תקנות הנמלים (מעגנות), התשס"ז – 2007

תקנות הנמלים (מעגנות), התשס"ז – 2007

תקנות הנמלים (מעגנות), התשס"ז – 2007

תקנות הנמלים (מעגנות), התשס"ז – 2007

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א – 1971[1] (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם שר הבריאות לפי סעיף 60(1)(יא) לפקודה, על פי הצעת רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004[2] ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת[3], וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977[4],  אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פ ר ש נ ו ת

 

הגדרות 1.         בתקנות אלה –

"אניה", "כלי שיט" ו-"מפקח כלי שיט" – כהגדרתם בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג – 1982[5], (להלן – תקנות הבטיחות);

"אופנוע ים" ו- "כלי שיט קטן" – כהגדרתם בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח – 1998[6];

"בעל כלי שיט" – לרבות חוכר כלי שיט או סוכנו או מי שהוסמך מטעם כל אחד

מהם;

                        "גל ירכתיים" –  גל השובל הנוצר בירכתי כלי השיט בעת השטתו;

            "השר" –            שר התחבורה;

"מי שיפוליים"- כל נוזל המצטבר במחסנים, בחדר המשאבות, בחדר המכונות,

או בכל מקום אחר בתחתית כלי שיט;                            

"מיקשר" –        מערכת לריתוק כלי שיט המוצבת בים;

"מיתקן ימי" –   מיתקן או כלי שיט המוצב בים באופן קבוע, לרבות באמצעות

עמודים, מערכת עוגנים או כל  אמצעי אחר, כגון שובר גלים, מיקשר, רציף, מצוף, כלוב לגידול דגים, דוברה וכן צינורות או כבלים העוברים בים;

"מנהל מעגנה" – מי  שהשר מינהו למנהל נמל שהוא מעגנה, לפי המלצת מפעיל           המעגנה, ובלבד שהוא בעל הכשרה וידע מספקים בתחום הימי לפי אמות מידה שהציב הממונה על הנמלים;

"מספנה" –        מקום המשמש לבנייתם, תיקונם , שיפוצם או תחזוקתם של כלי שיט, מיתקן ימי, ציודם או אבזריהם;

"מעגנה" –          נמל או חלק מנמל אשר נועד לשמש בעיקר לעגינתם של כלי שיט קטנים, תיקונם, שיפוצם או הספנתם כמפורט בתוספת;

"מפעיל מעגנה"- מי שבעל זכות במקרקעין מסר לידיו את הזכות להפעילם

כמעגנה;

"מפקח למניעת זיהום הים" – מפקח שמונה לפי סעיף 6 לפקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם – 1980[7];

"משיט" –          מי שבידו הפיקוד על כלי שיט;   

"נמל" –             מקום שהכריז עליו השר לפי סעיף 2 לפקודה;

"עגינה" –           כל אחד מאלה:

(1)   ריתוק כלי שיט לקרקעית הים או לרציף באמצעות עוגן, חבלים, כבלים או כל אמצעי קשירה אחר;

(2)   ריתוק כלי שיט לכלי שיט הנמצא במצב עגינה כאמור בפסקה (1);

"צמדת ים" –     בעל חי ימי הנצמד לתחתית גוף כלי שיט ויוצר בית גידול;

"רכב" –                        כמשמעותו בפקודת התעבורה[8];

"רציף" –          לרבות מזח ומיקשר;

"רשות כבאות" – כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959[9];

"שירותים ימיים" – שירות לכלי שיט או באמצעות כלי שיט הניתן במעגנה או       ממעגנה שהוא אחד מאלה: 

(1)     מספנה; 

(2)     בית ספר לצלילה;

(3)     השכרת כלי שיט;

(4)     תדלוק כלי שיט;

"שמן" –            כהגדרתו בתקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים),

התשל"ו – 1976[10], ולרבות נוזל קירור של מנועים, ממיסים וכימיקלים המשמשים לניקוי חלקי מכונות;

"שמן משומש" – שמן שכתוצאה משימוש, אחסנה, טלטול או סיבה דומה נעשה

בלתי ראוי לשימוש לצורכי סיכה, בידוד וכיוצא באלה, ולרבות שאריות שמן שנאגרו במסנן משומש;

"שפכים"-         שפכים סניטריים, מי שיפוליים, שמן ושמן משומש.

"שפכים סניטריים"- פסולת נוזלית שמקורה בשירותים הסניטריים או במטבח

של כלי השיט;

פרק שני: הוראות סדר כלליות

סימן א':  השימוש בשטחי המעגנה ובמיתקניה

 

הגבלת    2.         (א)        הממונה על הנמלים רשאי להורות למנהל מעגנה לסגור כל שער, כביש, השימוש                                           שובר גלים, רציף, או כל מיתקן אחר בתחום המעגנה או כל חלק

במיתקני                                  ממנו, וכן לאסור שימוש בו או להתירו, בתנאים ולתקופה שיורה, אם המעגנה                                   הדבר דרוש,  לדעתו, מטעמי בטיחות השיט, הגנה על הסביבה הימית, או

לצורך התפעול התקין והבטיחותי של המעגנה.

(ב)        אין בסמכותו של הממונה על הנמלים לפי תקנה משנה (א), כדי לגרוע מחובותיו של מפעיל המעגנה לדאוג, בתור בעל הזכות במקרקעין, לתקינות מיתקני המעגנה.

