תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010

תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010

תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010

תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010 [1]

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60(1)(יא) ו-(יז) ו-(2)(ח) לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – הפקודה), לאחר התייעצות עם שר הבריאות, לפי הצעת רשות הספנות והנמלים מכוח סעיף 32(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

 

פרק א': פרשנות ותחולה

הגדרות

1.         בתקנות אלה –

"אזור מיוחד" – אזור ים כמפורט בתוספת הראשונה, שמחמת סיבות טכניות בזיקה למצבו האוקינוגרפי והאקולוגי ולאופי התעבורה בו, נדרשל גביו שימוש בשיטות מיוחדות למניעת זיהום הים באשפה;

"אימ"ו" – הארגון הימי הבין-לאומי לענייני ספנות שישראל חברה בו;

"אסדה" – מיתקן המוצב בים, בין בחיבור לקרקע ובין במצב ציפה, בין באופן קבוע ובין באופן זמני;

"אשפה" – כל פסולת מזון, פסולת ביתית ותפעולית, למעט דגים טריים וחלקיהם, הנוצרת ומצטברת במהלך התפעול הרגיל של כלי השיט והצפויה לסילוק שוטף או תקופתי, ולמעט פסולת המורכבת, כולה או מקצתה, מחומרים הכלולים בנספחי האמנה שאינם הנספח שהוגדר להלן;

"בעל" – הבעל הרשום של כלי השיט, חוכר כלי השיט או מפעילו;

"האמנה" – האמנה הבין-לאומית בדבר מניעת זיהום ים מאניות, 1973, כפי שתוקנה בפרוטוקול משנת 1978, שישראל צד לה;

"השלכה" – הוצאת אשפה מכלי שיט, לרבות דליפה, סילוק, שפיכה, נזילה, שאיבה, פליטה או ריקון, למעט אלה:

(1)     חומר שנדלה מקרקעית הים;

(2)     בוצת שפכים;

(3)     פסולת דגים;

(4)     כלי שיט ואסדות;

(5)     חומר לא-אורגני גאולוגי אינרטי (למשל, פסולת כרייה);

(6)     חומר אורגני ממקור טבעי;

(7)     פריטים גדולים המורכבים בעיקר מברזל,  פלדה ובטון;

(8)     זרימות פחמן דו-חמצני מהליכי לכידת פחמן דו-חמצני לשם הטמנה;

(9)     הוצאת אשפה הנובעת ישירות מחיפוש, ניצול ועיבוד של משאבים מינרליים בקרקעית הים;

(10)   הוצאת אשפה למטרת מחקר מדעי שנערך כדין בנושא מניעת זיהום הים או שליטה על זיהום הים;

"היבשה הקרובה ביותר" – היבשה שמקו הבסיס המשמש לקביעתו של הים הטריטוריאלי של שטח הארץ הנדון, בהתאם למשפט הבין-לאומי, ולעניין החוף הצפון מזרחי של אוסטרליה – בכפוף לאמור בתוספת השניה;

"הנחיות אימ"ו" – ההנחיות שבהחלטה MEPC.70(38) של אימ"ו, המופקדת לעיון הציבור במשרד מנהל רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחיפה ומפורסמת באתר האינטרנט של משרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים;

"הנספח" – הנספח החמישי לאמנה שעניינו מניעת זיהום הים מאשפה מכלי שיט, לרבות תוספותיו;

"יומן אשפה" – לגבי כלי שיט ישראלי – יומן אשפה כאמור בפרק ג' ולגבי כלי שיט שאינו ישראלי – יומן לרישום אשפה שהוא נושא על פי הוראות מדינת הדגל שלו ולפי הוראות הנספח;

"כלי שיט" – כלי מכל סוג שהוא, הפועל בסביבה הימית, לרבות סנפירית, רחפת, כלי שיט תת-ימי ואסדה;

"כלי שיט ישראלי" – כל אחד מאלה:

(1)     כלי שיט הרשום במרשם הישראלי לכלי שיט לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960, לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור או הופטר ממנו;

(2)     כלי שיט המונע באמצעות משוטים בלבד שהוא בבעלות אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי; בפסקה זו, "תאגיד ישראלי" – תאגיד שנרשם כדין בישראל או שהוקם מכוח הדין בישראל, למעט חברת חוץ;

