תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שייט קטנים), תשנ"ח – 1998

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שייט קטנים), תשנ"ח – 1998

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – ימאים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – ימאים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים – כלי שיט

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים – ימאים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

סעיף 1

הגדרות

 

פרק ב': החלת החוק

סעיף 2

תחולה על כלי שיט קטנים

 

פרק ג': רישוי משיטים

סעיף 3

חובת תעודת משיט

סעיף 4

תעודת משיט לאופנוע ים

סעיף 5

תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה א'

סעיף 6

תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה ב' ולספינת מנוע

סעיף 7

תעודת משיט לסירת נוסעים בשכר

סעיף 8

תעודת משיט למפרשית

סעיף 9

תעודת משיט לספינה

סעיף 10

תעודת משיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'

סעיף 10א

תעודת משיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

סעיף 10ב

היתר להשטת אניית נוסעים קטנה

סעיף 10ג

תעודת מכונן

סעיף 11

תעודת משיט ספינה גוררת

סעיף 12

תעודת משיט  בין לאומי

סעיף 13

הגבלות

סעיף 14

תכנית בחינות

סעיף 15[1]

פרטי תעודת משיט

 

פרק ג1: מתן תעודת משיט

סעיף 15א

הגדרות לפרק ג1

סעיף 15ב

תעודת משיט

סעיף 15ג

בקשה וצילום

סעיף 15ד

שמירת צילומים ומידע רפואי

סעיף 15ה

תעודת משיט זמנית

סעיף 15ו

תעודת משיט קבועה

סעיף 16

תוקף תעודת משיט

סעיף 16א

אי חידוש תעודה במועד

סעיף 17

אובדן תעודת משיט או אי חידוש תעודת משיט

 

פרק ד': התליית תעודת משיט

סעיף 18

פגם שנתגלה בבריאות של משיט

סעיף 19

אישום פלילי

סעיף 20

תעודה שהושגה על סמך פרטים כוזבים

סעיף 21

הרשעה בעבירה הפוגעת בכשירות משיט

סעיף 22

התליית תעודה

סעיף 23

ערר

סעיף 24

ועדת ערר

 

פרק ה': פטורים

סעיף 25

פטור לבעלי הכשרה

סעיף 26

מתן פטור לבעלי הכשרה ימית

סעיף 27

תעודה ממדינת חוץ

סעיף 28

מעבר כלי שיט שאינו ישראלי במימי החופין של ישראל

 

פרק ו': הוראות כלליות

סעיף 29

אגרות והצמדה למדד

סעיף 29א

תוקף האישור הרפואי

סעיף 30

שמירת דינים

סעיף 31

עונשין

סעיף 32

ביטול

סעיף 33

תחילה והוראות מעבר

 

תוספת ראשונה

 

תוספת שניה

 

תוספת שלישית

 


תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225(א) ו-(ב)(1), 218(טז) ו-230(א) לחוק הספנות (ימאים), תשל"ג-1973 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 229 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), אני מתקין ומצווה לאמור:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אופנוע ים" – כלי שיט ממונע על ידי מנוע שאיבת מים (סילון), המסוגל להשיט עד שלושה אנשים אשר הפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו באמצעות מוט רוחבי;

תק' תשס"א-2001

           "אישור רפואי" – אישור רפואי, ולגבי בדיקת עיניים לרבות אישור אופטומטריסט, לפי הטופס שבתוספת השלישית;

תק' תשס"א-2001

           "אניית נוסעים קטנה" – כלי שיט אשר תפוסתו ברוטו אינה עולה על 500 טון, שאורכו המרבי עולה על 24 מטרים ואינו עולה על 36 מטרים, המסיע או המיועד להסיע בשכר עד 220 נוסעים, במימי החופין של ישראל, ובים סוף – צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;

תק' תשס"א-2001

           "כלי שיט קטן" –  אופנוע ים, סירה, מפרשית, ספינה או אניית נוסעים קטנה;

תק' תשס"א-2001

           "מפרשית" – כלי שיט שאורכו עד 12 מטרים ואינו קטן מ-7 מטרים, המונע באמצעות חתירה או מפרשים, שאינו נושא עליו מנוע ואינו מיועד לשאת מנוע להנעתו;

תק' תשס"א-2001

           "משיט" – אדם המשיט כלי שיט קטן או האחראי על מכונותיו, הטעון רישוי לפי תקנות אלה;

תק' תשע"ד-2014

           "משרד התחבורה" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

           "סירה" – כלי שיט שאינו מפרשית או אופנוע ים ואשר אורכו המרבי אינו עולה על 7 מטרים;