(ג)         לא תוגש תובענה נגד הממונה על הנמלים או מי מטעמו בשל ביצוע פעולה שנעשתה לפי תקנה זו, ובלבד שפעל בתום לב ובאופן שיימנעו או יצומצמו, ככל האפשר, נזקים העלולים להיגרם עקב ביצוע הפעולה ולא סטה באופן חמור מהתנהגות ראויה של עובד ציבור.

 

הגבלת     3.         בכפוף להוראות חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004[11], מנהל מעגנה

כניסה                 רשאי להגביל או לאסור כניסת בני אדם, בעלי חיים ורכב אל שטח המעגנה או כל

דרך היבשה           חלק ממנה אם הדבר דרוש, לדעתו, מטעמי בטיחות השיט או הגנה על הסביבה הימית או לצורך התפעול התקין של המעגנה.

 

הקמת    4.         (א)        בתקנה זו –

מיתקן                            "המבקש" – מי שמבקש להקים מיתקן ימי;

ימי                                "הקמת מיתקן ימי" – –לרבות הקמת כל חלק של מיתקן ימי, וכן כל

שינוי או תיקון בו.

 (ב)       לא יקים אדם מיתקן ימי בתחומי מעגנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת מנהל המעגנה, ובהתאם לתנאי האישור.

(ג)         מנהל המעגנה לא יאשר הקמתו של מיתקן ימי אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1)   המבקש הגיש לממונה על הנמלים תכניות הנדסיות מפורטות להקמת המיתקן הימי ואלה אושרו בידו;

(2)   המבקש הגיש לממונה על הנמלים תכנית מפורטת לתחזוקת המיתקן הימי, העונה על צרכי הבטיחות, והתכנית אושרה בידו;

(3)   המבקש הגיש לממונה על הנמלים היתר לפי הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965[12]  – אם הקמת המיתקן הימי טעונה היתר כאמור.

 (ד)       מנהל המעגנה רשאי לכלול באישור הקמת המיתקן הימי תנאים לפיקוח על הקמתו ותחזוקתו.

 

פירוק     5.         (א)        הקים אדם, שינה או תיקן  מיתקן ימי  או  חלק  ממנו  בתחום המעגנה, 

מיתקן                            ללא אישור  מנהל המעגנה או בניגוד לתנאי האישור, חייב אותו אדם

ימי                                לפרק את שהוקם, שונה או תוקן כאמור, בתוך 30 ימים מיום שקיבל על

שהוקם                           כך הוראה בכתב מאת מנהל המעגנה.

ללא אישור            (ב)        הורה מנהל המעגנה על פירוק מיתקן ימי כאמור בתקנת משנה (א), ואותו אדם לא ביצע את ההוראה, רשאי מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, לפרק את שהוקם, שונה או תוקן כאמור.

(ג)         אישור הממונה על הנמלים לפי תקנת משנה (ב) יינתן אם פירוק המיתקן הימי דרוש, לדעתו, מטעמי בטיחות השיט או למניעת זיהום המעגנה או לצורך תפעולה התקין של המעגנה, ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות להביא טענותיו בפניו; באישור כאמור יורה הממונה על הנמלים על דרך פירוק המיתקן הימי באופן שתובטח פגיעה מזערית בקניין של אותו אדם.

 

איסור     6.         לא יקים אדם, מבנה או מיתקן כלשהו במעגנה, ולא יעשה כל שינוי או תיקון

בניה                   בהם , אלא אם כן קיבל אישור מאת מנהל המעגנה שהדבר לא יפריע לתפעולה התקין של המעגנה , והדבר נעשה בהתאם להוראות כל דין.

 

סימן ב': התנהגות אנשים במעגנה

 

הצבת     7.         לא יציב אדם כרזה, מודעה, או כל פרסום ברציף או על כלי שיט, אלא  

מודעות               ברשות מנהל המעגנה ובתנאים שהתנה לצורך הבטחת בטיחות השיט, ולפי הוראות כל דין.

 

איסור      8.         (א)        לא ידוג אדם בחכה בתחום מעגנה, אלא ברשות מנהל המעגנה ובתנאים

דיג                                           שהתנה לצורך הבטחת בטיחות השיט והשמירה על תקינות התעבורה הימית במעגנה .

(ב)        לא יפרוש אדם במימי המעגנה רשת דייגים או ציוד דיג אחר.

(ג)         לא יפרוק אדם דגים או ציוד דיג בתחום מעגנה, אלא באישור מנהל המעגנה; הוראה זו לא תחול בנמל טבריה, נמל יפו, נמל עכו, ומעגן הדיג קישון בנמל חיפה.

                                                           

רחצה     9.         (א)        לא יכניס אדם למימי המעגנה בעל חיים שאינו ימי. 

ופעילות                 (ב)      לא יצלול אדם ולא יטבול במים בתחום מעגנה, אלא במקום ובאופן

ספורט ימי                               שאישר מנהל המעגנה ובתנאים שהתנה להבטחת בטיחות השיט והשמירה על תקינות התעבורה הימית במעגנה.

                        (ג)         לא ישיט אדם כלי שיט בפעילות של גלישה, חתירה, הפלגה באופנוע ים,

                                    או ספורט ימי אחר בתחום המעגנה, אלא במקום ובאופן שאישר מנהל המעגנה ובתנאים שהתנה להבטחת בטיחות השיט והשמירה על תקינות התעבורה הימית במעגנה.

