DSC

DSC

DSC –  Digital Selective Calling – קריאת ברירה ספרתית

מכשיר קשר המהווה את ליבה של מערכת GMDSS. תפקידו לאפשר שידור הודעת מצוקה ע"י לחיצת כפתור החרום, לכל התחנות – ספינות ותחנות חוף.

המכשיר עשוי גם לשדר ולקבל הודעות שאינן מצוקה (על VHF בלבד), כגון קריאה להקמת קשר, הודעות שגרה, הודעות בטיחות ודחיפות על פי סדר עדיפות זה ולרשימת כתובות מוגדרתMMSI, כאשר המשך הקשר מתבצע על מכשיר הקשר הרגיל – VHF או NAVTAX.

אם נושא הקריאה הנו מצוקה, המשך קשר דיבור יעשה במכשיר תג"מ – VHF, על ערוצי החרום – 16, 6.

השידור הנו דיגטלי ומתבצע בתדרי HFMF (מוגבלים לשידורי מצוקה, דחיפות ובטיחות בלבד) ו – VHF, על ערוץ 70.

עוצמת השידור ב – VHF היא 1 וואט ו – 25 וואט. במכשיר הנייד  5 וואט ו – 25 וואט.

המסר מתקבל במכשיר DSC Wach Receiver ומועבר ל – DSC Controller המציג את ההודעה הכתובה שהתקבלה ובכלל זה מיקום השולח, כתובת השולח, וכתובות הנמענים.

אין צורך להימצא ע"י המכשיר בכוננות קבלת הודעת מצוקה. ספינה או תחנת חוף המקבלת קריאת מצוקה באמצעות מערכת DSC, תותרע ע"י אות קולי.

מאחר שהמכשיר מצוי על הספינה ומשדר בתחום VHF, שידורי חרום ייקלטו ע"י תחנות חוף באזורים 1,2. באזורים 3,4 על הספינה להיות מצוידת במערכות תקשורת לווייניות  למקרה צורך בשידור מצוקה.      

בלחיצת כפתור החרום ב – DSC Controller, ישודר אות מצוקה ונתוני ברירת מחדל, אלא אם המפעיל מקליד מידע מעודכן באמצעות ה – DSC Controller טרם ביצוע השידור.

במקרה של שידור DSC שלא נענה תבוצע קריאה נוספת לאחר 5 דקות. קריאה נוספת לאחר 15 דקות וחוזר חלילה.

במקרה של שידור אתרעת שווא יש לכבות את המכשיר כדי להפסיק את השידור האוטומטי והוציא הודעה קולית לביטול אתרעת השווא על ערוץ 16. הודעת ביטול אתרעת השווא, תרשם ביומן התחנה.

בדיקת תקינות המכשיר הנייח בזמן הפלגה וללא שידור תבוצע פעם אחת ביום ותרשם ביומן התחנה. בדיקת המכשיר הנייד תבוצע פעם אחת בשבוע ותרשם גם היא ביומן התחנה.

תוצאת תמונה עבור gmdss מערכת