטרילית                                                      4

21     מסכה להנשמה חד-פעמית                                                           1 ק"ג

22     ספר עזרה ראשונה                                                                    1

23     שמיכה צמר 1.00x1.80                                                            2

טבלה מס' 4

משקל עוגן ראשי, משקל עוגן משני וקוטר חבל / שרשרת העוגן

אורך כלי השיט במטרים

משקל עוגן בק"ג

קוטר שרשרת/חבל במ"מ

עוגן ראשי

עוגן משני

שרשרת עוגן ראשי

חבל עוגן ראשי

שרשרת עוגן משני

חבל עוגן משני

עד 7

3

6

10

7 עד 7.99

9

4

8

12

6

10

8 עד 8.99

10

5

8

12

6

10

9 עד 9.99

11

5

8

12

6

10

10 עד 10.99

13

6

8

12

6

10

11 עד 11.99

15

7

8

12

6

10

12 עד 12.99

18

9

8

14

8

12

13 עד 13.99

21

10

10

אסור השימוש

8

12

14 עד 14.99

24

12

10

אסור השימוש

8

12

15 עד 15.99

27

13

10

אסור השימוש

8

12

16 עד 16.99

30

15

10

אסור השימוש

8

12

17 עד 17.99

34

17

10

אסור השימוש

8

14

18 עד 18.99

38

19

10

אסור השימוש

8

14

19 עד 19.99

42

21

12

אסור השימוש

10

14

20 עד 20.99

47

23

12

אסור השימוש

10

14

21 עד 21.99

52

26

12

אסור השימוש

10

14

22 עד 22.99

57

28

12

אסור השימוש

10

16

23 עד 23.99

62

31

12

אסור השימוש

10

16

הערות:

(1)     עוגן ראשי יהיה אחד מאלה:

(א)  אם הוא עשוי אלומיניום – מתוצרת גארדיאן (Guardian) או פורטרס (Fortress);

(ב)  אם הוא עשוי מפלדה או ברזל – מתוצרת דלתא, דאנפורט, ברוס או CQR;

(ג)  עוגן העומד במפרט HHP (High Holding Power) המוכר על ידי תקן הסוכנות הימית הבריטית MCA (Maritime & Coast-Guard Agency).

(2)     עוגן משני יהיה – מאלומיניום או פלדה מתוצרת לפי הערה (1) או מסוג פטריה, אנקול או עוגן בעל זרועות מתקפלות.

(3)     בכלי שיט שאורכו עד 7 מטרים לפחות 3 מטרים ראשונים של מערכת העגינה יהיו בשרשרת. בכלי שיט שאורכו מעל 7 מטרים לפחות 5 מטרים ראשונים של מערכת העגינה יהיו בשרשרת.

(4)     עוגן שמשקלו מעל 15 ק"ג חייב במדלה המתאים לקוטר חבל/שרשרת העוגן בהתאם להוראות יצרן המדלה.

(5)     משקלו של עוגן מסוג עוגן חתול יהיה פי 3 ממשקל עוגן המפורט בטבלה.

(6)     אורך כל חבל עוגן או שרשרת עוגן יהיה 70 מטר ואולם, בספינה ובסירה, שתחום השיט ברישיון השיט שלה מוגבל לכינרת בלבד, אורך חבל העוגן או שרשרת העוגן לא יפחת מפי ארבע מאורך כלי השיט או מ-30 מטר, לפי הארוך מבין השניים.


[1] לגבי כלי שיט פרטי כמשמעותו בתוספת עשרים, תחילת תוקף הפרט ביום 18.5.2009.