תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945