תקנות הנמלים (בטיחות השייט), תשמ"ג – 1982

תקנות הנמלים (בטיחות השייט), תשמ"ג – 1982

תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים

תוכן ענינים

   

פרק ראשון: פרשנות

סעיף 1

הגדרות

 

פרק שני: כלי שיט הראויים לשיט

סעיף 2

כשירות שיט של כלי שיט ישראלי

סעיף 3

סייג לכשירות לשיט

סעיף 4

התנאים לכשירות

סעיף 5

כשירות אניה

סעיף 6

כשירות גוררת ספינת מכמורת או ספינת נוסעים בשכר

סעיף 7

כשירות סירה או ספינה

סעיף 7א

הוראות לגבי ציוד בטיחות

סעיף 8

כשירות ארבה

סעיף 9

שינוי הוראות התוספת השניה

סעיף 9א

צוות בטיחות

סעיף 10

הודעה על אי כשירות כלי שיט ישראלי לשיט

סעיף 11

היתר לכלי שיט ישראלי במקרים מסויימים

סעיף 12

גרירת כלי שיט

סעיף 12א

כשירות למסע  בין לאומי

סעיף 13

היתר להפלגה  בין לאומית

סעיף 13א

איסור הפלגת ספינה אל מחוץ למימי החופין בלא ציוד בטיחות נוסף

סעיף 14

צוות בטיחות

סעיף 15

איסור השטה של כלי שיט שאינו ישראלי

סעיף 15א

הובלת מטענים בצובר נוזלי

 

פרק שלישי: הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר

סעיף 16

היתר טעינה

סעיף 17

מתן היתר טעינה

סעיף 18

השגחת מפקח כלי שיט על טעינה

סעיף 19

חובת טעינה כהלכה

 

פרק רביעי: טעינה כהלכה ובטיחות כלי שיט

סעיף 20

טעינה כהלכה של אניה

סעיף 20א

שקילת מכולה לפני הטענתה

סעיף 20ב

סימון מכולה בלתי כשירה להובלה בינלאומית

סעיף 21

טעינה כהלכה של כלי שיט שאינו אניה

סעיף 22

דרישות בטיחות כלליות

סעיף 23

תוצאות אי מילוי אחר דרישות  בטיחות כלליות

סעיף 24

דרישות בטיחות מיוחדות

סעיף 25

תוצאות אי מילוי אחר דרישות בטיחות מיוחדות

סעיף 26

ערר על דרישות בטיחות מיוחדות

 

פרק רביעי א' – איוש כלי שיט

סעיף 26א

תחולה

סעיף 26ב

צוות משלים

סעיף 26ג

איוש במשמרות רצופות

סעיף 26ד

צוות ומשמרות בעגינה ובנמל

סעיף 26ה

איסור השטה ועגינה

 

פרק רביעי ב': מיתקנים נגררים, אופנועי ים וגלישת סקי

סעיף 26ו

הגדרות

סעיף 26ז

איסור השטה

סעיף 26ח

תקינות מיתקן נגרר

סעיף 26ט

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה

סעיף 26ט1

תדרוך הנוסעים לפני הפלגה על אופנוע ים

סעיף 26ט2

תנאים לגבי הנוסעים על אופנוע ים

סעיף 26י

תנאים לגבי נוסעים על המיתקן הנגרר

סעיף 26יא

תנאים לגבי כלי השיט הגורר

סעיף 26יב

גלישת סקי

סעיף 26יב1

תנאים לגבי כלי שיט גורר

סעיף 26יג

התרת פעילות מאורגנת בתנאים מיוחדים

 