 

סימן ג': הפעלת עסק למתן שירותים ימיים במעגנה

 

הגדרה     10.        בסימן זה, "עסק" – עסק למתן שירותים ימיים (להלן-שירות) בתחום המעגנה.

 

היתר      11.        לא יתיר מפעיל מעגנה הפעלתו או קיומו של עסק ולא יתקשר בהסכם

להפעלת              המאפשר הפעלתו או קיומו של עסק, אלא אם כן וידא כי מתקיימים בו כל אלה:

עסק

(1)        הממונה על הנמלים אישר כי השירות שניתן במסגרת העסק תואם את אופי פעילות המעגנה וכי העסק ערוך ומצויד לשמור על בטיחותם של העוסקים במתן השירות, של מקבלי השירות ושל בני אדם אחרים הנמצאים במעגנה, ולפי התנאים שהתנה;

(2)        לכלי השיט או למיתקנים הימיים המשמשים במתן השירות ניתנו כל הרשיונות, התעודות וההיתרים הדרושים לפי הפקודה;

(3)        לכל משתתף בהפעלת כלי שיט המשמש במתן השירות, תעודת הסמכה תקפה לפי חוק הספנות (ימאים), התשל"ג- 1973[13];

(4)        העסק מבוטח מפני נזקי צד שלישי שייגרמו עקב מתן השירות;

(5)        קבע הממונה על הנמלים כי השירות עלול לגרום לזיהום מי המעגנה – ניתן אישור המפקח לזיהום-ים להפעלת העסק.

הגבלת    12.        (א)        ראה מנהל המעגנה כי בשירות של עסק שהפעלתו הותרה      

ההפעלה                          לפי תקנה 11 לא מתקיים אחד או יותר מן האמור בה,      

של עסק                          יאסור את המשך פעילותו, לאחר שנתן לבעל העסק הזדמנות להביא

                                    טענותיו בפניו, עד שיקיים את כל הוראות אותה תקנה.

(ב)        מפעיל המעגנה יקבע בחוזה עם בעל עסק כי הוא מתחייב בקיום כל הוראות מנהל המעגנה על פי סימן זה.

 

פרק שלישי: סדרי כניסה ויציאה של כלי שיט מהמעגנה

 

חובת      13.        משיט כלי שיט שאינו עוגן במעגנה דרך קבע, לא ישיט את כלי השיט שבפיקודו

הודעה                 לתחום מעגנה אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(1)        לפני כניסתו למעגנה קיבל את אישור מנהל המעגנה לכך;

(2)        מצב חירום מחייבו להיכנס למעגנה ללא הודעה מראש.

 

הכוונת          14.     משיט כלי שיט שאינו עוגן במעגנה דרך קבע, רשאי, טרם כניסתו לתחומי

כלי שיט               המעגנה, לבקש סיוע בהכוונת כלי השיט בכניסה למעגנה ובעגינתו בה, ומנהל

המעגנה חייב לסייע בהכוונה כמבוקש; בתקנה זו, "הכוונה" – באמצעות תקשורת, סימון אורות, כלי שיט מלווה או כל אמצעי אחר לפי שיקול דעתו של מנהל המעגנה. 

 

נתיבים      15.      משיט לא ייכנס למעגנה ולא יצא מתחומה אלא לפי נתיבי הכניסה

מסומנים              והיציאה מהמעגנה, שסימן מפעיל המעגנה,  כאמור בתקנה 34.

 

איסור      16.     מנהל המעגנה רשאי לאסור על כניסה ויציאה של כלי שיט מהמעגנה, אם  הדבר

כניסה ויציאה       דרוש מטעמי בטיחות השיט.       

 

פרק רביעי: פעילות כלי שיט במעגנה

 

עגינת       17.        (א)        לא יעגון כלי שיט במעגנה, ולא  יתיר מפעיל מעגנה עגינת כלי שיט

כלי שיט                          במעגנה,  אם נתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן, זולת  אם אישר

במעגנה                           הממונה על הנמלים את עגינתו, לתקופה ובתנאים שהתנה:

                                         (1)       אם השטת כלי השיט טעונה רשיון שיט או היתר שיט לפי

תקנות הבטיחות –  בעל כלי השיט או משיטו לא הציג למפעיל המעגנה רשיון שיט או היתר שיט בר תוקף;

(2)        מפקח כלי שיט הודיע למפעיל המעגנה כי  כלי השיט אינו כשיר לשיט.

(ב)                 לא תעגון אניה במעגנה ולא יתיר מפעיל מעגנה עגינת אניה במעגנה אלא באישור הממונה על הנמלים.

 (ג)        לא יעגון כלי שיט בתחום המעגנה בנתיב שיט או במקום המפריע לגישה לכל רציף או מיתקן אחר של המעגנה, אלא באישור מנהל המעגנה.

(ד)        לא יטיל משיט עוגן בתחומי מעגנה, אלא בהיתר מראש ממנהל המעגנה, זולת אם נועדה הטלת העוגן למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לכלי השיט.

(ה)        עגן כלי שיט במעגנה בניגוד להוראות תקנות משנה (א) עד (ד), כולן או מקצתן, רשאי מנהל המעגנה להורות לבעל כלי השיט ולמשיטו על הרחקת כלי השיט מתחום המעגנה.