(3)     כלי שיט הרשום או החייב רישום בפנקס הרישום המתנהל לפי חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005;

"מסע בין-לאומי" – מסע אל נמל או מסוף הממוקם במרחק מן החוף, הנמצאים בתחום שיפוטה של מדינה אחרת שהיא צד לאמנה;

"מפעיל רציף" – תאגיד שהוא בעל הזכויות להפעיל את הרציף הנוגע בדבר;

"מפקח כלי שיט" – כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982;

"מפקח למניעת זיהום הים" – "מפקח" כמשמעותו בפקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980;

"נמל בישראל" – מקום שהוכרז כנמל לפי סעיף 2 לפקודה;

"קברניט" – מי שבידו הפיקוד על כלי השיט או האסדה;

"רציף" – לרבות מזח, מקשר, מערכת עגינה בלב ים וכל מיתקן אחר המשמש לריתוק כלי שיט בתחום הימי;

"שריפה" – שריפת אשפה במיתקן שיועד לכך על גבי כלי השיט.

תחולה

2.         תקנות אלה יחולו על –

(1)     כל כלי שיט שבמימי החופין של ישראל, למעט כלי שיט שבבעלות מדינת חוץ או שהיא מפעילה בעת שנעשה בו שימוש בשירות לא-מסחרי של ממשלה בלבד;

(2)     כלי שיט ישראלי – גם כשהוא מחוץ למימי החופין של ישראל.

 

פרק ב': מניעת זיהום הים באשפה

איסור השלכת אשפה מכלי שיט לים

3.         (א)    על השלכת אשפה מכלי שיט לים יחולו תנאים אלה:

(1)     אסורה השלכת אשפה המורכבת, כולה או מקצתה, מחומרים פלסטיים, לרבות חבלים סינתטיים, רשתות דיג סינתטיות, שקיות אשפה פלסטיות ואפר של מוצרים פלסטיים העלול להכיל שאריות של מתכות כבדות או שאריות רעילות;

(2)     אשפה מסוג חומרי ריפוד ואריזה צפים תושלך רחוק ככל האפשר מהיבשה הקרובה ביותר ולא פחות מ-25 מילין ימיים ממנה;

(3)     אשפה מסוג מזון ושאריותיו וכן מוצרי נייר, סמרטוטים, זכוכית, מתכת, בקבוקים, כלי חרס וכיוצא באלה תושלך רחוק ככל האפשר מהיבשה הקרובה ביותר ולא פחות מ-12 מילין ימיים ממנה; ואולם השלכת אשפה מסוגים כאמור מותרת במרחק שלא יפחת מ-3 מילין ימיים מהיבשה הקרובה ביותר, בתנאי שעברה שחיקה או טחינה, כך שהיא ניתנת להעברה דרך מסננת שגודל החורים בה אינו עולה על 25 מילימטרים רבועים;

(4)     אשפה המורכבת מסוגים שיש לגביהם הוראות השלכה שונות לפי תקנות אלה – יחולו עליה ההוראות המחמירות יותר.

(ב)     קברניט כלי השיט אחראי לקיום הוראות תקנה זו בידי כל אדם שבכלי השיט.

איסור השלכת אשפה מאסדה או מכלי שיט הנמצא לידה

4.         (א)    על אף האמור בתקנה 3, לא ישליך אדם אשפה לים מאסדה העוסקת בחיפוש, ניצול ועיבוד של משאבים מינרליים בקרקעית הים או מכלי שיט הנמצא בטווח קטן מ-500 מטרים מאסדה כאמור, אלא אם כן היא אשפה מסוג מזון, שעברה שחיקה או טחינה, כך שהיא ניתנת להעברה דרך מסננת שגודל החורים בה אינו עולה על 25 מילימטרים רבועים; מותר להשליך אשפה כאמור לים, אם האסדה או כלי השיט כאמור נמצאים במרחק של יותר מ-12 מילין ימיים מן היבשה הקרובה ביותר.

(ב)     השלכת אשפה מאסדה או מכלי שיט כאמור בתקנת משנה (א), מכל סוג אחר – אסורה.

(ג)      קברניט כלי השיט אחראי לקיום הוראות תקנה זו בידי כל אדם שבכלי השיט.