           "סירת מנוע עוצמה א'" – סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו עולה על 4.4 קילוואט וקטן מ- 110 קילוואט;

           "סירת מנוע עוצמה ב'" – סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו עולה על 110 קילוואט;

           "סירת נוסעים בשכר" – סירה המסיעה או המיועדת להסיע, בשכר, עד 12 נוסעים;

תק' תשס"א-2001

           "ספינה" – כלי שיט העשוי לשוט אשר תפוסתו ברוטו אינה עולה על 100 טון ושאורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים ואינו קטן מ-7 מטרים, למעט מפרשית ואופנוע ים;

           "ספינה גוררת" –  ספינה שנתמלאו בה שני אלה:

(1)   רשות הרישוי אישרה אותה ככשירה לשמש ספינה גוררת;

(2)   עוצמת המנועים המשמשים להנעתה, אינה עולה על 370 קילוואט;

תק' תשס"ד-2004

           "ספינת מנוע" – ספינה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי בלבד, ולא מותקנים בה מפרשים;

תק' תשס"א-2001

           "ספינת נוסעים בשכר רמה א'" – ספינה המסיעה או המיועדת להסיע בשכר עד 55 נוסעים, במימי החופין של ישראל, ובים סוף – צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;

תק' תשס"א-2001

           "ספינת נוסעים בשכר רמה ב'" – ספינה המסיעה או המיועדת להסיע בשכר בין 56 ל-220 נוסעים במימי החופין של ישראל, ובים סוף – צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;

           "מסע בין-לאומי" – מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת, לרבות מסע מכל מקום בישראל, למרחק העולה על חמישה עשר מיל ימי מחוץ למימי החופין שלה;

           "מפקח כלי שיט" – כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982 (להלן – תקנות הבטיחות);

תק' תשס"א-2001

           "רשות הרישוי" – כל אחד מאלה:

תק' תשס"ו-2005

(1)   סגן מנהל רשות הספנות והנמלים לענינים טכניים – לגבי תעודת משיט שניתנה לפי תקנות 10א עד 10ג;

תק' תשס"ו-2005

(2)   הממונה הארצי על כלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים – לגבי כל תעודת משיט אחרת;

           "שיט חופי" – שיט בתחום מימי החופין של ישראל או במים פנימיים שלה;

           "תעודת משיט" – תעודה שנתנה רשות הרישוי לפי תקנות אלה.

פרק ב': החלת החוק

תחולה על כלי שיט קטנים

2.    סעיפי החוק כמפורט להלן יחולו על כלי שיט קטן:

(1)  סעיף 1, ההגדרות "בעל", "המנהל", "מפקח", "נציג", "צוות", "קברניט" ו"השר";

תק' תשס"א-2001

(2)  סעיפים 2, 3, 13, 14, 15, 36 עד 41, 48 עד 54, 57, 61, 62, 64;

(3)  סעיפים 116 ו-117; לענין זה, "ימאי" – לרבות מי שבידו תעודת משיט;

(4)  סעיף 118(3) עד (18);

(5)  סעיף 118(19) – לענין איש צוות ספינה גוררת ואדם המשרת בספינת נוסעים;

(6)  סעיפים 126 עד 191;

(7)  סעיף 218(טז);

(8)  סעיפים 221 עד 224;

(9)  סעיפים 226, 227, 230(א) ו-231.

פרק ג': רישוי משיטים

חובת תעודת משיט

תק' תשס"א-2001

תק' תשס"ד-2004

3.    (א)[1] לא ישיט אדם ולא יהיה אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן, אלא אם כן בידו תעודת משיט וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות שבתעודה.

תק' תשס"ד-2004

           (א1)        לא ישיט אדם כלי שיט קטן ולא יהיה אחראי על מכונותיו אלא אם כן תעודת המשיט שלו נמצאת בכלי השיט בעת השטתו.

תק' תשס"א-2001

           (ב)  לא ירשה אדם לאחר להשיט או להיות אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן, אלא אם כן לאותו אדם תעודת משיט תקפה, המתאימה להשטת אותו כלי שיט.

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי אדם שהוא בן שש עשרה שנים ומעלה להשיט כלי שיט כאמור, למעט אופנוע ים, בתנאי שנמצא בו אדם נוסף בעל תעודת משיט תקפה המתאימה להשיטו, יש לאותו אדם שליטה מלאה בהשטת כלי השיט וההשטה היא במסגרת הוראת השיט באותו כלי שיט.

