תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945

תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945