פרק חמישי: בדיקת כלי שיט, ורישוי כלי שיט ישראלים

סעיף 27

בדיקה ראשונית בכלי שיט בבעלות ישראלית

סעיף 27א

בדיקת כלי שיט בחוץ לארץ

סעיף 28

מועדי הבדיקה הכללית

סעיף 29

נושאי הבדיקה וסוגיהם

סעיף 30

בדיקה מיוחדת

סעיף 31

בדיקה כללית בכלי שיט שהופסק השימוש בו

סעיף 32

ביקורת בכלי שיט

סעיף 33

אניה שהוכרזה בלתי כשירה לשיט

סעיף 34

העמדת כלי שיט לבדיקה ולביקורת

סעיף 35

הכנת כלי שיט לבדיקה

סעיף 36

איסור מתן הצהרה כוזבת על מצב כושר שיט

סעיף 37

הצהרה על בדיקה

סעיף 38

הודעה על פגיעה או תיקון פגיעה בכלי שיט ישראלי

סעיף 39

מתן רשיון שיט

סעיף 39א

איסור השטה בלא רישיון

סעיף 40

מתן רשיון שיט לפני סיום בדיקה כללית

סעיף 41

התנאת תנאים ברשיון השיט ובדיקה מיוחדת

סעיף 42

סירוב לתת רשיון שיט

סעיף 43

תוקף רשיון שיט

סעיף 44

ביטול רשיון שיט

סעיף 45

ביטול תעודות שניתנו לפי אמנות

סעיף 46

הארכת תוקף רשיון השיט

סעיף 47

דחיית מועד הבדיקה הכללית

סעיף 48

הודעה על הפלגה לחוץ לארץ לפני הבדיקה הכללית

סעיף 49

מסירת רשיון שיט שבוטל

סעיף 50

שינוי פרטים ברשיון השיט

סעיף 51

רשיון שיט שנשחת או אבד

סעיף 52

הצגת רשיון

 

פרק חמישי א': פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים

סעיף 52א

הגדרות

סעיף 52ב

איסור השטה

סעיף 52ג

בדיקת תיעוד

סעיף 52ד

העילות לבדיקה מפורטת

סעיף 52ה

סייג להעמדה לבדיקה מפורטת

סעיף 52ו

פריטי הבדיקה המפורטת

סעיף 52ז

תוצאות בדיקה

סעיף 52ח

בדיקה חוזרת

סעיף 52ט

עיכוב הפלגה

סעיף 52י

איסור כניסה לתחום

סעיף 52יא

דיווח על עיכוב

סעיף 52יב

דיווח לנמל היעד

סעיף 52יג

דיווח לאימ"ו

סעיף 52יד

שמירת דינים

 

פרק שישי: סימון ורישוי כלי שיט זרים

סעיף 53

היתר שיט וסימון כלי שיט זרים

סעיף 54

מתן היתר שיט זמני

סעיף 55

תחולת תקנות מסויימות על היתר שיט זמני

סעיף 56

תוקף היתר שיט זמני

סעיף 57

דין כלי שיט זר בתום תוקף היתר שיט

 

פרק שישי א': הסעת נוסעים בשכר

 

סימן א': כללי

סעיף 57א

הגדרות

סעיף 57ב

התנהגות והופעה

סעיף 57ג

חובת הזדהות

סעיף 57ד

סיוע בעלייה וירידה

סעיף 57ה

העברת נוסע מכלי שיט

סעיף 57ו

הסעת קטינים

סעיף 57ז

משמעת

סעיף 57ח

נוסע מסוכן

סעיף 57ט

מי שתייה

סעיף 57י

בתי שימוש וברזים

סעיף 57יא

ניקיון בכלי השיט

סעיף 57יב

איסור השלכת פסולת

סעיף 57יג

שילוט

סעיף 57יד

מיתקנים ועוצמת הרעש בכלי השיט

 

סימן ב': היתר פעילות לאניות נוסעים זרות המסיעות נוסעים בשכר

סעיף 57טו

הגדרות

סעיף 57טז

עריכת הפלגה באניית נוסעים

סעיף 57יז

היתר פעילות לאנייה שגילה אינו עולה על 30 שנה

סעיף 57יח

תנאים למתן היתר פעילות

סעיף 57יט

מתן היתר פעילות לאנייה שגילה עולה על 30 שנה

סעיף 57כ

הודעה על מתן היתר פעילות

סעיף 57כא

סירוב למתן היתר פעילות או להארכת תוקפו

 