תעודת משיט לאופנוע ים

4.    רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת אופנוע ים במימי חופין, שתיקרא תעודת משיט 11, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן שש עשרה שנים לפחות;

(2)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט אופנוע ים;

(3)  עמד בבחינות להשטת אופנוע ים מטעם רשות הרישוי;

תק' תשס"א-2001

(4)  הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט.

תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה א'

5.    רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה א', שתיקרא תעודת משיט 12, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן שבע עשרה שנים לפחות;

(2)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת מנוע עוצמה א';

(3)  עמד בבחינה להשטת סירת מנוע עוצמה א', מטעם רשות הרישוי;

(4)  אינו מצוי בתקופת פסילה, השעיה או התליה לפי תקנות אלה.

תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה ב' ולספינת מנוע

תק' תשס"ד-2004

6.    רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה ב' ולהשטת ספינת מנוע שאורכה המרבי אינו עולה על 8.5 מטרים, ושהוגבלה ברישיון השיט שלה לשימוש פרטי, בתחום של עד 4 מילים ימיים מהחוף, שתיקרא תעודת משיט 13, למבקש אשר נתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;

(2)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת מנוע;

(3)  הוא בעל תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה א', במשך שנה לפחות;

(4)  עמד בבחינה להשטת סירת מנוע עוצמה ב', מטעם רשות הרישוי;

(5)  אינו מצוי בתקופת פסילה, השעיה או התליה לפי תקנות אלה.

תעודת משיט לסירת נוסעים בשכר

7.    רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת נוסעים בשכר, שתיקרא תעודת משיט 20, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן תשע עשרה שנים לפחות;

תק' תשס"ד-2004

(2)  הוא בעל תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה ב';

(3)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת נוסעים;

(4)  הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום, לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה;

(5)  שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים או בספינת נוסעים והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה האמורה;

(6)  עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים בשכר;

תק' תשס"א-2001

(7)  לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל סירת נוסעים.

תעודת משיט למפרשית

8.    רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת מפרשית שתיקרא, תעודת משיט 21, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן שש עשרה שנים לפחות;

(2)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד על כושר הראיה שלו ומצב בריאותו הכללי להשיט מפרשית;

תק' תשס"ד-2004

(3)  עמד בבחינה להשטת מפרשית מטעם רשות הרישוי או מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.

תעודת משיט לספינה

9.    רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה, שתיקרא תעודת משיט 30, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;

(2)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה;

(3)  הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום, לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה;

(4)  עמד בבחינות בשיט חופי מטעם רשות הרישוי;

תק' תשס"א-2001

(5)  הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט.

תעודת משיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'

תק' תשס"א-2001

10.   רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינת נוסעים בשכר רמה א', שתיקרא תעודת משיט 40, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן עשרים שנים לפחות;

(2)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה;

(3)  בעל הסמכה להשטת ספינה במשך שנתיים לפחות;

(4)  שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים, בספינת נוסעים או בספינה גוררת והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה האמורה;

(5)  הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום, כי סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה;

(6)  עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים, ספינת נוסעים או ספינה גוררת;

תק' תשס"א-2001

(7)  הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;

תק' תשס"א-2001

(8)  לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל סירת נוסעים או ספינת נוסעים;

(9)  הציג בפני רשות הרישוי אישור, לפיו סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.

תעודת משיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

תק' תשס"א-2001

10א.   רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינת נוסעים בשכר רמה ב', שתיקרא תעודת קברניט נוסעים בשכר בחופי ישראל (להלן – קנ"ב), למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו, כושר ראייתו וכושר שמיעתו להשיט ספינת נוסעים בשכר;

(2)   בעל הסמכה להשטת ספינת נוסעים בשכר רמה א' (משיט 40), אשר שירת כמשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א' במשך שנה לפחות, והמציא על כך אישור בכתב מאת בעל הספינה האמורה;

(3)   הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה שערך מגן דוד אדום, או גוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;

(4)   הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;

(5)   עמד בבחינה בכתב ובבחינה בעל פה, מטעם רשות הרישוי, לקברניט נוסעים בשכר;

(6)   הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;

(7)   לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להשיט ספינת נוסעים.

היתר להשטת אניית נוסעים קטנה

תק' תשס"א-2001

10ב.   רשות הרישוי רשאית לתת היתר להשטת אניית נוסעים קטנה, לקנ"ב שעמד בבחינה להכרת סוג כלי השיט, מטעם רשות הרישוי.

