GMDSS

GMDSS

GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System

מערכת כלל עולמית לסיוע במצבי מצוקה ובטיחות.

מאגדת בתוכה מערכות שונות ויוצרת מכלול המשדר אזהרות בטיחות, מקבל הודעות מצוקה ומאפשר ניהול מבצעי חיפוש והצלה.

הוגדרה ופותחה ע"י IMO – International Meritime Organization – הארגון הבנ"ל לימיה.

נהלי התקשורת הנם שילוב נהלים של IMO וארגון רדיו טלפון הבנ"ל – ITU – International Telecommunication Union

כל מדינה מאמצת לעצמה המלצות הארגונים הבנ"ל שלעיל ע"י חקיקה מתאימה ורשות הממונה על יישום החוקים וכלל זה ביצוע חקיקת משנה – תקנות.

ספינות, על פי גודלן ותפקודן חייבות ברמות שונות של מכשור וספרי עזר כגון:

אמצעי קשר המאפשר קשר מספינה לספינה – bridge to bridge communication

ציוד תקשורת הצלה – SARTEPIRB ומקמ"ש נייד הפועל על ערוץ 16 וערוץ נוסף,

ספרות –  ספר רשימת תחנות החוף, ספר רשימת אוניות אלפביתי, ספר רשימת אותות הקריאה והסימנים, נהלי ITU.

ימאים מחויבים ברישיונות הפעלת רכיבי המערכת בספינה.

תחנות יבשתיות משולבות ותומכות במערכת מחויבות במכשור, הכשרה ותפקוד תואמים להנחיות הארגונים הבנ"ל הנ"ל כגון: מרכז תאום פעולות הצלה – RCC –  RESCUE COORDINATING CENTRE

המערכת משדרת לכלי השייט הודעות אזהרה ברמות שונות כגון: 3 פעמים SECURITE המבשר הודעה המתייחסת לבטיחות השייט או אזהרה מטאורולוגית.

בעת מצוקה נדרש צוות כלי השייט להוציא הודעת מצוקה משתי מערכות נפרדות ועצמאיות לפחות לכלי שייט אחרים ולתחנות חוף.

תוצאת תמונה עבור gmdss מערכת