תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982

תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשמ"ג-1982