תעודת מכונן

תק' תשס"א-2001

10ג.   רשות הרישוי רשאית לתת למבקש תעודת משיט לאחראי על המכונות בספינת נוסעים בשכר רמה א', ספינת נוסעים בשכר רמה ב', ובאניית נוסעים קטנה, שתיקרא תעודת מכונן, אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;

(2)   המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו לשמש אחראי על המכונות בספינת נוסעים בשכר;

(3)   השלים 10 שנות לימוד;

(4)   שירת במשך שנה לפחות בתפקיד הכולל טיפול והשגחה במנוע של ספינה שעוצמת מנועיה עולה על 75 קילוואט, והמציא על כך אישור בכתב מאת קברניט הספינה האמורה או בעליה;

(5)   קיבל הערכה חיובית מאת הקברניט או הבעלים האמורים בפסקה (4), לגבי עבודתו בששת החודשים שקדמו למועד הבחינה;

(6)   הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה שערך מגן דוד אדום, או גוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;

(7)   הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך;

(8)   עמד בבחינה למכונן מטעם רשות הרישוי;

(9)   הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;

(10)  לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו כאחראי מכונות בספינת נוסעים.

תעודת משיט ספינה גוררת

11.   רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה גוררת, שתיקרא תעודת משיט 50, למבקש אשר נתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן עשרים שנים לפחות;

(2)  בעל תעודת משיט לספינה שנתיים לפחות;

(3)  המציא לרשות הרישוי אישור רפואי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה גוררת;

(4)  שירת במשך שנה לפחות כאיש צוות ספינה גוררת;

(5)  הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום, כי סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה והחייאה;

(6)  עמד בבחינות מטעם רשות הרישוי להשטת ספינה גוררת;

תק' תשס"א-2001

(7)  הוא אינו פסול לפי פרק ד' מלקבל תעודת משיט;

תק' תשס"א-2001

(8)  לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל ספינה גוררת;

(9)  הציג בפני רשות הרישוי אישור כי סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש, שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.

תעודת משיט
בין-לאומי

12.   רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה במסע בין-לאומי, שתיקרא תעודת משיט 60, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)  הוא בן תשע עשרה שנים לפחות;

(2)  בעל רשיון משיט לספינה במשך שנה לפחות;

תק' תשס"ד-2004

(2א)        הציג בפני רשות הרישוי אישור ולפיו סיים בהצלחה קורס לעזרה ראשונה והחייאה שערך מגן דוד אדום, או גוף אחר שרשות הרישוי הסמיכה לכך;

תק' תשס"ד-2004

(3)  לאחר שקיבל תעודת משיט 30 לפי תקנה 9, הפליג כאיש צוות בספינה במסע ממדינה אחת למדינה אחרת, במשך שמונה ימים במצטבר, מתוכם לפחות ארבעה ברציפות, והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הספינה האמורה או כל ראיה אחרת להפלגתו כאמור, לפי דרישת רשות הרישוי.

הגבלות

תק' תשס"ד-2004

13.   רשות הרישוי רשאית לקבוע בתעודת המשיט תנאים והגבלות מטעמים שבבטיחות, לרבות הגבלות בדבר תחום השיט ושעות ההשטה המותרים.

תכנית בחינות

14.   רשות הרישוי תקבע תכנית למקצועות למידה ונושאים לבחינה לקבלת תעודת משיט לכלי שיט קטן; התכנית תימסר לכל מבקש.

פרטי תעודת משיט

15[2].  (א)  משיט יציג תעודת משיט לפי דרישת שוטר, מפקח או מפקח כלי שיט.

           (ב)  בתעודת משיט יצוינו שם בעל התעודה, מענו, מספר הזהות שלו וסוג כלי השיט שאותו הוא רשאי להשיט.

תק' תשע"ד-2014

פרק ג1: מתן תעודת משיט

הגדרות לפרק ג1

תק' תשע"ד-2014

15א.   בפרק זה, "בקשה" – בקשה הערוכה לפי הטופס שבתוספת השלישית.

תעודת משיט

תק' תשע"ד-2014

15ב.   (א)  תעודת משיט קבועה תהיה בת-תוקף רק אם משרד התחבורה הנפיק אותה כשהיא נושאת צילום פנים של בעליה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק תעודת משיט זמנית לפי תקנה 15ה.