איסור השלכת אשפה באזורים מיוחדים

5.         (א)    על אף האמור בתקנות 3 ו-4, לא ישליך אדם אשפה לים באזור מיוחד, אלא בהתאם לתנאים אלה:

(1)     אשפה מסוג מזון תושלך במרחק המרבי האפשרי, אך לא פחות מ-12 מילין ימיים מן היבשה הקרובה ביותר; ואולם באזור הקריבי רבא, כהגדרתו בתוספת הראשונה, השלכת אשפה מסוג מזון אשר עברה שחיקה או טחינה, כך שהיא ניתנת להעברה דרך מסננת שגודל החורים בה אינו עולה על 25 מילימטרים רבועים – תבוצע במרחק שלא יפחת מ-3 מילין ימיים מהיבשה הקרובה ביותר;

(2)     השלכת אשפה מכל סוג אחר אסורה;

(3)     על אשפה המורכבת מסוגים שונים שיש לגביהם הוראות השלכה שונות באזור מיוחד לפי תקנות אלה, יחולו ההוראות המחמירות יותר.

(ב)     קברניט כלי השיט אחראי לקיום הוראות תקנה זו בידי כל אדם שבכלי השיט.

סייגים לאיסור השלכת אשפה

6.         הוראות תקנות 3, 4 ו-5 לא יחולו על אלה:

(1)     השלכת אשפה הנחוצה לשם –

(א)     הצלת חיים בים;

(ב)     הבטחת בטיחותם של הנמצאים על כלי שיט;

(ג)      הבטחת בטיחותו של כלי שיט;

(2)     השלכת אשפה בלתי מכוונת שנגרמה כתוצאה מנזק לכלי שיט או לציוד שעליו, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הסבירים לפני ואחרי התרחש הנזק לשם מניעת ההשלכה או מזעור היקפה.

(3)     אבדן אקראי של רשתות דיג סינתטיות, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הסבירים למניעת אבדן כאמור.

חובת ריקון בנמל

7.         (א)    אשפה, שאין להשליכה לים לפי תקנות 3, 4 ו-5, תוחזק בכלי השיט עד לריקונה בנמל.

(ב)     מפעיל רציף בנמל בישראל יקצה, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, כלי שיט או מיתקן הולם אחר לאיסוף אשפה מכלי שיט הפוקד את הרציף ולסילוקה למקום המיועד לכך לפי דין (להלן – שירות איסוף האשפה). שירות איסוף האשפה יינתן באופן שלא יגרום עיכוב מיותר של כלי השיט הפוקד את הרציף.

(ג)      רוקנה אשפה בנמל בישראל, ינפיק מפעיל הרציף, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, לקברניט כלי שיט שהוראות תקנה 11 חלות עליו, אישור מודפס באנגלית וחתום בידו בדבר כמות וסוג האשפה שרוקנה כאמור.

(ד)     בנמל חדרה, במקום מפעיל רציף בנמל האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), יבוא מנהל הנמל.

פרסום

8.         (א)    בעל כלי שיט שאורכו למעלה מ-12 מטרים, יציג בכלי השיט מודעה המפרטת את הוראות תקנות 3 ו-5.

(ב)     לשון המודעה תהא כזו המובנת לאנשי צוות כלי השיט בעת עבודתו, ובהפלגה במסע בין-לאומי תהיה המודעה בכלי השיט גם באנגלית, צרפתית או ספרדית.

 

פרק ג': תכנית לניהול אשפה ויומן אשפה

הגדרה

9.         בפרק זה, "כלי שיט", כל אחד מאלה:

(1)     כלי שיט שתפוסתו 400 טון ברוטו ומעלה;

(2)     כלי שיט המורשה להסיע 15 אנשים ומעלה.

איסור הפלגה בלא תכנית לניהול אשפה

10.       (א)    בכל כלי שיטתי מצא תכנית לניהול אשפה, הכתובה בשפה המובנת לאנשי צוות כלי השיט (להלן – התכנית).

(ב)     התכנית תכלול נוהלי איסוף, אחסון, עיבוד, השלכה, שריפה וריקון של אשפה, לרבות אופן השימוש בציוד שעל הסיפון, הכל לפי הוראות תקנות אלה והנחיות אימ"ו.

(ג)      בתכנית ייקבע איש צוות הממונה על ביצועה.