 

מקום     18.        (א)        מנהל המעגנה יורה למשיט על מקום העגינה המיועד לו ואמצעי העגינה

עגינה                                שהוא חייב בהם, ולא יעגון כלי שיט בכל מקום במעגנה אלא בהיתר

ואמצעי                            כאמור מאת מנהל המעגנה.

עגינה                  (ב)        מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים,  רשאי להורות כי בכלי שיט ובטיחות                             העוגן במעגנה תובטח שהייתם של אנשי צוות במספר מספיק לצורך

                                    שמירה על בטיחות כלי השיט ואפשרות תמרונו.

 

תנועת     19.        (א)        לא יניע אדם ולא יתמרן כלי שיט במעגנה באופן העלול לסכן חיי אדם

כלי שיט                          או לגרום נזק לכלי שיט, למיתקני המעגנה או לכל רכוש אחר במעגנה.

במעגנה                    (ב)        מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים,  יורה על מהירות השיט

המותרת במעגנה; לא ישיט אדם כלי שיט במהירות העולה על המהירות המותרת שנקבעה כאמור, ובכל מקרה ישיט את כלי השיט מבלי ליצור גל ירכתיים, ובהתאמה לתנאי מזג האוויר, עומק המים וכללי הימאות הטובה.

(ג)         לא ישיט אדם בתחום מעגנה כלי שיט שמותקנים בו גם מנוע וגם מפרשים,  באמצעות מפרשים בלבד, אלא באישור מנהל המעגנה.

 

חובת      20.        מנהל מעגנה רשאי לאסור את כניסתו של כלי שיט למעגנה או את עגינתו בה אם

ביטוח                      לא הוכיח בעל כלי השיט או המשיט כי כלי השיט מבוטח, להנחת דעתו של מנהל המעגנה, מפני כל נזק שעלול להיגרם במעגנה לכלי השיט, לכלי שיט אחרים, למעגנה, למיתקניה או לכל אדם שבמעגנה, לרבות לאיש צוות כלי השיט;

                                בתקנה זו , "נזק"  –  לרבות עלות משייתו של כלי שיט שטבע או עלה על שרטון בתחום המעגנה.

 

אמצעי     21.        (א)        משיט כלי שיט העוגן במעגנה יבטיח כי אמצעי הקשירה והדיפון של

קשירה                             כלי השיט יהיו במספר הדרוש ובמצב ההולם את תנאי מזג האוויר.

ודיפון                   (ב)      מנהל המעגנה רשאי לתת הוראות למשיט כלי שיט בדבר ציוד קשירה

ודיפון שיתקין בכלי השיט תוך המועד שיורה; לא קיים המשיט הוראה כאמור, יקיים אותה מנהל המעגנה ויחייב את המשיט בהוצאות ההתקנה.

                                                           

מניעת     22.        (א)        בעל כלי שיט או משיטו ימנע כל נזק העלול להיגרם לרציף, למיתקן אחר

נזק                                  או לכלי שיט שבמעגנה עקב  תנועה  או עגינה של כלי השיט.

במעגנה               (ב)        משיט יודיע מיד למפעיל המעגנה ולמנהל המעגנה על כל נזק שגרם כלי

שיט לרציף, מיתקן אחר, או כלי שיט שבמעגנה. 

 

פרק חמישי: בטיחות במעגנה

 

איסור      23.        (א)        לא יעשן אדם ולא ישתמש באש מסוג כלשהו במעגנה, במקומות

סיכון                              שהעישון או השימוש באש כאמור נאסר בידי מנהל המעגנה.

לאש                  (ב)        לא יבצע אדם עבודות הלחמה, ריתוך, חיתוך או ליטוש באש או באופן

העלול לגרום גצים, ברציף, על כלי השיט או בכל מקום אחר במעגנה, אלא ברשות מנהל המעגנה ובהתקיים התנאים המוקדמים שהורה  מנהל המעגנה לגבי עבודות כאמור.

 

כיבוי      24.        (א)        מנהל מעגנה רשאי לנקוט כל אמצעים הנראים לו לכיבויה או לצמצומה

דליקות                           של דליקה בכלי שיט, ברציף או במקום כלשהו במעגנה.

(ב)       פרצה דליקה בכלי שיט, יודיע על כך המשיט או בעל כלי השיט,  במהירות האפשרית באמצעים שעומדים לרשותו, למנהל המעגנה ולרשות הכבאות; חובת הודעה כאמור תחול על המשיט אף אם הדליקה כובתה.

 

הרחקת   25.        (א)        ראה מנהל מעגנה שיש הכרח בהרחקה מיידית של כלי שיט ממקום

כלי שיט                                   עגינתו במעגנה או בביצוע כל תמרון אחר בו, כדי למנוע או להפחית סכנה לחיים או נזק לכלי השיט, לכלי שיט אחר, למיתקני המעגנה או לכל רכוש אחר במעגנה, או כדי למנוע פגיעה בסביבה הימית, רשאי הוא להורות לבעל כלי השיט או למשיט לנקוט כל פעולה כאמור.

(ב)       לא ביצע משיט או בעל כלי שיט הוראה מהוראות מנהל המעגנה שניתנו לפי תקנת משנה (א), רשאי מנהל המעגנה לבצע את ההוראה בעצמו או על ידי אנשים מטעמו ובאופן שיראה לנכון.

