EPIRB SART Cospas-Sart

EPIRB SART Cospas-Sart

EPIRB SART Cospas-Sart

Search And Rescue Radar Transponder  – SART

מכשיר אשר מרגע הפעלתו קולט את משדרי המכ"מ הימי ומשמש כמשיב הד מכ"מ ואשר חובה להפעילו במקרה מצוקה, כדי לאפשר התבייתות מכ"מים של ספינות אחרות ובכללן ספינות חיפוש והצלה. בעל יכולת ציפה, סוללה לקליטה משך 96 שעות או 8 שעות שידור, נורה ואות קולי.

שידוריו נקלטים במכ"מים ימיים העובדים בתחום  X ומאפשרים גילוי מרחק וכיוון משוער למטרה.

שידור מכ"מ בתחום –  X Band  הפוגעים ב – STAR שהופעל, "מעירים" אותו והוא מחזיר אותות המסייעים באיתורו.

סימני שידור SART במכ"מ כלי שיט. לדוגמא:- ●●●●●●●●●●●● וכעבור זמן )( ((((( ובחלוף עוד זמן סימן של עיגול בתוך עיגול (O)  שמשמעותם – נקלטים שדורי SART בטווח של כ- 8 מיילים, כ- 5 מיילים ופחות מ- 1 מייל,בהתאמה (מימין לשמאל).

RADAR REFLECTOR – מחזיר הד מכ"מ פאסיבי. שימושי בכלי שייט שבנויים מחומר שאינו מחזיר הדי מכ"ם חזקים ותפקידו להגביר החזר הדי מכ"מ כדי שיהיה גלוי יותר.

Emergency position indicating radio beacon  – EPIRB

מערכת חרום המוטלת לים באופן יזום או אוטומטי – FLOAT FREE (סידור טכני שמאפשר התנתקות עצמית וציפה של המשואות למקרי מצוקה)'1 בסמוך לאסדת ההצלה, והמשדרת מיקום ללווינים אשר מצידם משדרים את מיקום ה – EPIRB לתחנות קרקע, המנהלות את פעולות החיפוש וההצלה בים.

כל מכשיר EPIRB ספציפי מוגדר לאזור מסוים על פי הגדרות:

A1 – אזור המכוסה ע"י תחנת חוף אחת לפחות המקיימת האזנה רצופה לקליטת קריאות מצוקה במרחק 20 – 30 מי"מ מהחוף, בתחום VHF. 

A2 – אזור המכוסה ע"י תחנת חוף אחת לפחות המקיימת האזנה רצופה לקליטת קריאות מצוקה במרחק 100 – 1500 מי"מ מהחוף, בתחום MF.

A3 – אזור המכוסה ע"י לוויני INMARSART לקריאות מצוקה מקו רוחב 70 צפון ועד קו רוחב 70 דרום.

A4 – כל האזורים שמחוץ לתחום A3.

Cospas-Sarsat

מערכת הלווינים המקבלות שידור ממשדרי מצוקה ימיים – EPIRB (וכן גם מכשירי הצלה יבשתיים ומוטסים) ותחנות הקרקע המנהלות את פעולות החיפוש וההצלה.

 פועלת על תדר MHZ406 אל מערך לוויני ,אך מותרת בזיווד כלי שייט כחלופה למשואה על ערוץ 70 של התג"מ הימי.