(ד)     קברניט כלי השיט ובעליו אחראים לביצוע הוראות תקנה זו.

איסור הפלגה בלא יומן אשפה

11.       (א)    בכל כלי שיט המפליג למסע בין-לאומי ובכל אסדה העוסקת בחקר קרקעית הים וניצולה, יימצא יומן אשפה המנוהל לפי הוראות תקנות אלה ורשומים בו כל הפרטים שחובה לרשמם לפי תקנה 12.

(ב)     קברניט כלי השיט או האסדה ובעליהם אחראים לביצוע תקנת משנה (א).

(ג)      בכלי שיט ישראלי יהיה יומן האשפה באנגלית לפי הנוסח שבנספח, ובעברית לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

(ד)     תקנה זו לא תחול על כלי שיט המורשה להסיע 15 אנשים ומעלה ועוסק בביצוע הפלגות בנות שעה או פחות.

פרטים לרישום ביומן האשפה

12.       ביומן אשפה תרשם כל פעולה של השלכת אשפה לים, שריפתה או ריקונה בנמל (להלן – פעולה), לפי פרטים אלה:

(1)     תאריך ביצוע הפעולה;

(2)     שעת ביצוע הפעולה;

(3)     מיקום כלי השיט בעת ביצוע הפעולה;

(4)     סוג האשפה;

(5)     הכמות המשוערת (במטרים מעוקבים) של האשפה;

(6)     אירעה השלכת אשפה בנסיבות האמורות בתקנה 6 – יירשמו ביומן האשפה נסיבות ההשלכה וסיבותיה.

ניהול יומן אשפה

13.       (א)    יומן האשפה ינוהל בידי הקברניט או איש צוות שמונה לפי תקנה 10(ג) (להלן – הממונה).

(ב)     כל רישום ביומן ייעשה וייחתם בידי הממונה, והקברניט יחתום בשולי כל עמוד שמולא ביומן האשפה.

(ג)      בכלי שיט ישראלי ייערכו הרישומים ביומן האשפה בשפות העברית והאנגלית; במקרה של אי-התאמה, יהיה הרישום בעברית המחייב.

שמירת יומן האשפה

14.       (א)    יומן האשפה יוחזק בפיקוחו ובשליטתו של הקברניט במקום זמין לעיון הגורמים המוסמכים לכך כדין.

(ב)     יומן האשפה יישמר בכלי השיט ואם הפסיק כלי השיט את פעולתו, יישמר בידי בעל כלי השיט.

(ג)      יומן האשפה יישמר לתקופה של שנתיים מיום שנרשם בו הרישום האחרון.

הצגת תכנית ויומן אשפה

15.       קברניט חייב להציג את התכנית ויומן האשפה במקומות אלה:

(1)     בנמל בישראל, לפי דרישת מפקח כלי שיט או מפקח למניעת זיהום הים;

(2)     בנמל או במסוף הממוקם במרחק מן החוף, הנמצאים במדינת חוץ – לפי דרישת הרשויות המוסמכות של אותה מדינה.

העתקים מיומן האשפה

16.       (א)    קברניט כלי השיט יאפשר לגורמים המוסמכים לפי תקנה 15 לעיין ביומן האשפה של כלי השיט ולערוך העתק של כל רישום ביומן.

(ב)     הקברניט יאשר בחתימתו כי העתק כאמור הוא העתק נכון של רישומי יומן האשפה.

(ג)      העתק מאושר כאמור, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו, כל עוד לא הוכח אחרת.

(ד)     בדיקת יומן האשפה ונטילת העתק מאושר ממנו כאמור, יבוצעו במהירות האפשרית, בלי לגרום לכלי השיט עיכוב מיותר.

 

פרק ד': הוראות כלליות

עונשין

17.       העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו כאמור בסעיף 54 לפקודה.

ערובה

18.       (א)    היה למפקח כלי שיט או למפקח למניעת זיהום הים יסוד להניח כי הושלכה  אשפה מכלי שיט לים, בניגוד להוראות תקנות אלה, או שהופרה הוראה מהוראות תקנות 12 עד 16 לעניין רישום ביומן אשפה, ניהולו, שמירתו, החזקתו והצגתו לגורמים המוסמכים לפי תקנה 15, או לעניין עריכת העתקים ממנו, רשאי הוא להורות על עיכוב הפלגתו של כלי השיט שבקשר אליו נעברה העבירה כל עוד לא נמסרה בידו ערבות או הופקד עירבון כספי בגובה הקנס האמור בסעיף 54 לפקודה.