 

פרק שישי: מניעת זיהום המעגנה

 

הגדרה     26.        בפרק זה,  "שפיכה" – לרבות הזרמה, השלכה, פליטה, סילוק, דליפה או טפטוף.

 

מניעת     27.        (א)        לא ישליך אדם כל חפץ או חומר במעגנה, לא יניחו ולא ישפוך אותו אלא

זיהום                             במקום שייעד לכך מנהל המעגנה.

(ב)        לא יבצע אדם בתחומי המעגנה פעולות שיש בהן כדי לגרום למפגע או לנזק סביבתי, ובכלל זה צביעה בהתזה, ניקוי חול, ניקוי חלודה או שטיפת סיפונים או מפרשים בדטרגנטים, אלא באישור מנהל המעגנה, שיינתן בכפוף לרשיון העסק של מפעיל המעגנה, ובתנאים שיתנה כדי להבטיח מניעת זיהום מי המעגנה מפעילות כאמור.

(ג)          לא יבצע אדם בנמל טבריה פעולות כאמור בתקנת משנה (ב), ולא ייתן מנהל המעגנה אישור לביצוע פעולות אלה.

 

איסור      28.      (א)        לא יצבע אדם כלי שיט בתחום המעגנה בצבעים למניעת צמדת

צביעה                             ים המכילים תרכובות בדיל אורגניות (T.B.T.).

ב- T.B.T                 (ב)         מנהל המעגנה, בבואו להתיר פעילות של צביעת כלי שיט, כאמור

                                                   בתקנה 27(ב), יורה כי לא ייעשה שימוש בצבעים כאמור בתקנת משנה (א).

 

שפכים    29.        (א)        לא ישפוך אדם שפכים למי מעגנה או באתר שממנו יכולים שפכים להגיע

למי מעגנה, ולא יורה ולא ירשה אדם שפיכת שפכים כאמור.

(ב)                   לא ירשה משיט או בעל כלי שיט לשפוך או להזרים מכלי השיט שפכים למי מעגנה כאמור.

(ג)         שפכים המצויים בכלי השיט יוזרמו למיתקנים שייעד לכך מנהל המעגנה, בתנאים ובמועד כפי שיורה; הוראות מנהל המעגנה לפי תקנת משנה זו יינתנו לפי הנחיות המפקח למניעת זיהום ים ולפי רשיון העסק של  מפעיל המעגנה. 

 

פסולת     30.        (א)        בעת שהיית כלי שיט במעגנה, לא יניח משיט או כל מי שכלי השיט נמצא                באחריותו, שתצטבר בו פסולת שמחמת מהותה או כמותה       מזיקה

                                    לבריאות או מפריעה לשמירת הניקיון במעגנה.

                         (ב)       בכל עת שהיית כלי שיט במעגנה וטרם עזיבתו את מקום ריתוקו ליד  הרציף, ידאג המשיט או כל מי שכלי השיט נמצא באחריותו, לאיסוף הפסולת המצטברת בכלי השיט ועל הרציף במכלי פסולת מתאימים ובטוחים הניתנים לאטימה, ולסילוק מכלי הפסולת כאמור למיתקן לאיסוף פסולת שייעד לכך מנהל המעגנה.

(ג)        בתקנה זו ובתקנה 46, "פסולת" – למעט שפכים.

 

מניעת     31.        (א)        בעל כלי שיט או משיטו אחראי לכך שכלי השיט במעגנה לא יהווה  ולא

מפגעים                           יגרום מפגע כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940[14].

(ב)        היווה או גרם כלי השיט מפגע כאמור, רשאי מנהל המעגנה להורות לבעל כלי השיט או למשיט, לסלק את המפגע או להעביר את כלי השיט  ממקומו למקום אחר או להוציאו מהמעגנה, לפי העניין.

פרק שביעי: חובות מפעיל מעגנה

 

מתן       32.        מפעיל המעגנה לא יסרב לספק שירותי עגינה במעגנה אלא מטעמים סבירים.

שירותי עגינה                   

 

חובות     33.        (א)        מפעיל מעגנה יקים את כל התשתיות, המערכות או המיתקנים

מפעיל                              המפורטים בפרק זה (להלן – התשתיות), יספקם לכל כלי השיט העוגנים

מעגנה                              במעגנה, יפעילם  ויתחזקם ברמת בטיחות נאותה, הכל להנחת דעתו של

                                     הממונה על הנמלים.

(ב)        הממונה על הנמלים רשאי, בכפוף לכל דין, לפטור מפעיל מעגנה מן הצורך להקים, להפעיל או לתחזק אחת או יותר מן התשתיות, אם שוכנע, להנחת דעתו, כי נתקיים אחד מאלה:

(1)               לא ניתן בתנאים הקיימים להקים או להפעיל את התשתית;

(2)               מספר כלי השיט העוגנים במעגנה אינו מצדיק הקמתה או החזקתה של התשתית;

(3)               הקמת המעגנה טרם הושלמה, ומפעיל המעגנה המציא ערובה מספקת כי ישלים את הקמת התשתית תוך זמן סביר;

(4)               קיים אמצעי חלופי נאות לספק את הצורך שלמענו נועדה התשתית.