בקשה וצילום

תק' תשע"ד-2014

15ג.   המבקש לקבל תעודת משיט (בפרק זה – המבקש) –

(1)  יצטלם צילום פנים ממוחשב בידי מי שרשות הרישוי הסמיכה לכך, ויגיש את טופס הבקשה שקיבל מאותו גורם ממולא לכל פרטיו, ושעליו מוטבע צילום פניו; ואולם אם המבקש הוא בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה, והוא אינו מתנגד לכך שרשות הרישוי תעשה שימוש בצילום פניו הממוחשב שצולם לשם קבלת רישיון נהיגה או לחדשו לפי תקנה 174א(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – מאגר התמונות של משרד התחבורה) כמפורט בפסקה (2), באפשרותו להגיש את טופס הבקשה ממולא לכל פרטיו ולצרף לה את צילום פניו;

(2)  אם המבקש בעל רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה, רשאית רשות הרישוי להנפיק את תעודת המשיט עם צילום פניו הממוחשב המצוי במאגר התמונות של משרד התחבורה, ולצורך כך רשאית היא לעשות שימוש במאגר התמונות של המשרד כאמור, אלא אם כן הביע המבקש את התנגדותו לכך במסגרת הבקשה;

(3)  יעמוד בבדיקות הרפואיות, בדרישות ובבחינות כאמור בתקנות אלה.

שמירת צילומים ומידע רפואי

תק' תשע"ד-2014

15ד.   (א)[3] רשות הרישוי תקים ותנהל מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), שבו יישמרו צילומים שביצע מי שרשות הרישוי הסמיכה לכך כאמור בתקנה 15ג(1).

           (ב)  הצילומים ישמשו את רשות הרישוי לצורך מילוי תפקידה לפי תקנות אלה, ולמטרה זו בלבד, ולא יהיה ניתן להעבירם למעט אם ניתן צו שיפוטי להעברת המידע ובהתאם להוראות הצו; רשות הרישוי תנקוט לגבי הצילומים אמצעי אבטחה פיזית ואבטחת מידע כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות.

           (ג)   המידע הרפואי הנכלל בבקשה ישמש את רשות הרישוי לצורך מילוי תפקידה בלבד, ולא יהיה ניתן להעבירו; המידע הרפואי לא יישמר יותר מעשר שנים ממועד הגשת הבקשה.

תעודת משיט זמנית

תק' תשע"ד-2014

15ה.   (א)  רשות הרישוי רשאית להנפיק תעודת משיט זמנית לאחד מאלה:

(1)   למבקש תעודת משיט לראשונה אם עמד בתנאים לקבלת תעודת משיט כאמור בתקנות אלה, והגיש בקשה כאמור בתקנה 15ג;

(2)   לבעל תעודת משיט המבקש לחדשה;

(3)   למבקש שהודיע, לפי תקנה 17(א), כי תעודת המשיט שלו אבדה או שניזוקה באופן שאינו מאפשר שימוש בה.

           (ב)  תוקפה של תעודת משיט זמנית יהיה מיום תשלום האגרה הנקובה בתוספת הראשונה, עד התאריך הנקוב בתעודה; תקופה כאמור לא תעלה על 180 ימים מיום הנפקת התעודה.

           (ג)   הונפקה תעודת משיט זמנית ועד מועד פקיעת התוקף הנקוב בה לא שולמה האגרה כאמור בתוספת הראשונה, רשאית רשות הרישוי לתת למבקש תעודת משיט זמנית נוספת לתקופה שלא תעלה על 180 ימים נוספים.

           (ד)  שולמה האגרה כאמור בתוספת הראשונה ואולם עד מועד פקיעת תוקף התעודה הזמנית לא הונפקה תעודת משיט קבועה לפי תקנה 15ו, רשאית רשות הרישוי לתת למבקש תעודת משיט זמנית נוספת, בלא חיוב נוסף, לתקופה שלא תעלה על 180 ימים נוספים.

           (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד), רשאית רשות הרישוי, במקרים חריגים שבהם גם בחלוף 180 הימים לא הונפקה תעודת משיט קבועה לפי תקנה 15ו, להנפיק למבקש תעודת משיט זמנית נוספת לתקופה שתחליט.

תעודת משיט קבועה

תק' תשע"ד-2014

15ו.   שולמה האגרה הנקובה בתוספת הראשונה בעבור מתן תעודת משיט קבועה או חידושה, תנפיק רשות הרישוי תעודת משיט קבועה, בכפוף לאמור בתקנות 18 עד 22; תעודת המשיט תישלח בתוך 90 ימים מיום שנרשם התשלום במחשבי משרד התחבורה, לכתובתו של בעל התעודה לפי הרשות במרשם האוכלוסין.