(ב)     לא הוגש כתב אישום בשל העבירה שבשלה ניתנו הערבות או העירבון לפי תקנת משנה (א) בתוך 60 ימים מיום שניתנו, יוחזרו הערבות או העירבון למי שנתנם.

(ג)      הוגש כתב אישום, בתוך 60 ימים מיום שניתנו הערבות או העירבון לפי תקנת משנה (א), בשל העבירה שבשלה ניתנו, יוחזרו הערבות או העירבון, לפי העניין, עם מתן פסק דין חלוט, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ד)     נקבעה עבירה על הוראות תקנות אלה כעבירה מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, יחולו הוראות תקנות משנה (א) עד (ג) בשינויים אלה:

(1)     הערבות והעירבון יהיו בגובה הקנס המינהלי הקבוע לאותה עבירה;

(2)     על החזרת הערבות והעירבון יחולו הוראות אלה:

(א)     לא הומצאה הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל אותה עבירה, בתוך 60 ימים מיום שניתנו הערבות או העירבון, הם יוחזרו למי שנתנם;

(ב)     הומצאה הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל אותה עבירה, בתוך 60 ימים מיום שניתנו הערבות או העירבון, יוחזרו הערבות והעירבון עם תשלום הקנס המינהלי או עם ביטול הקנס על ידי התובע המוסמך, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת;

(ג)      הומצאה הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל אותה עבירה בתוך 60 ימים מיום שניתנו הערבות או העירבון והנקנס הודיע כי ברצונו להישפט על העבירה, יוחזרו הערבות או העירבון, לפי העניין, עם מתן פסק דין חלוט, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

שמירת דינים

19.       תקנות אלה באות להוסיף על כל חיקוק אחר ולא לגרוע ממנו.

תחילה

20.       תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.

 

תוספת ראשונה

(תקנות 1 ו-5)

אזורים מיוחדים

האזורים המיוחדים הם אזור הים התיכון, אזור הים הבלטי, אזור הים השחור, אזור ים סוף, אזור "המפרצים", אזור הים הצפוני, האזור האנטארקטי והאזור הקריבי רבתי, הכולל את מפרץ מקסיקו ואת הים הקריבי, כמוגדר להלן:

א.         אזור הים התיכון

הים התיכון עצמו, לרבות המפרצים והימים שבתוכו, המתוחם מצד הים השחור, בקו הרוחב °41 צפון ומצד מערב במצר גיברלטר, בקו האורך '36° 5 מערב.

ב.          אזור הים הבלטי

הים הבלטי עצמו, לרבות מפרץ בות'ניה ומפרץ פינלנד, והכניסה לים הבלטי המתוחמת בקו הרוחב של סקאו בסקאגרק ב-'44.8 °57 צפון.

ג.          אזור הים השחור

הים השחור עצמו המתוחם מצד הים התיכון בקו הרוחב °41 צפון.

ד.          אזור ים סוף

ים סוף עצמו, לרבות מפרצי סואץ ועקבה, המתוחם בדרום בקו החלזוני המחבר את ראס סי אן ('28.5 °12 צפון, '19.6 °43 מזרח) וחוסאן מורד ('40.4 °12 צפון '30.2 °43 מזרח).

ה.         אזור "המפרצים"

אזור הים השוכן מצפון מערב מן הקו החלזוני המחבר את ראס אל האד ('30 °22 צפון '48 °59 מזרח) וראס אל פסטה ('04 °25 צפון '25 °61 מזרח)

ו.          אזור הים הצפוני

הים הצפוני עצמו לרבות ימים שבתוכו, בגבולות שבין:

(1)   מדרום לקו רוחב °62 צפון וממזרח לקו אורך °4 מערב;

(2)   מצר הסקאגרק, שגבולו הדרומי ממזרח לסקאו מתוחם בקו הרוחב '44.8 °57 צפון;

(3)   התעלה האנגלית ומבואותיה ממזרח לקו אורך 5 מערב ומצפון לקו רוחב '30 °48 צפון.