 

נתיבי      34.        מפעיל מעגנה, באישור הממונה על הנמלים, יסמן את נתיבי הכניסה והיציאה

כניסה ויציאה        מהמעגנה, באופן ברור ונראה לעין ביום ובלילה.

 

עומק      35.        (א)        השתנה עומק המים במעגנה מהקבוע במפה הימית של המעגנה (להלן –

המים                                   העומק הקבוע), באופן המסכן את בטיחות השיט, ידאג מפעיל המעגנה לחפירת קרקעית המעגנה לעומק הקבוע תוך פרק הזמן שיורה הממונה על הנמלים; עד סיום החפירה יסמן מפעיל המעגנה את הנתיבים הבטוחים לשיט בתחום המעגנה.

(ב)        תקנת משנה (א) לא תחול בנמל טבריה.

(ג)         בתקנה זו, "מפה ימית" – מפה המשמשת לניווט הבטוח של כלי שיט, שמוצגים בה קו החוף ושטח הים, ומצוינים בה, בין השאר,  עומק המים,  עזרי ניווט בחוף ובים ומאפייניהם, מיתקנים ימיים בחוף או בים, והתראות בדבר מכשולי ניווט.

 

ציוד       36.        מפעיל מעגנה יחזיק ויפעיל ציוד חירום והצלה אשר יכלול ציוד עזרה ראשונה,

חירום                 מערכת כריזה שתאפשר העברת  הודעות  לכל  חלקי  המעגנה, מכשירי  קשר,

והצלה                סירת שירות, גלגלי  הצלה  בכל  רציף  וסולמות  בטחון  ליציאה  מהמים

ברציפים.

 

אמצעי    37.        מפעיל מעגנה יוודא קיום אמצעי עגינה ומיגון כלי שיט במעגנה ותקינותם, הכל

עגינה                    בהתחשב בסעירות (אגיטציה) של הגלים במעגנה, ובממדי כלי השיט.

ומיגון                  

                             

אמצעי    38.        מפעיל מעגנה יחזיק מנוף או אמצעי אחר לצורך הספנת כלי השיט העוגנים

הספנה                 במעגנה.

 

האזנה    39.        (א)        מפעיל מעגנה יפעיל תחנת טלגרף אלחוטי כדין, לפי הוראות

לקשר                             פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב – 1972[15] .

(ב)         מפעיל מעגנה יקיים, באמצעות תחנת הטלגרף האלחוטי, האזנה  לערוצי התג"מ הימי שלהלן, לפי הוראות הממונה על הנמלים:

(1)          ערוץ 16 ערוץ מצוקה, בטיחות וקריאה;

(2)          ערוץ 11 ערוץ עבודה לצורך תפעול המעגנה, או ערוץ תג"מ אחר שצוין לצורך זה ברשיון לתחנת הטלגרף האלחוטי.

(ג)         בתקנה זו, "תג"מ"  תדר גבוה מאוד.

 

מידע      40.        מפעיל מעגנה יביא לידיעת משיטי כלי השיט העוגנים במעגנה,  על גבי

לוחות מודעות הנגישים להם: 

(1)               נתונים מטאורולוגיים עדכניים;

(2)               נתונים לגבי הגבלות ניווט במימי החופין של מדינת ישראל, לרבות שרטונות, אזורים סגורים ומיטווחים;

(3)               הודעות לימאים לפי תקנה 59 ולפי הפרק השמיני לתקנות הבטיחות.

(4)               שעות פעילות משרדי הנהלת המעגנה ושעות מתן השירותים במעגנה.

 

תאורה     41.        מפעיל מעגנה יתקין מערכת תאורה להארת תחום המעגנה באופן שימנע סינוור

כלי שיט ובאופן שלא יפריע לזיהוי משואות הניווט.

 

מערכת    42.        מפעיל מעגנה יקים בתחום המעגנה ובאישור רשות הכבאות אשר

כיבוי אש             בתחום שיפוטה נמצאת המעגנה, מערכת לכיבוי אש שתכלול הידרנטים, משאבה

ניידת ומטפים.

 

חשמל     43.        (א)        מפעיל מעגנה יקים ויפעיל תשתית לאספקת מים וחשמל לכלי השיט

ומים                                העוגנים במעגנה.

(ב)        לא יחובר כלי שיט לתשתיות החשמל והמים במעגנה אלא באישור מנהל  המעגנה.

 

תדלוק     44.        מפעיל מעגנה יקים ויפעיל תחנת תדלוק לכלי השיט, אשר מיקומה ואופן
הפעלתה ייקבעו באישור הממונה על הנמלים, לפי תנאי הבטיחות והתנאים למניעת מפגעים סביבתיים, לרבות מניעת זיהום הים, שקבעו הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

 

שירותים  45.        מפעיל מעגנה יתקין ויפעיל בתחום המעגנה שירותים ומקלחות בכמות מספקת,

ומקלחות             לפי מספר מקומות העגינה שבמעגנה.

 

מיתקני   46.         (א)        מפעיל מעגנה יתקין מיתקני קליטה מתאימים לאיסוף וסילוק של כל

  קליטה                         אלה:

(1)                  שפכים סניטריים;

(2)                  מי שיפוליים;

(3)                  שמן ושמן משומש;

(4)                  פסולת כאמור בתקנה 30.

