GPS

GPS

GPS – Global Positioning System

מערכת ניווט לוויינית המתבססת על כמה עשרות לוויינים ייעודיים הסובבים את כדור הארץ ומשדרים אותות זמן מדויקים המבוססים על שעונים אטומיים שהם נושאים.

במערכת הימית מספקת המערכת מיקום עבור מערכות הנווט ועבור מערכת DSC.

בתרשים ניתן לראות את לוויני המערכת מסודרים בשישה מסלולים. מיקום המסלולים קבוע ביחס לגרמי השמיים, אבל ניתן לראות כי כדור הארץ מסתובב ביחס אליהם.

מקלט על פני כדור הארץ (בכחול בהיר) מסוגל לקלוט אותות רק מהלווינים שהוא יכול "לראות"; אלו מסומנים בכחול. הלוויינים האחרים מסומנים באדום.