ז.          האזור האנטארקטי

אזור הים מדרום לקו הרוחב °60 דרום.

ח.         האזור הקריבי רבא

מפרץ מקסיקו והים הקריבי עצמו, לרבות המפרצים והימים שבתוכו והחלק מהאוקינוס האטלנטי שגבולות קו הרוחב °30 צפון מפלורידה מזרחה, עד קו האורך '30 °77 מערב, ומשם בקו חלזוני למפגש קו הרוחב 20° צפון עם קו האורך 59° מערב ומשם קו חלזוני למפגש קו הרוחב '20 °7 צפון עם קו האורך °50 מערב, ומשם בקו חלזוני בכיוון דרום מערב לגבול המזרחי של גיאנה הצרפתית.

 

תוספת שניה

(תקנה 1)

היבשה הקרובה ביותר מן החוף הצפון מזרחי של אוסטרליה בקו שנמתח מנקודה על חוף אוסטרליה ב –

קו רוחב '00 °11 דרום, קו אורך '08 °142 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '35 °10 דרום, קו אורך '55 °141 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '00 °10 דרום, קו אורך '00 °142 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '10 °9 דרום, קו אורך '52 °143 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '00 °9 דרום, קו אורך '30 °144 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '41 °10 דרום, קו אורך '30 °145 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '00 °13 דרום, קו אורך '00 °145 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '00 °15 דרום, קו אורך '00 °146 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '30 °17 דרום, קו אורך '00 °147 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '00 °21 דרום, קו אורך '55 °152 מזרח

ומשם לנקודה בקו רוחב '30 °24 דרום, קו אורך '00 °154 מזרח

ומשם לנקודה על חוף אוסטרליה בקו רוחב '42 °24 דרום, קו אורך '15 °153 מזרח

 

תוספת שלישית

(תקנות 1 ו-11(ג))

יומן אשפה

דברי הסבר למנהל יומן האשפה

 

שם כלי השיט: ___________________________ ________________________________ ______________________

מספר או אותיות זיהוי: ___________________________ ___________________________

מספר אימ"ו: _____________________________ ________________________________ _____________________

תקופה: מתאריך: ______________________________________  עד תאריך: __________________________________

1.          הקדמה

לפי תקנה 12 לתקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010, יש לבצע רישום של כל השלכה או ריקון או שריפה של אשפה; רישום כאמור כולל השלכה או ריקון לים, למיתקני קליטה או לכלי שיט מיוחד המשמש לאיסוף פסולת.

2.          אשפה וניהול אשפה

אשפה כוללת כל פסולת מזון, פסולת ביתית ותפעולית, למעט דגים טריים וחלקיהם, הנוצרת ומצטברת במהלך התפעול הרגיל של כלי השיט והצפויה לסילוק שוטף או תקופתי ולמעט פסולת המורכבת, כולה או מקצתה, מחומרים הכלולים בנספחים לאמנה הבין-לאומית בדבר מניעת זיהום ים מאניות מ-1973 כתיקונה ב-1978.

3.          תיאור האשפה

האשפה תחולק לסוגים כמפורט להלן:

(א)   פלסטיק לסוגיו;

(ב)   חומרי ריפוד ואריזה צפים;

(ג)   אשפה גרוסה, טחונה או שחוקה של חומרים כגון מוצרי נייר, סמרטוטים, זכוכית, מתכת, בקבוקים, כלי חרס;

(ד)   שאריות מטען, מוצרי נייר, סמרטוטים, זכוכית, מתכת, בקבוקים, כלי כלי חרס וכדומה;

(ה)   שיירי מזון;

(ו)    אפר ממיתקן שריפה.

4.          רישום ביומן אשפה

(א)  רישום ביומן האשפה יתבצע כמפורט להלן, בעת –

(1)   השלכת אשפה לים:

(א)   תאריך וזמן ההשלכה לים;

(ב)   מיקום כלי השיט (קו רוחב וקו אורך). הערה: בהשלכה של שאריות מטען יירשם מיקום כלי השיט בעת תחילת ההשלכה ובסיומה;

(ג)   סוג האשפה שהושלכה לים;

(ד)   כמות משוערת של כל סוג אשפה שהושלכה לים במטרים מעוקבים;

(ה)   חתימתו של איש הצוות הממונה על ביצועה פעולה;