(ב)       הקיבולת של מיתקן קליטה כאמור תאפשר קליטה של כל כמות שפכים או פסולת מכל סוג בכלי השיט העוגנים במעגנה, שהמיתקן מיועד להם.

(ג)       לא יתקין מפעיל מעגנה מיתקן קליטה אלא לפי תכנית מפורטת שהממונה על הנמלים אישר מראש.

(ד)       מפעיל המעגנה, ידאג, בכל עת, לרוקן את מיתקני הקליטה ולסלק את השפכים או הפסולת שנאגרו בהם למקום המיועד לכך לפי כל דין.

 

ציוד       47.        מפעיל מעגנה יחזיק ברשותו ציוד לניקוי הים מזיהומו, הכולל סופגים וחוסמים,

זיהום ים               בכמות שאישר הממונה על הנמלים, בכפוף לכל דין, ובאופן שהציוד כאמור יהיה מוכן לשימוש בכל עת. 

 

התייעצות 48.       הממונה על הנמלים לא ייתן אישור  לפי תקנות 46(ג) ו- 47 אלא לאחר שהתייעץ

עם מפקח             עם מפקח למניעת זיהום הים. 

למניעת זיהום

הים

תוכנית    49.        (א)        מפעיל מעגנה יערוך תוכנית מוכנות למקרי חירום שנדרשת בהם

מוכנות למקרי                   התערבות המשטרה, מד"א, מכבי אש או גורם חיצוני דומה, לרבות

חירום                             מקרים של תאונה ימית בתחום המעגנה ושריפה.

(ב)        בתוכנית המוכנות יפורטו הפעולות שיש לבצע במקרים כאמור, ועל מי מוטל לבצען, וכן דרכי התקשורת עם הגורמים החיצוניים כאמור.

(ג)         מנהל המעגנה ועובדיו יכירו את תוכנית המוכנות ויתרגלו אותה פעמיים בשנה לפחות.

 

דיווח        50.        (א)        מנהל מעגנה ידווח לממונה על הנמלים בכל אחד מעניינים אלה:

לממונה על                               (1)        איסור על כניסה ויציאה של כלי השיט מהמעגנה;

הנמלים                                    (2)        משיית כלי שיט מהמים ללא הסכמת בעל כלי השיט;

(3)        תאונה ימית בתחום המעגנה;

(4)        שינוי משמעותי בעומק נתיב הכניסה למעגנה;

(5)        אירוע חריג בתחום המעגנה;

(6)        תקלה משמעותית באחת התשתיות;

(7)        זיהום מי המעגנה או חשש לזיהום מי המעגנה;

(8)        תירגול תוכנית המוכנות לפי תקנה 49;

(9)        אי התקיימות הוראות תקנה 11, כולן או מקצתן, בעסק כהגדרתו בתקנה 10.

 (ב)       מנהל המעגנה ינהל יומן מעגנה שיתועדו בו הדיווחים האמורים בתקנת משנה (א).

(ג)         בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) ו- (ב), מנהל המעגנה יגיש לממונה על הנמלים, על פי הנחיותיו, מדי שלושה חודשים, דין וחשבון על השימוש בסמכויותיו ובסמכות מפעיל המעגנה על פי תקנות 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18(ב), 19(ב), 22(ב), 24(ב), 25, 27(א) ו- 49(ג).

 

הפסקת    51.        לא קיים מפעיל מעגנה אחת או יותר מן החובות המנויות בפרק זה, והדבר עלול

פעילות               לפגוע בתפעולה התקין של המעגנה או בבטיחות השיט או באיכות הסביבה הימית, רשאי הממונה על הנמלים, באישור השר ולאחר שנתן הזדמנות למפעיל המעגנה להשמיע טענותיו, לאסור על כניסת כלי שיט לתחום המעגנה או יציאה ממנו, ולאסור כל פעילות של המעגנה.

פרק שמיני : הוראות כלליות

 

תשלומים 52.        (א)        מפעיל המעגנה רשאי לגבות תשלום בעד שירותים הניתנים במעגנה לכלי 

למפעיל                                    שיט לרבות לפי תקנות אלה.

המעגנה                    (ב)        לא שולמו תשלומים החלים על כלי שיט לפי תקנת משנה (א), רשאי

מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, להורות על הוצאת כלי השיט האמור מתחום המעגנה או לאסור על כניסתו לתחום המעגנה.

 

תשלומים 53.       לא יוציא אדם כלי שיט אל מחוץ למעגנה , אלא אם כן קיבל אישור ממנהל

כתנאי                 המעגנה כי שולמו כל התשלומים החלים על כלי השיט כאמור בתקנה 52. 

להשטה                  

 

סייג         54.        תקנות 13, 38, 39, 43, 44 ו- 45 לא יחולו על  מעגנה שיותר ממחצית כלי השיט

לתחולה               העוגנים בה באופן קבוע הם בבעלות מפעיל המעגנה, והשירותים לכלי שיט לפי תקנות אלה, ניתנים בה ללא תמורה.            

 

ערר          55.        (א)        הרואה עצמו נפגע מהחלטת מנהל המעגנה לפי תקנות אלה, למעט לפי

תקנה 5(ב), רשאי לערור עליה לפני הממונה על הנמלים תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה, והוא ייתן החלטתו תוך 15 ימים מיום הגשת הערר.