תוקף תעודת משיט

תק' תשס"א-2001

16.   (א)  תוקפה של תעודת משיט למעט תעודה לפי תקנה 10א או 10ג, הוא לחמש שנים.

תק' תשס"א-2001

           (א1)        תוקפה של תעודת משיט לפי תקנות 10א ו-10ג, ותוקפו של היתר לפי תקנה 10ב הוא לשנתיים.

תק' תשס"א-2001

           (א2)        רשות הרישוי רשאית לחדש תעודת משיט לפי תקנות 10א ו-10ג, והיתר לפי תקנה 10ב, אם המשיט המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו להמשיך ולשמש כקנ"ב או כמכונן.

תק' תשס"א-2001

           (ב)  על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1) רשאי המנהל, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע מועד מוקדם יותר לפקיעת תוקף תעודת משיט, ובלבד שנתן למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו.

אי-חידוש תעודה במועד

תק' תשס"ד-2004

16א.   לא תחודש תעודת משיט שלא היה לה תוקף במשך תקופה העולה על שנתיים, אלא אם כן הוכיח בעל התעודה לרשות הרישוי כי ידיעותיו העיוניות והמעשיות מספקות להשטת כלי השיט בבטחה, ולצורך זה רשאית רשות הרישוי לדרוש מבעל תעודה כאמור לעמוד בתנאים לקבלת תעודת משיט לראשונה, כולם או מקצתם.

אובדן תעודת משיט או אי-חידוש תעודת משיט

תק' תשע"ד-2014

17.   (א)  אבדה תעודת משיט או שניזוקה באופן שאינו מאפשר שימוש בה, ימסור בעל התעודה הודעה על כך לרשות הרישוי, תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו נודע לו על האובדן או על הנזק שניגרם לה.

תק' תשע"ד-2014

           (ב)  שוכנעה רשות הרישוי כי אבדה לאדם תעודת משיט או כי תעודת המשיט שלו ניזוקה באופן שאינו מאפשר שימוש בה, תיתן לו, לפי בקשתו, תעודה אחרת במקומה, לאחר תשלום אגרת תעודה כאמור בתקנה 29.

פרק ד': התליית תעודת משיט

פגם שנתגלה בבריאות של משיט

18.   (א)  בעל תעודת משיט שנתגלו בו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, או שנפגמה בריאותו בדרך אחרת, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

           (ב)  הובא לידיעת רשות הרישוי כי נתגלו מגבלות או נפגמה בריאותו של משיט כאמור בתקנת משנה (א), רשאית היא לדרוש ממנו להמציא לה, תוך פרק זמן קצוב, אישור רפואי כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו, להשיט את כלי השיט שלגביו ניתנה לו תעודת משיט.

           (ג)   לא המציא משיט אישור רפואי כאמור או שהאישור הרפואי קבע כי אינו כשיר מבחינת מצב בריאותו להשיט את כלי השיט שלגביו ניתנה לו תעודת משיט, רשאית רשות הרישוי להתלות או לבטל, לפי הענין, את תעודת המשיט שלו.

אישום פלילי

19.   הוגש אישום פלילי נגד אדם על עבירה הנובעת מהשטת כלי שיט, רשאית רשות הרישוי, אם ראתה צורך בכך מטעמים שבהגנה על בטיחות הציבור והשיט, להתלות את תעודת המשיט, ואם אין לו תעודה כאמור – לסרב לתיתה לו, עד למתן פסק דין סופי בתיק הפלילי.

תעודה שהושגה על סמך פרטים כוזבים

20.   קיבל אדם תעודת משיט על סמך פרטים כוזבים או מטעים, רשאית רשות הרישוי, על פי שיקול דעתה, להתלות את תעודת המשיט, לבטלה או לסרב לחדשה, לפי הענין.

הרשעה בעבירה הפוגעת בכשירות משיט

21.   הורשע אדם בעבירה לפי תקנות הבטיחות או בעבירה הנובעת מהשטת כלי השיט, והעבירה נוגעת לכשירותו של האדם כמשיט, רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה –

(1)  להתלות את תעודת המשיט;

(2)  לבטל את תעודת המשיט;

(3)  לדחות, לתקופה שתורה, מתן תעודת משיט.