פרק שביעי: סימון כלי שיט

סעיף 58

כלי שיט החייב בסימון

סעיף 59

איסור השטה ללא סימון

סעיף 60

צורת סימון כלי שיט

סעיף 61

חידוש צבע הסימון

סעיף 62

אישור שינוי בסימן

סעיף 63

תו הקיבולת

 

פרק שמיני: הודעות לימאים

סעיף 64

הודעות לימאים

סעיף 65

פרסום הודעות לימאים וכניסה לתוקף

סעיף 66

אחריות

סעיף 67

אחזקת קובץ הוראות המנהל

 

פרק תשיעי: הגבלות השיט במקומות רחצה, בנמלים וליד צוללנים

סעיף 68

הגבלות שיט במקום רחצה מוכרז ובאזור אחר

סעיף 68א

הוראות מיוחדות למפרץ אילת

סעיף 69

סייג

סעיף 70

הגבלות בדבר שיוט כלי שיט באזור הזרמת שמנים

סעיף 71

הנפת דגל צוללים

סעיף 71א

צלילה מכלי שיט

סעיף 72

אישור צלילה בתחום נמל

סעיף 73

איסור שיט בקרבת צוללים

סעיף 74

הגבלת השיט באזורי צלילה

סעיף 75

תחולה במימי חופין

 

פרק עשירי: ביטוח כלי שיט מפני סיכוני צד שלישי

סעיף 76

הגדרות

סעיף 77

חובת ביטוח נזקי צד שלישי

סעיף 78

סכום הביטוח המזערי

סעיף 79

תחולת תקנה 77 מחוץ למימי החופין

סעיף 80

החזקת תעודת ביטוח בכלי שיט

סעיף 81

הצגת תעודת הביטוח

סעיף 82

חובות מי שכלי השיט בחזקתו

סעיף 83

רשיונות המשכיר כלי שיט

סעיף 84

פטור מחובת ביטוח

 

פרק אחד עשר: הוראות מיוחדות לאגודות ספורט ימי

סעיף 85

בקשת פטור מתשלום אגרות

סעיף 86

מינוי ואישור אחראי לבטיחות השיט

סעיף 87

הגבלת מספר האחראים

סעיף 88

השטת כלי באישור האחראי

סעיף 89

ביקורת בכלי שיט

סעיף 90

אישור להפלגה מסניף

סעיף 91

אישור תכנית הפלגה

סעיף 92

משך היותו של האחראי בתפקיד

סעיף 93

חובת ההודעה למשטרת ישראל

סעיף 94

ציוד בטיחות לכלי שיט בבעלות סניף

סעיף 95

ביקורת בידי מפקח כלי שיט

 

פרק שנים עשר: חקירת תאונות ים

סעיף 96

הגדרת תאונת ים

סעיף 97

סייג להגדרת תאונת ים

סעיף 98

מסירת הודעה על תאונה

סעיף 99

מינוי חוקר תאונה

סעיף 100

סמכויות החוקר

סעיף 101

דין וחשבון על החקירה

סעיף 102

קיום הוראות  בין לאומיות לגבי כלי שיט זרים

 

פרק שלושה עשר: הוראות כלליות

סעיף 103

אגרות והצמדה למדד

סעיף 104

פטור

סעיף 105

האחריות לקיום חובה המוטלת לגבי כלי שיט

סעיף 106

אחריות הבעלים והקברניט

סעיף 106א

אחריות קפידה

סעיף 107

אחריות הקברניט ואיש צוות לכל פעולה בעת בדיקה

סעיף 108

אחריות חבר בני אדם

סעיף 109

סייג

סעיף 110

עונשין

סעיף 111

ערובה לקיום חובות בעלי כלי שיט ישראליים וקברניטיהן

סעיף 112

חילוט

סעיף 113

ביטול

סעיף 114

הוראות מעבר

סעיף 115

תחילה

סעיף 116

התייעצות

 

תוספות 1 עד 18

 

תוספת תשע-עשרה

 

תוספת עשרים

 

טבלה מס' 1

 

טבלה מס' 2

 

טבלה מס' 3

 

טבלה מס' 4

 

תוספת עשרים ואחת

 

תוספת עשרים ושתיים

 

תוספת עשרים ושלוש