(ב)        הממונה על הנמלים רשאי לבטל את החלטת מנהל המעגנה, לשנותה או להחזיר את הענין להחלטה מחודשת של מנהל המעגנה.

(ג)         כל עוד לא החליט הממונה על הנמלים אחרת, תעמוד החלטת מנהל המעגנה בתוקפה.

 

נטילת      56.        הממונה  על  הנמלים  רשאי  ליטול  לעצמו  כל  סמכות  הנתונה  למנהל   מעגנה

סמכות                     בתקנות אלה, אם הדבר דרוש לדעתו מטעמי בטיחות השיט או לצורך תפעול תקין של המעגנה.

 

אכיפת     57.        לא ביצע משיט או בעל כלי שיט הוראה מהוראות מנהל המעגנה שניתנו לפי הוראות              תקנות אלה, יהיה מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, רשאי         

(1)               לבצע את ההוראה בעצמו או על ידי אנשים מטעמו ובאופן שיראה לנכון;

(2)               להוציא את כלי השיט ממקומו ולהעגינו או לרתקו, להעבירו למקום אחר, גם ביבשה, או לאסור כניסתו לתחום המעגנה, ולעשות את כל הדברים הקשורים בפעולות אלה; בעל כלי השיט והמשיט יסייעו למנהל המעגנה ולאנשים הפועלים מטעמו בפעולות האמורות; בעל כלי השיט ישא בהוצאות שנגרמו למנהל המעגנה עקב פעולות כאמור.

 

הודעות   58.        במסגרת הסמכויות המסורות לממונה על הנמלים על פי הפקודה ועל פי תקנות

לימאים               אלה רשאי הוא לפרסם הודעות לימאים כמשמעותן בפרק השמיני לתקנות הבטיחות, ולשם כך יהיו בידיו כל הסמכויות המסורות למנהל לפי הפרק האמור.

 

סמכויות 59.        בבואו לבצע את סמכויותיו למניעת זיהום הים לפי כל דין, יפקח מפקח

מפקח                 למניעת זיהום הים על קיום הוראות הפרק השישי והוראות תקנות 46(ד) ו-47.

למניעת זיהום הים 

 

שמירת    60.        תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

דינים

 

תחילה     61.        תחילתן של תקנות אלה  ששים ימים מיום פרסומן.

 

הוראות   62.        (א)        מיתקן ימי שהקמתו כדין הושלמה והפעלתו החלה לפני תחילתן של

מעבר                              תקנות אלה, יראו כאילו הקמתו אושרה בידי מנהל המעגנה לפי

                                    תקנה 4.

(ב)        עסק למתן שירותים ימיים שהופעל כדין ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו הותר בידי מפעיל המעגנה לפי תקנה 11.

(ג)         מעגנה שהפעלתה כדין החלה לפני תחילת תקנות אלה, יראו את מפעיל המעגנה, למשך שנה מיום תחילתן,  כאילו קיים חובותיו לפי הפרק השביעי.

 

 

 

תוספת

(תקנה 1 – הגדרת "מעגנה")

 

(1)        נמל עכו – כולו;

(2)        נמל חיפה – מעגן הדיג קישון, שתחומו שטח הים שתוחמים רציפי המעגן, וכן שטח הרציפים שסביב המעגן ועד 5 מטרים מקו המים;

(3)        נמל מרינה לי הרצליה – כולו;

(4)        נמל תל-אביב  –  כולו;

(5)        נמל מרינה אתרים תל אביב  – כולו;

(6)        נמל יפו – כולו;

(7)        נמל מרינה אשדוד – כולו;

(8)        נמל מרינה אשקלון – כולו;

(9)        נמל מעגנות ים סוף –

(א)        מרינה אילת שתחומה כלהלן: שטח היבשה והים התחום על ידי הרציפים ושוברי הגלים של מרינה אילת, וכן רצועת ים ברוחב של 70 מטרים בסמוך ומחוץ לשוברי הגלים;

(ב)        המעגנה הדרומית שתחומה כלהלן: שטח היבשה והים  התחום על ידי קו החוף, הרציף הצפוני ושובר הגלים של המעגנה הדרומית, וכן רצועת ים ברוחב 70 מטרים בסמוך ומחוץ לרציף ולשובר הגלים.

                        (10)       נמל טבריה –

(א)        מעגן דרומי טבריה; מעגן צפוני טבריה; מעגן לידו טבריה; מעגן הדיג טבריה; מעגן גינוסר ומעגן עין גב שתחומם כלהלן:

השטח הימי שבין החוף לשוברי הגלים, וכן רצועת ים ברוחב 70 מטרים בסמוך ומחוץ לשוברי הגלים;

(ב)        מעגן מזח כפר נחום – מזח כפר נחום וכן רצועת ים ברוחב 70 מטרים מסביב למזח.

 

 

 

 

 

 

_________התשס"ז                                                      ____________

(__________ 2007)                                                          שאול מופז

 (חמ 3-2619)                                                      שר התחבורה והבטיחות הדרכים


[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

[2] ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

[3] ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

[4] ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

[5] ק"ת התשמ"ג, עמ' 387; התשנ"ט, עמ' 456.

[6] ק"ת התשנ"ח, עמ' 751.

[7] דיני מדינת ישראל , נוסח חדש 33, עמ' 630.

[8] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

[9] ס"ח התשי"ט, עמ' 199.

[10] ק"ת התשל"ו, עמ' 568.