התליית תעודה

תק' תשס"ד-2004

22.   ראתה רשות הרישוי, על פי ראיות שהובאו בפניה, כי התנהגות משיט נוגדת את כללי הימאות הטובה או שהיא נוגדת תקנה או הוראה מחייבת באשר להשטת כלי השיט שנתן גורם שהוסמך לכך כדין ויש בה משום סכנה לחיי אדם, לבטיחות השיט או לאיכות הסביבה הימית, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתנה למשיט הזדמנות להביא טענותיו לפניה, להתלות את תעודת המשיט לצורך השתלמות ועמידה בדרישות עיוניות ומעשיות להסמכה לתקופה שלא תעלה על 120 ימים. לא הוגשה קובלנה לפי החוק תוך המועד האמור, תבוטל ההתליה; הוגשה קובלנה תוך המועד האמור, רשאית הרשות להאריך את תקופת ההתליה, ובלבד שלא תעלה על 180 ימים.

ערר

23.   הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי לפי תקנות 18 עד 22, רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה.

ועדת ערר

24.   (א)  השר ימנה ועדת ערר בת שלושה חברים והם: נציג ציבור או עובד המדינה בעל השכלה משפטית, נציג משטרת ישראל ונציג אגודת ספורט ימי או ארגון בעל כלי שיט.

           (ב)  הודעה על מינוי ועדת ערר ועל מענה תפורסם ברשומות.

           (ג)   ועדת הערר רשאית לבטל את החלטת רשות הרישוי, לשנותה או להחזיר את הענין לדיון נוסף לרשות הרישוי.

           (ד)  כל עוד לא החליטה ועדת הערר אחרת, תעמוד החלטת רשות הרישוי בתוקפה.

פרק ה': פטורים

פטור לבעלי הכשרה תק' תשס"א-2001

25.   בעלי תעודות הסמכה לפי החוק, קציני חיל הים, בוגרי קורס חובלים ובוגרי בתי ספר ימיים שבפיקוח משרד החינוך והתרבות, יהיו פטורים מן הבחינות לפי תקנות 4 עד 12 לפי הענין, כולן או מקצתן, כפי שתקבע רשות הרישוי.

מתן פטור לבעלי הכשרה ימית

26.   רשות הרישוי רשאית לפטור בעל הכשרה ימית מיוחדת מחובת בחינה לפי תקנות אלה, אם הוכח להנחת דעתה כי הכשרתו הקנתה לו ידיעות מספיקות להשטת כלי שיטת קטן ברמה שאינה פחותה מזו הנדרשת בבחינה כאמור.

תעודה ממדינת חוץ

27.   (א)  רשות הרישוי רשאית להכיר בתעודה שנתנה רשות מוסמכת במדינת חוץ להשטת כלי שיט קטן, ולתת תעודת משיט לפי תקנות אלה, בתנאים ובמגבלות שתקבע.

           (ב)  רשות הרישוי רשאית לבטל את הכרתה בתעודה כאמור באותם המקרים שהיא רשאית לבטל או להתלות תעודת משיט, לפי תקנות אלה.

מעבר כלי שיט שאינו ישראלי במימי החופין

של ישראל

28.   (א)  הוראות תקנות אלה לא יחולו על השטת כלי שיט שאיננו כלי שיט ישראלי ושהוא במעבר במימי החופין של ישראל.

           (ב)  לענין תקנת משנה (א), "כלי שיט ישראלי" – כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור וכן כלי שיט אחר שהוא בבעלות של תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק האמור או בבעלות אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל.

פרק ו': הוראות כלליות

אגרות והצמדה למדד

29.   (א)  בעד הבחינות והתעודות המפורטות בתקנות אלה, ישלם משיט את האגרות שנקבעו לכך בתוספת הראשונה.

תק' תשס"ז-2006

           (ב)  סכומי האגרות שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.

תוקף האישור הרפואי

תק' תשע"ד-2014

29א.   תוקפו של האישור הרפואי הוא לשנתיים ממועד חתימת הרופא עליו.

שמירת דינים

30.   תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.

עונשין

31.   אי קיומה של תקנה 2 עד 12, 15 ו-17 הוא עבירה ודין העובר אותה – מאסר שישה חודשים, או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

ביטול

32.   תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשמ"ד-1984 (להלן – התקנות הקודמות) –  בטלות.

תחילה והוראות מעבר

33.   (א)  תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

           (ב)  תעודות משיט שניתנו לפני יום התחילה יעמדו בתוקפן עד יום כ"ב באדר א' תש"ס (28 בפברואר 2000).

           (ג)   הוראות התוספת השניה יחולו על מי שהחל בהליכים לקראת הסמכתו כמשיט כמפורט בתוספת השניה, לפני תחילתן של תקנות אלה.