(2)   השלכה או הרקה למיתקני קליטה בחוף או לכלי שיט מיוחד המשמש לאיסוף פסולת:

(א)   תאריך וזמן השלכה;

(ב)   שם הנמל, מיתקן קליטת האשפה או שם כלי השיט שאליו הושלכה האשפה;

(ג)   סוג האשפה שהושלכה;

(ד)   כמות משוערת של כל סוג אשפה שהושלכה במטרים מעוקבים;

(ה)   חתימתו של איש הצוות הממונה על ביצוע הפעולה;

(3)   שריפת אשפה:

(א)   תאריך וזמן שריפת האשפה;

(ב)   מיקום כלי השיט (קו רוחב וקו אורך);

(ג)   כמות משוערת של האשפה שנשרפה במטרים מעוקבים;

(ד)   חתימתו של איש הצוות הממונה על ביצוע הפעולה;

(4)   השלכה בלתי מכוונת או השלכה חריגה אחרת של אשפה:

(א)   זמן האירוע;

(ב)   נמל או מיקום כלי השיט בזמן האירוע;

(ג)   כמות משוערת וסוג האשפה;

(ד)   נסיבות ההשלכה או האבדן, הסיבות לכך והערות כלליות;

(ב)   קבלות

על הקברניט לקבל ממפעיל הרציף בנמל בישראל, אישור או קבלה בכתב שפורטה בהם הכמות המשוערת של האשפה שהועברה; הקבלה או האישור יישמרו בכלי השיט יחד עם יומן האשפה במשך שנתיים, ואולם בנמל חדרה יקבל הקברניט קבלה או אישור כאמור ממנהל הנמל.

(ג)   כמות האשפה

כמות האשפה בכלי השיט תוערך במטרים מעוקבים, ובמידת האפשר בנפרד לכל סוג אשפה. ביומן האשפה תהיה התייחסות לכמות משוערת של אשפה; יובא בחשבון כי מידת הדיוק בהערכת כמות האשפה נתונה לפרשנות, וכי הנפח המשוער שונה לפני ואחרי עיבוד האשפה; הליכי עיבוד אשפה מסוימים, כגון עיבוד רציף של שאריות מזון, אינם מאפשרים הערכת כמויות אמינה.

 

טופס יומן אשפה

 

שם כלי השיט: _________________ מספר או אותיות זיהוי: _________________ מס' אימ"ו _________________

סוגי אשפה:

1 – פלסטיק.

2 – חומרי ריפוד ואריזה צפים.

3 – אשפה גרוסה, טחונה או שחוקה, של חומרים כגון מוצרי נייר, סמרטוטים, זכוכית, מתכת, בקבוקים וכלי חרס.

4 – שאריות מטען, מוצרי נייר, סמרטוטים, זכוכית, מתכת, בקבוקים, כלי כלי חרס וכדומה.

5 – שאריות מזון.

6 – אפר ממיתקן שריפה, למעט אפר של מוצרי פלסטיק אשר עלולים להכיל שאריות רעילות או שאריות של מתכות כבדות.

הערה: באזורים מיוחדים אסורה השלכה לים של אשפה שאינה מסוג 5; חובת סיווג האשפה חלה רק כאשר האשפה מוטלת לים; בעת הרקת אשפה שאיננה מסוג 1 למיתקן קליטה, תירשם כמות משוערת כוללת בלבד; השלכה של שאריות מטען מחייבת רישום של מיקום כלי השיט (קו אורך וקו רוחב) בתחילת ההשלכה ובסיומה.

 

תאריך ושעה

מיקום כלי השיט

כמות משוערת (במטרים מעוקבים) של אשפה שהוטלה לים

כמות משוערת (במטרים מעוקבים) של אשפה שרוקנה במיתקן קליטה נמלי או בכלי שיט מיוחד המשמש לאיסוף פסולת

כמות משוערת (במטרים מעוקבים) של אשפה שנשרפה

חתימה וקבלות / אישורים

סוג 1

סוג 2

סוג 3

סוג 4

סוג 5

סוג 6

סוג 1

אחר

 

 

חתימת הקברניט: ________________________________ תאריך: ________________________________

 

 

י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009)

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 


[1].     ק"ת 6854, התש"ע (7.1.2010), עמ' 604.