 

הודעה תשע"ז-2017

תוספת ראשונה

(תקנה 29)

                                                    טור א'                                                                           טור ב'

                                                   השירות                                                             האגרה בשקלים חדשים

בעד –

מתן תעודת משיט קבועה או חידושה                                        106

בחינה עיונית למשיט אופנוע ים                                               180

בחינה מעשית למשיט אופנוע ים                                              303

בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב'                           180

בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א'                                  303

בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב'                              303

בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר                                  180

בחינה עיונית למשיט ספינה                                                    290

בחינה מעשית למשיט ספינה                                                   504

בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'                         180

בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'                          290

בחינה בעל פה למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'                       504

בחינה להיתר השטת אניית נוסעים קטנה                                       422

בחינה למכונן                                                                           557

בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת                                              180

בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת                                             504

בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה ואופנוע ים (לכל יחידת מבחן)                                 180

בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה (לכל יחידת מבחן)          290

בחינה חלקית חוזרת למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' או מכונן                                מחצית סכום הבחינה

הגשת ערר על בחינה עיונית                                                       85

 

תוספת שניה

(תקנה 33(ג))

משיט שביום תחילתן של תקנות אלה טרם השלים את חובותיו לקבלת תעודת משיט כמפורט בטור א' שלהלן, ונמצא באחד השלבים בטור ב' שלצדו, יעמוד גם בתנאים המפורטים בטור ג', ויוסמך בתחום השיט כמפורט בטור ד'.

                  א                             ב                                                ג                                                 ד

תעודת משיט מבוקשת          השלב                                   תנאים נוספים                             תחום הסמכה

משיט סירה             עבר מבחן עיוני בלבד  יעמוד במבחן מעשי בהשטת סירה       משיט סירה

משיט סירה             עבר מבחן עיוני בלבד  יעמוד במבחן מעשי בהשטת                משיט אופנועים

                                                                     אופנוע ים                                                         

משיט ספינה           עמד במבחן עיוני         (1) יעמוד במבחן עיוני נווט ב'              משיט ספינה במימי חופין

למימי חופין           בלבד;                                                                                         

                                טרם עמד במבחן          (2) יציג תעודת מגיש עזרה ראשונה

                                מעשי                            (3) יעמוד במבחן מעשי

משיט ספינה           עמד במבחן עיוני,        (1) יעמוד במבחן בניווט א'                  משיט ספינה

למימי חופין           למעט בניווט חופי        (חופי) וניווט ב'                                      במימי חופין

                                                                     (2) יציג תעודת מגיש עזרה ראשונה

                                                                     (3) יעמוד במבחן מעשי

משיט ספינה           עמד במבחן עיוני         (1) יעמוד במבחן עיוני נווט ב'              משיט ספינה

למימי  חופין          בלבד;                           (2) יציג תעודת מגיש עזרה ראשונה     במימי חופין

                                טרם עמד במבחן          (3) יעמוד במבחן מעשי

                                מעשי

משיט ספינה           עמד במבחנים              (1) יעמוד במבחן עיוני בניווט ב'          משיט ספינה

במסע בין-לאומי    העיוניים                       (כללי ורדיו)                                           במסע בין לאומי

                                                                     (2) יציג תעודת מגיש עזרה ראשונה

                                                                     (3) יהיה בעל הסמכה להשטת ספינה

                                                                     במשך שנה לפחות

                                                                     (4) יציג אישור השתתפות של 8 ימים

                                                                     לפחות, כאיש צוות, בהפלגה

                                                                     בין-לאומית

 

תק' תשע"ד-2014

תוספת שלישית

(תקנה 1 ו-15ג)

 

https://sites.google.com/site/skipper1licenses/home/tqnwt/tqnwt-hspnwt-ymym-msyty-kly-syt-qtnym-tsn-h-1998/808%20May.%2031%2015.34.png

 

https://sites.google.com/site/skipper1licenses/home/tqnwt/tqnwt-hspnwt-ymym-msyty-kly-syt-qtnym-tsn-h-1998/809%20May.%2031%2015.36.png

כ"ד באייר תשנ"ח (20 במאי 1998)                        שאול יהלום

                                    שר התחבורה


 

[1] עבירה על הוראה זו היא עבירה מינהלית. ר' תקנות עבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), תשס"ג-2002.

[2] עבירה על הוראה זו היא עבירה מינהלית. ר' תקנות עבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), תשס"ג-2002.

[3] תחילת תוקפה של תקנת משנה 15ד(א) ביום 2.11.2014.